Úvodní strana > Dotace > Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

logo

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
byl schválen Evropskou komisí 12. října 2007

Aktuálně:   Tento operační program byl již ukončen. V současné době pouze dobíhá jeho udržitelnost.

 • Důležité upozornění pro příjemce finanční podpory z OPVK. Řídící orgán OPVK vydal dne 14.1.2015 upozornění na nutnost respektování autorského zákona. Dokument je ke stažení na stránkách www.op-vk.cz 

 • informace_k MD_34.docInformace příjemcům finančí podpory z OPVK, kterým byla smlouvou o realizaci grantového projektu stanovena udržitelnost projektu.

 • GP schválené k realizaci - zpráva o výsledku výběr.procesu GP OP VK z 5.kola výzvy, 3.2

 • nesrovn.docSeznam zobecněných typů nejčastěji se objevujících případů nesrovnalostí při realizaci grantových projektů OP VK v Karlovarském kraji.

 • seznam schválených GP 5 kolo 3_2.pdfSazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek - týká se Smluv o realizaci grantových projektů uzavřených do 30.4.2012. Ve smlouvách uzavřených od 1.5.2012 jsou povolené snížené odvody zapracované přímo ve smlouvách, část X Sankce. Přijetí a používání sazebníku bylo schváleno zastupitelstvem Karlovarského kraje na jednání dne 12.2.2015 usnesením č. ZK 08/02/15.

 • Upozornění​ Řídícího orgánu OP VK pro příjemce podpory z OP VK, týkající se nabytí účinnosti zákonného opatření senátu, které novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 • Prezentace ze semináře pro příjemce ze dne 4.6.2014
  2014_01_14.zipPrezentace z workshopu pro příjemce ze dne 14.1.2014

 • Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu: upozorňujeme příjemce, že od 1.6.2013 platí povinnost předkládat monitorovací zprávu o udržitelnosti (MZU) vyplněnou prostřednictvím aplikace Benefit7. Předložením MZU se rozumí její doručení na oddělení grantových schémat - prosíme o dodržování termínu pro předkládání MZU.
  Bližší informace naleznete na http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/monitorovaci-zprava-a-jeji-prilohy/ 
 
 • Odpovědi na často kladené dotazy příjemců GP a dotazy ze seminářů :
  FAQ - PO 1 
  FAQ - PO 3 
 
 

Co je to OP VK?

Jedná se o program, v jehož rámci je možné v letech 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociální fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Jaké má program cíle?

Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciálního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Specifickými cíli, jež představují cesty, které povedou k naplnění globálního cíle jsou v OP VK:

 • Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání
 • Inovace systému terciálního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexního a efektivního systému, který by podporoval inovační proces jako celek
 • Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím systému dalšího vzdělávání

Karlovarský kraj působí v roli Zprostředkujícího subjektu a bude se podílet na realizaci cílů OP VK v těchto prioritních osách a oblastech podpory:

Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání

Oblasti podpory:
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Prioritní osa 3 - Další vzdělávání

Oblasti podpory:
3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

 

Dokumenty ke stažení:

 • Licenční smlouvy
  PO1_od 1.1.2014.docxvzor licenční smlouvy pro PO 1 - licenční smlouva, kterou je nutno uzavřít na všechny přenositelné výstupy z projektů v prioritní oblasti 1, které mají charakter autorského díla ve smyslu zákona 121/2000 Sb. 
  OP 3.2_od 1.1.2014.docxvzor licenční smlouvy pro 3.2 - ​licenční smlouva, kterou je nutno uzavřít na všechny přenositelné výstupy z projektů v oblasti podpory 3.2, které mají charakter autorského díla ve smyslu zákona 121/2000 Sb.

 • Nejzazší možný termín uzavření licenční smlouvy mezi příjemcem a poskytovatelem dotace je datum předložení závěrečné monitorovací zprávy grantového projektu.
   
 • Monitorovací zpráva - projekty s nepřímými náklady:
  prilMZ_neprime.xlspřílohy MZ požadované Karlovarským krajem k monitorovací zprávě
  čestné prohlášení k proplacení mezd 


 

Archiv dokumentů

 

Kde zjistit více?

Informace naleznete zejména na webových stránkách OP VKwebových stránkách MŠMT, případně na centrálních stránkách ESF v ČR nebo stránkách věnovaných strukturálním fondům.

Podrobné informace o programu naleznete v Programovém dokumentu.

S případnými dotazy je možné obrátit se přímo na pracovníky Oddělení grantových schémat KÚ KK.

Za stránku zodpovídá: Jitka Lapešová
Datum poslední změny: 23.1.2019 16:49