Přírodní zajímavosti v Karlovarském kraji

Vysvětlivky k popisu:
(CT 2057)
- znamená, že se přírodní zajímavost nachází na cyklotrase 2057, nebo v její těsné blízkosti.
(CT 2058 PM 7) - znamená, že se přírodní zajímavost nachází na již aktualizované cyklotrase 2058, u průjezdního místa č.7.
(odb. z CT 2129) - znamená, že se musí k přírodní zajímavosti odbočit z uvedené cyklotrasy.

CHKO SLAVKOVSKÝ LES

DOUPOVSKÉ HORY   

 • Hradiště (CT 2249) - Vojenský prostor od roku 1948, přístupný zatím jen po okrajích. Asi jedno s nejméně civilizací poškozených území ve střední Evropě. Vyskytují se zde ledňáčci, velcí perleťoví motýli, raci, křižáci pruhovaní, tetřívci a mnoho dalších živočichů a vzácných rostlin.  Doupovské hory byly původně považovány za jeden třetihorní stratovulkán.
 • Týniště (odb.CT 35, 2249) - Mělký rybník s okolními suchými pastvinami, nejvýznamější lokalita kuňky obecné.

KRUŠNÉ HORY

 • Božidarské rašeliniště (CT 2002) -  Největší rašeliniště v Krušných horách s naučnou stezkou. Od roku 2007 nepřístupné, kvůli poškozeným povalovým chodníkům.
 • Božidarský Špičák (CT 2002) - Nejvyšší sopka ve střední Evropě (1115 m).
 • Dračí skála (CT 2000) - Žulový skalní útes v nadm.výšse 953 m.
 • Horská louka u Háje (CT 36) - Rezervace horské louky u Klínovce.
 • Halbemeiler Wiesen (CT 2008) - Rezervace horská louka u Milova, již na německé straně.
 • Jelení vrch - park o rozloze 36 km 2 u státní hranice se SRN navazuje na přírodní park Přebuz.
 • Kamenný hřib (CT 2044) - Žulový balvan v podobě obrovského hřibu je ukázkou balvanitého rozpadu žulového masivu u Šindelové. Na rozloze 0,08 ha.
 • Krušnohorské plató (CT 36, 2000, 2044) - Rozsáhlé území rašelinných komplexů pokrývající náhorní plošinu a zahrnuje většinu nejcennějších rašelinišť s výskytem vzácných orchidejí
 • Lišejník pod Tisovcem (CT 36) - Vzácný lišejník, který se objevil na rudných haldách u Kraslic.
 • Malé jeřábí jezero (odb. z CT 36) - Horské rašeliniště s vzácnými rašeliníky
 • Mrtvý rybník (CT 2198) - Také Černý rybník, podle tmavé barvy vody, založený v 16. století.
 • Přírodní park Přebuz (CT 36) - Rozsáhlý komplex vrchovištních rašelinišť, jezírek, horských luk a návazných lesních ekosystémů v blízkosti obce Přebuz, v pramenné oblasti říčky Rolavy a jejích přítoků.
 • Rašeliniště Oceán - Přírodní rezervace z r.1969, rašeliniště s porostem kleče a výskytem tetřeva.
 • Rašeliniště Haar (odb. z CT 2044)  - Přírodní památka několika rozptýlených rašelinišť.
 • Rolava (CT 2000) - Nádherná říčka protékající několika rezervacemi.
 • Rotavské varhany  (CT 2045) - Ukázka sloupcového rozpadu čediče v bývalém lomu u Rotavy.
 • Rudné (odb.CT 2000) - Krušnohorské mokřadní louky s výskytem orchidejí.
 • Ryžovna (CT 2198) - Rezervace z roku 2001, ochraňující společenství horských rostlin. V lomu sloupcová odlučnost čediče - varhany. Chráněné bučiny.
 • Skály na Strašidlech (CT 2001) - Neuvěřitelně zajímavá skupina mohutných žulových skal u H.Blatné.
 • Smolné pece  (odb. z CT 2012) - Pozůstaky hornické činnosti ve stejnojmenné obci.
 • Tetřívek obecný (CT 36,23) - Ohrožený druh, žijící na vrcholech Krušných hor.
 • Velké jeřábí jezero (odb. z CT 36) - Horské rašeliniště s vzácnými rašeliníky
 • Velký močál (CT 36) - Horské rašeliniště s porosty kleče.
 • Vlčí a Ledová jáma (odb. z CT 36) - Pozůstatky historických hlubinných důlních děl u Horní Blatné.
 • Vysoká Pec (odb. z CT 2000) - Mokřadní louky se vzácnými druhy rostlin.
 • Vysoký kámen (odb. z CT 36, nebo 2132) - Geomorfologicky výrazná skupina křemencových skal se zbytkem přirozeného suťového porostu s Měsíčnicí vytrvalou u Kraslic. Na rozloze 2,75 ha.
 • Zlatý kopec (CT 2008) - Přírodní park severozápadně od Božího Daru.

