Úvodní strana > eGovernment > Datové sklady a nástroje Bussines intelligence

 Datové sklady a nástroje Bussines intelligence

​Projekt datových skladů, manažerských informačních systémů a nástrojů Business Inteligence vychází z typizovaného projektového záměru Datové sklady a nástroje Business Inteligence, který je součástí Výzvy IOP č. 8 Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích.
 
Cílem projektu je vytvořit datový sklad kraje jako veřejnou informační službu organizacím, městům, obcím kraje a veřejnosti v definovaném rozsahu. Realizací projektu dojde ke zrychlení a zkvalitnění informačních procesů souvisejících s rozvojem regionu a veřejných služeb. Základem řešení bude jednotný informační portál a nová funkčnost jak v oblasti strukturovaných, tak i nestrukturovaných dat.
 

Účel projektu

 
Oblast intervence 2.1 IOP se zaměřuje na modernizaci územní veřejné správy a zkvalitnění a zefektivnění služeb veřejné správy prostřednictvím vyššího využití informačních a komunikačních technologií v území, podporujících komplexní informatizaci a rozvoj informačních systémů v orgánech územní veřejné správy.
 
Tento projekt se zaměřuje na následující slabé stránky:
 
nedostatečné využívání moderních ICT v územní veřejné správě;
roztříštěné, nejednoznačné a nedostatečně popsané datové zdroje územní veřejné správy;
Hlavním účelem projektu je zmírnit nebo eliminovat tyto slabé stránky a to především pomocí:
Přesunu způsobu analýzy dat - se od prostého reportingu do oblasti Business Inteligence. Pojmem Bussines Intelligence (BI) obecně rozumíme takové aplikace, které poskytují historické, současné a prediktivní zobrazení informací z růných oblastí lidské činnosti, s využitím již získaných dat v datovém skladu. Běžné funkce BI zahrnují OLAP, reporting, podporu analýz, přehledové zobrazení (dashboard, balanced scorecard), dolování dat, řízení výkonnosti a prediktivní analýzy.
Vytvoření a udržování datového skladu kraje jako veřejnou informační službu organizacím, městům a obcím kraje a veřejnosti v definovaném rozsahu,
Zrychlení a zkvalitnění informačních procesů souvisejících s rozvojem regionů a veřejných služeb,
Prohloubení a rozšíření užívání informačních nástrojů a informačního potenciálu směrem k obcím, příspěvkovým organizacím, občanům kraje, zaměstnancům a manažerům kraje,
Zvýšení využitelnosti a výtěžnosti hodnoty krajských informací,
Zkvalitnění a zrychlení rozhodovacích procesů veřejné správy kraje,
Úspoře veřejných prostředků a zvýšení efektivity krajských úřadů zejména v oblasti zpracovávání dat – automatizace a unifikace dotčených procesů
Vytvoření standardního referenčního podkladu pro rozhodování v agendách samospráv, měření efektivity procesů(strategií, priorit) spojených s rozvojem regionu.
 


Za stránku zodpovídá:
Datum poslední změny: 8.1.2014 13:18