Úvodní strana > Dotace > Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Karlovarském kraji

 Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Karlovarském kraji

 

Logo EU

 

Doklady k podání žádosti:

 

Vzorová smlouva (prosím nevyplňovat):

 

Doklady k vyúčtování dotace (dokládají se až po podpisu smlouvy):

 

Publikováno dne 21.06.2022

Projekt: Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III

 

Clipboard01.jpg

 Kompletní informace a formuláře k tomuto programu naleznete na stránkách pro kotlíkové dotace III (záložka NZÚ).

Vyvěšeno dne: 08.01.2021

 

Projekt: Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III

 
Kompletní informace a formuláře k tomuto programu naleznete na stránkách pro kotlíkové dotace III. 
 

Projekt: Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II

 
 
Kompletní informace a formuláře k tomuto programu naleznete na nových internetových stránkách.
 

Aktuální informace ke kotlíkovým dotacím II:

  
Realizace dotačního programu byla ukončena. V současné době probíhá jeho udržitelnost.
 
 Přehled podpořených žadatelů v kotlíkových dotacích II - Kotlikove_dotace_II_podporene_projekty.xlsxPřehled schválených dotací
  
 

Projekt: Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace I

 
FB_kotliky.jpg 
 
2.kolo 

Aktuální informace ke kotlíkovým dotacím I:

  
Realizace dotačního programu byla ukončena. V současné době probíhá jeho udržitelnost.
 
 Přehled podpořených žadatelů v kotlíkových dotacích I - Kotlikove_dotace_I_podporene_projekty.xlsxpřehled schválených dotací
 
 • Výzva k předkládání žádostí o dotaci na dílčí projekty do dotačního programu v rámci projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace I - v dokumentu jsou uvedeny kompletní pravidla pro poskytnutí kotlíkové dotace v rámci 2. výzvy. Pro úspěšné vyplnění žádosti a následné získání dotace doporučujeme výzvu podrobně prostudovat.

 
Formulář žádosti o dílčí projekt a potvrzení o přijetí
 

 
Přílohy k žádosti (dokládají se tehdy, jsou-li dle výzvy povinné):
 
 
Vzor smlouvy a povinná příloha smlouvy (relevantní až v případě úspěšné žádosti)

 
Závěrečná zpráva a povinná příloha (relevantní až v případě úspěšné realizace, dokládá se po podpisu smlouvy):

 
Doporučený formulář:
 
 
INFORMACE KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM:
 
Vyhlášení výzvy: 28.4.2017
Ukončení výzvy: 14.7.2017
 
Příjem žádostí:  5.6.2017 fyzicky na Krajský úřad Karlovarského kraje
Jedna osoba může při jednom podání doručit max. 2 žádosti.
 
Uznatelné jsou výdaje, které vznikly po 15.7.2015. Nový zdroj vytápění musí být uveden do provozu nejpozději do 30.6.2018.    
 
Výměnu kotle lze provádět pouze v rodinných domech, které splňují definici rodinného domu stanovenou ve výzvě.
Doporučujeme zájemcům o kotlíkovou dotaci, aby zkontrolovali v katastru nemovitostí na stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/, jaký charakter stavby je veden u jejich domu. V případě, že žadatel nemá v katastru nemovitostí nebo v registru územní identifikace nemovitost vedenou pod pojmem „rodinný dům“ nebo „bytový dům“ (ale „objekt k bydlení“), musí prokázat kopií veřejnoprávního oprávnění (např. kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, oznámení o užívání stavby, rozhodnutí o změně užívání stavby, ověření projektové dokumentace a stanovení účelu užívání ve smyslu ustanovení § 125 a násl. zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění; popř. doloží kumulativně čestné prohlášení, že je předmětný dům užíván jako rodinný dům + fotodokumentaci prokazující, že se jedná o rodinný dům + doklad prokazující, že se jedná o rodinný dům), že je nemovitost rodinným domem ve smyslu § 2 písm. a) bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
 
