BYPAD

BYPAD znamená BicYcle Policy AuDit. Jedná se o Evropský výzkumný úkol v rámci programu SAVE II při Generálním ředitelství pro dopravu a energii Evropské komise. BYPAD je nástrojem pro vyhodnocení a zlepšení místní cyklistické politiky. Projekt vznikl v rámci evropského programu EU-SAVE a v letech 1999-2001 probíhala jeho první fáze realizovaná v prvních sedmi evropských městech.

Aktuální projekt BYPAD+ navazuje na zmíněný BYPAD s cílem rozšířit tuto metodu v Evropě, a tím napomoci zkvalitnění místní cyklistické politiky v evropských městech. BYPADu+ se účastní 42 měst z 15 evropských zemí. Audit cyklistické politiky v těchto městech je veden školenými konzultanty, kteří jsou zároveň národními koordinátory těchto auditů.

Konzultantem pro Českou republiku je Centrum dopravního výzkumu (CDV). V České republice CDV provedlo audit již v šesti městech: České Budějovice, Pardubice, Olomouc, Ostrava, Plzeň a Vsetín. Města obdržela certifikát na základě provedeného auditu, jež zahrnuje zhodnocení kvality místní cyklistické politiky prostřednictvím podrobné analýzy silných a slabých stránek a definování doporučení pro zkvalitnění politiky celkem devíti oblastí:
1 – Uživatelské potřeby
2 – Vedení
3 – Politika na papíře
4 – Finance a zaměstnanci
5 – Infrastruktura, bezpečnost a služby
6 – Komunikace a osvěta
7 – Doplňkové akce
8 – Cílové skupiny a partnerství
9 – Vyhodnocení a dopad
Města pak 16. 9. 2004 obdržela certifikát z rukou ministra dopravy.

Projekt pak pokračoval v letech 2006 – 2007 v jednotlivých krajích ČR, certifikováním vybraných krajů celého projektu. Kritériem výběru nebyla jen otázka financování nebo existence dotačního titulu na podporu cyklistiky, ale její celková podpora a ochota politiků a úředníků aktivně naslouchat možnostem podpory cyklistiky.
Dalším kritériem bylo, že kraj se zaváže k podpoře cyklistické dopravy, byť sebemenším způsobem. Takto vybrané kraje pak mají možnost být certifikováni a ohodnoceni evropskou známkou BYPAD.
Takto byly již oceněny tří české kraje -Olomoucký, Zlínský a Jihočeský kraj - na mezinárodní konferenci VeloCity v Mnichově dne 14.6.2007.
Další kraje - Jihomoravský, Ústecký, Královéhradecký, Středočeský, Karlovarský (cenu převzal náměstek hejtmana Jiří Behenský)a Plzeňský - byly ohodnoceny na semináři o cyklistice dne 6.3.2008 z rukou náměstka ministra dopravy Ing. Ivo Vykydala.

Datum vydání: 21.3.2008 8:30