CHKO   ČESKÝ LES  

 • Mechové údolí (odb. z CT 2023) - Přírodní rezervace s výskytem vzácné orchideje a unikátního rašeliniště.
 • Lipovka (odb. z CT 36 , nebo 2023) - Louka, která je přírodní rezervací nedaleko Poustky u Dolního Žandova

PŘÍRODA AŠSKA

 • Bystřina a Lužní potok  ( CT 2058 PM 7)  - Kolem obou potoků se ochraňují vzácné druhy rostlin a živočichů žijících na mokřadních nivách.
 • Goethovy skály   ( CT 2057 PM 14) - Bizarní křemencové skalky u Hazlova na rozloze 1,33 ha.
 • Halštrov  ( CT 2062 PM 4- Přírodní park s rozlohu 43 km 2, kde pramení Bílý Halštrov.
 • Kamenné vrchy (CT 36) - Park v Ašském výběžku při státní hranici se SRN (Sasko) - v prostoru od Vojtanova k Lubům. Rozloha 36 km 2.
 • Naleziště U Cihelny  ( CT 2064 PM 5)  - V blízkosti rybníka Ovčín naleziště egeranu a minerálu vesuvian.
 • Smrčiny  (CT 2057, 58, 59) - Park o rozloze 72 km 2 v Ašském výběžku při státní hranici se SRN (Bavorsko a Sasko).
 • Vernéřovské doly  ( CT 2060 PM 6) - Odval ze starého důlního díla u Aše, kde se vyskytuje žilník složený z křemene; výjimečný typ mineralizace; rozloha 0,26 ha.
PŘÍRODA CHEBSKA

PŘÍRODA KARLOVARSKA

 • Hora Suk, Sopka (CT 2016) - Třetihorní hora sopečného původu nad obcí Hory.
 • Hořečková louka - Květná louka u obce Pila s rozšířeným hořečkem drsným a další flórou a faunou.
 • Křížové stromořadí (odb. z CT 362) - Stoleté lipové stromořadí vysázené do tvaru kříže vévodou Beaufortem z Bečova.
 • Olšová vrata (CT 2249) - Přírodní památka v okolí Šemnické skály.
 • Skalky skřítků (CT 2249) - Skalní masiv tvořený desítkami pseudokrasových dutin, vyhloubených ve vulkanických horninách. Podle pověsti ve skalkách žili dobromyslní skřítkové.
 • Svatošské skály (CT 204) - Národní přírodní památka skupiny romantických žulových skal.
 • Špičatý kámen (odb. z CT 204) - Malebná žulová skalka u Lokte se železným křížem na vrcholu.
PŘÍRODA MARIÁNSKOLÁZEŇSKA
 • Alej Svobody ( CT 361) - 2,5 km dlouhá alej se stovkami stoletých chráněných stromů.
 • Holina (CT 2253) - Původní porost jedlobučin u Kynžvartu.
 • Kladské rašeliny ( CT 2135)  - Největší národní přírodní rezervace, tvořená několika rašeliništi.
 • Koňský pramen (odb. z CT 2138)- Vývěr soustavy pramenů severovýchodně od obce Chotěnov.
 • Kosí potok (CT 2138) - Oblast klidu s mnoha chráněnými rostlinami a živočichy.
 • Král smrků ( CT 361) - Ojediněle vzrostlý, chráněný smrk, vysazený kolem roku 1815.
 • