Úvodní strana > Dotace > PROGRAM ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE - INOVAČNÍ VOUCHERY

 PROGRAM ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE - INOVAČNÍ VOUCHERY

PROGRAM ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE - INOVAČNÍ VOUCHERY:

 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 201​7
 
​vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 287/03/19 ze dne 25.03.2019.
 
Organizačním zajištěním „Programu rozvoje konkurenceschopnosti – Inovační vouchery“ byla pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Karlovarského kraje (www.karp-kv.cz).
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.
 
Lhůta pro podávání (příjem žádostí):
 
Elektronická žádost
Zahájení:      07.05.2019, od 09:00 hod
Ukončení:    20.05.2019, do 16:00 hod
 
listinná žádost včetně povinných a nepovinných příloh
 
Ukončení: 27.05 2019
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
 
        od úterý 30. 4. 2019 od 9:00 hod.
 
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.

 

Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby.

NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!  
 
Důležité dokumenty:
 
Kontakty: 
 
Doručovací adresa pro příjem žádostí:
 
Karlovarský kraj

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
 
Obálka musí být zalepená, označená názvem "Inovační vouchery", plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy a textem "Neotvírat".
 
Administrátor dotačního titulu:
 
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary
 
Kontaktní osoby
Ing. Iveta Grünerová
+420 725 464 796
 
Bc. Kamila Krupičková
+420 608 982 920
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se přípravy žádosti, poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání buď na semináři pro žadatele, který se uskuteční ve středu dne 24.04.2019 od 10:00 v zasedací místnosti Podnikatelského inkubátoru Kanov, Závodní 278, Karlovy Vary (přihlašovací formulář https://docs.google.com/forms/d/1vdkIaDqu0rnYHfIJ43wjT3OZzbDqqgy3mubW8o4G794/prefill), nebo také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem. 
 

  ​​​
Archiv informací ​
 

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 201​7

​vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 399/04/18 ze dne 3. 4. 2018

Organizačním zajištěním „Programu rozvoje konkurenceschopnosti – Inovační vouchery“ byla poskytovatelem pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Karlovarského kraje (www.karp-kv.cz)

 Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam příloh nalezne žadatel  ve vyhlaseni_programu_inovacni_vouchery.pdfVyhlášení programu .

Příjem žádostí:

Elektronická žádost
Zahájení                07.05.2018, 08:00 hod.
Ukončení              21.05.2018, 14:00 hod.

listinná žádost  včetně příloh
Ukončení              28.05. 2018

BYL SPUŠTĚN INFORMAČNÍ WEB K DOTACÍM

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU​

NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!   

Důležité dokumenty:​​​​ 

p0_program_Inovacni_vouchery_final_ZKK.pdfProgram 

vyhlaseni_programu.pdfVyhlášení programu

pravidla.pdfPravidla pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace

p3_1_popis_projektu_inovacni_vouchery.docxPopis projektu k žádosti (doplňující informace k elektronickému dokumentu – žádost o dotaci) 

p4_formular_poskytovatetele_sluzeb_inovacni_vouchery.docxFormulář nabídky dodavatele služeb 

p5_cestne_prohlaseni_de_minimis_inovacni_vouchery.docxČestné prohlášení de-minimis 

p6_hodnotici_kriteria_inovacni_vouchery.pdfHodnotící kritéria 

 p7_vzor_verejnopravni_smlouvy_inovacni_vouchery.docxVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 p8_1_vyhodnoceni_splneni_ucelu_inovacni_vouchery.docxVyhodnocení splnění účelu čerpání dotace (doplňující informace k elektronickému dokumentu - finanční vypořádání poskytnuté dotace) 

Kontakty: 

Doručovací adresa pro příjem žádostí:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary

Obálka musí být zalepená, označená názvem "Inovační vouchery", plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy a textem "Neotvírat".

Administrátor dotačního titulu:

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.

Závodní 278

360 18 Karlovy Vary

Kamila Krupičková

+420 608 982 920

kamila.krupickova@karp-kv.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se přípravy žádosti, poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání buď na semináři pro žadatele, který se uskuteční dne 11. 4. 2018 od 9:00 v zasedací místnosti Podnikatelského inkubátoru Kanov, Závodní 278, Karlovy Vary (registrujte se prosím zde: https://goo.gl/forms/B3919iU4RNtY7Lp22), nebo také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.   ​​​
Archiv informací ​


Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 
odbor regionálního rozvoje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 10. 9. 2015 znění Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje na "Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje" (dále jen pravidla), která tvoří obecný rámec programu.
 
Z rozpočtu Karlovarského kraje je na tento dotační titul pro rok 2017 vyčleněno 2. 000.000,- Kč 
Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje
Rada Karlovarského kraje schválila dne 26.09.2016 usnesením č. RK 1101/09/16 znění Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích. Zadávací dokumentace obsahuje podrobné podmínky a přílohy potřebné pro podávání žádostí o Inovační vouchery na rok 2017.
 
Zadávací dokumentace​ - veřejné soutěže
Žádost​ o poskytnutí podpory - dotační titul č. 1 Inovační vouchery
Příloha č. 1 žádosti – Dohoda o budoucí spolupráci​
Příloha č. 2 žádosti – Čestné prohlášení ​
Rozdělení  projektů dle kódů "CZ-NACE"  
Kontrolní seznam – Formulář pro kontrolu​ - pomůcka při kompletaci žádosti
Hodnotící tabulka​  – přehled bodového hodnocení kritérií
Vzorová Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - dotační titul č. 1 Inovační vouchery
Závěrečné​ vyúčtování​  - formulář - dotační titul č. 1 Inovační vouchery
 
Složení Odborného poradního orgánu pro hodnocení žádostí v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje dne 07.09.2016 usnesením č. 2. Pro jednání Odborného poradního orgánu platí statut a jednací řád Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje.
 
Odborný poradní orgán – č​lenové​ - (v dohledné době dojde ke změně některých členů)
Statut a jednací řád Odborného poradního orgánu Karlovarského kraje
 
Organizačním zajištěním veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro poskytnutí inovačních voucherů byla poskytovatelem pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Karlovarského kraje (www.karp-kv.cz). V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na její pracovnici Kamilu Krupičkovou, tel.: 608 982 920, e-mail: kamila.krupickova@karp-kv.cz .

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Bělohoubková
Datum poslední změny: 12.7.2019 13:27