Úvodní strana > Dotace > PODPORA OPRAV A STAVEBNÍCH ÚPRAV MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

 PODPORA OPRAV A STAVEBNÍCH ÚPRAV MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU OPRAV A STAVEBNÍCH ÚPRAV MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ:
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK_371_09_17_ze_dne_7_9_2018.pdfZK 371/09/17 ze dne 7.9.2017
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo 122_rada_usnes_181217_os.pdfRK 1471/12/18 ze dne 17.12.2018
administrátor programu: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín konání informačního semináře pro žadatele: 15.1.2019, 9:00 hodin 
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
        od 1.2.2019, 8:00 hodin
        do 8.2.2019, 14:00 hodin 
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
         od 25.1.2019, 8:00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, tzn. do 15.2.2019 do 14:00 hodin na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,
 
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
a)    který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele,  nebo
b)    který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT
a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
  
Důležité dokumenty:
*       Program_mistni_komunikace.docProgram
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Mgr. Michaela Sušaninová
+420 354 222 475
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 21. 12. 2018
 

 
Archiv:

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU OPRAV A STAVEBNÍCH ÚPRAV MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ:

 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK_371_09_17_ze_dne_7_9_2018.rtfZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017.rtf
 
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK_667_05_18_ze_dne_28_5_2018.docRK 667/05/18 ze dne 28. 5. 2018.doc
 
administrátor programu: odbor dopravy a silničního hospodářství
 
 
Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v pravidla_dt_mk.docxPravidlech pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.
 
Příjem žádostí:

Elektronická žádost
Zahájení  16. 7. 2018, 8:00  hod.
Ukončení  31. 7. 2018, 15:00  hod.
a
listinná žádost včetně příloh
Ukončení  7. 8. 2018, 15:00 hod
 
 
 
 
NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!
 
 
Důležité dokumenty:
 

Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Mgr. Michaela Sušaninová 
+420 354 222 475
michaela.susaninova@kr-karlovarsky.cz
 
 
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
 
Zveřejněno 8. 6. 2018 
 
 
Za stránku zodpovídá: Mgr. Michaela Sušaninová
Datum poslední změny: 25.2.2020 13:30