Povinné přílohy k žádosti:
 • Fotodokumentace původního kotle na pevná paliva s ručním přikládáním zapojeného do otopné soustavy a na komínové těleso
 • Průkaz energetické náročnosti budovy třídy „C“ nebo Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (popř. kopie žádosti) z programu NZÚ nebo potvrzení o vhodnosti mikroenergetického opatření
 • Případné souhlasy spoluvlastníků bytové jednotky/rodinného domu/pozemku
 • Kopie veřejnoprávního oprávnění popř. další dokumenty, pokud je v katastru nemovitostí a současně i v registru územní identifikace místo realizace zapsáno jako objekt k bydlení
 • Plná moc (vyřizuje-li žádost jiná osoba než žadatel)
 • Potvrzení banky či stavební spořitelny o řádném splácení úvěru, pokud je tento úvěr zajištěn zástavním právem nemovitosti, která je místem realizace
 • Případně další relevantní přílohy
 
Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním a kde (povinné splnit pouze jednu z uvedených možností):
 • bude v rámci výměny zdroje tepla současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření (viz níže); provedení "mikro" energetického opatření se bude dokládat pomocí fotografií, na kterých musí být zachycen stav před provedením opatření a po provedení opatření. V případě provádění zateplení doporučujeme pořídit fotografii i během instalace,
 • nebo kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla,
 • nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám (3. výzva).
 
Návrh vhodného mikroenergetického opatření Vám vypracuje energetický specialista s oprávněním "Energetický audit", případně "Energetická certifikace budov". Seznam energetických specialistů je uveden na webu Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo-enex.cz/experti/
 
V kombinaci s výměnou zdroje tepla na vytápění bude umožněno realizovat instalaci solární termické soustavy, která bude splňovat dané požadavky (certifikace v souladu s ISO 9806, min. hodnota účinnosti, min. měrný využitelný zisk), a také „mikro“ energetická opatření, do kterých patří:
 • zateplení střechy nebo půdních prostor
 • zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 • dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 • oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
 • oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)
 • dílčí výměna oken
 • výměna vstupních a balkonových dveří
 • instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 • výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla a trojskla 
 
Maximální výše způsobilých výdajů na mikroenergetická opatření je 20 000,- Kč vč. DPH. Na PENB nebo na služby energetického specialisty je 5 000,- Kč vč. DPH. 
 
Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude pořízení:
 • kotle na pevná paliva spalující výhradně biomasu,
 • tepelného čerpadla.
 
Spolu s výměnou zdroje tepla může být předmětem podpory také:
 • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
 • instalace akumulační nádoby,
 • „mikro“ energetická opatření.
 
Podporovaná zařízení musí splňovat ekodesign.
Zařízení uvedená v Seznamu výrobků a technologií (https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/) dle Státního fondu životního prostředí ČR ekodesign splňují.
V případě pořízení kotle na pevná paliva s ručním přikládáním je nutno instalovat akumulační nádrž v objemu alespoň 55l/1kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván).
 
Instalace nového zdroje tepla:
 
Osoba, která nový zdroj uvedla do provozu, musí předložit kopii osvědčení o získání patřičné profesní kvalifikace ne starší 5ti let (§ 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů).
Jedná se o kvalifikace (vždy konkrétní příslušná kvalifikace):
 • 23-099-M = Instalatér solárních termických soustav
 • 36-149-H = Topenář – montér kotlů na biomasu
 • 26-074-M = Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů
 
Výše podpory:
 • 80 % způsobilých výdajů
V případě, že se místo realizace nachází v obci Karlovy Vary či Otovice, bude dotace navýšena o 5% způsobilých výdajů.
Maximální celkové způsobilé výdaje na dílčí projekt fyzické osoby mohou být ve výši 150 tis. Kč, maximální výše dotace na jeden dílčí projekt může být 127,5 tis. Kč.
 
Informace o kotlíkových dotacích budeme pravidelně aktualizovat. Další informace jsou k dispozici na webu  www.opzp.cz .
 
Nejčastější dotazy:     FAQ
 
Stručný popis programu
Účelem dotačního programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním
v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje tepla. Na dotační program byla poskytnuta finanční podpora z Operačního programu životní prostředí 2014-2020, resp. z Evropské Unie.

 

 
Kontakty na pracovníky
 
Za stránku zodpovídá: Jitka Lapešová
Datum poslední změny: 7.9.2022 13:00