Úvodní strana > Dotace > Dotace na podporu myslivosti a lesního hospodářství

 Dotace na podporu myslivosti a lesního hospodářství

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované ze státního rozpočtu: 

 
 
Dne 01. 07. 2020 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

Od 1. července 2020, kdy nabylo účinnosti nařízení vlády č. 297/2020 Sb., dochází k úpravě pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. K uvedenému datu jsou zřízeny dva nové příspěvky na hospodaření v lesích (příspěvek na zřizování nových oplocenek a příspěvek na následnou péči o výsadby), následně k 1. září 2020 jsou zavedeny dva nové příspěvky poskytované uživatelům honiteb (příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin a příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř).
Z rozpočtu Ministerstva zemědělství jsou k 1. červenci 2020 podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů, poskytovány tyto finanční příspěvky:
  • finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (sloučen s dřívějším příspěvkem na obnovu lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů, doplněn o příspěvky na zřizování nových oplocenek a na následnou péči o výsadby),
  • finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích,
  • finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí jejich dat v digitální formě pro potřeby státní správy,
  • finanční příspěvek na ochranu lesa,
  • finanční příspěvek poskytovaný uživatelům honiteb (k 1. září 2020 rozšířen o příspěvek na použití dravců pro ochranu rostlin a o příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř),
  • finanční příspěvek poskytovaný vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců.
 
 
Před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančních příspěvků na hospodaření v lesích je nutné doručit příslušnému krajskému úřadu ohlášení žadatele. U ohlášení podaných do 30. června 2020 je prodloužena jejich platnost do 31. prosince 2020. Od 1. července 2020 se ohlášení i žádosti o finanční příspěvky na hospodaření v lesích vyhotovují výhradně v modulu pro žadatele. Od 1. září 2020 tato povinnost platí i pro finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti.
 
Zveřejněný modul pro žadatele funguje stejně, jako při I. fázi příjmu žádostí o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Pro vytvoření žádostí stačí omezený uživatelský účet do portálu EAGRI.CZ (https://eagri.cz/ssl/nosso-app/eagriapp/pristup/), přičemž je samozřejmě možné využívat již dříve vytvořené uživatelské účty. V rámci uživatelského účtu je možné sestavovat neomezené množství žádostí za různé žadatele (platí zejm. pro případy sestavování žádostí odbornými lesními hospodáři).

Data žádosti se příslušnému krajskému úřadu předávají příslušným tlačítkem, následně je možné žádost vytisknout bez ochranného vodotisku a po opatření příslušnými podpisy a přílohami je nutné ji příslušnému krajskému úřadu ještě doručit.

Do okamžiku převzetí žádosti krajským úřadem může žadatel odeslaná data žádosti stáhnout zpět kvůli úpravě či doplnění; po převzetí žádosti krajským úřadem je to možné jen ve spolupráci s krajským úřadem. Data žádosti může k úpravě či doplnění vrátit rovněž přímo krajský úřad. Při každém stažení či vrácení žádosti se zvýší číslo její verze v záhlaví žádosti, žádost má být znovu vytištěna a po podpisu znovu doručena krajskému úřadu. 

 
Termín pro podání žádosti: do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku
 

 _____________________________________________________________________________________________________

 

Finanční příspěvky na vybrané MYSLIVECKÉ činnosti:
 

K 1. 9. 2020 bude zpřístupněn modul pro žadatele pro myslivecké příspěvky.

 

Termín pro podání žádosti: do 31. srpna
 

Veškeré informace naleznete na www.eagri.cz
 

 

______________________________________________________________________________________________________

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

 

dne 21.07.2020 Ministerstvo zemědělství spustilo možnost odeslání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.
 
 
Příjem žádostí probíhá od 21. 07. 2020 do 18. 9. 2020.
 
Žádosti se povinně vyhotovují v prostředí formulářové aplikace (modulu) pro žadatele zveřejněného včetně uživatelské příručky zde
 
 
Všechny informace k programu jsou uveřejněny na adrese eagri.cz/prispevky-kurovec. Pro dotazy žadatelů jsou k dispozici e-mailová adresa prispevky-kurovec@mze.cz a telefonní linka 221 815 031 (v provozu od pondělí do pátku od 8 do 15 hod).
 
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Hrdinová, 354 222 285, gabriela.hrdinova@kr-karlovarsky.cz
 
OPZP_banner_kurovec_lesy.jpg

Za stránku zodpovídá: Bc. Karolína Málková
Datum poslední změny: 21.7.2020 9:09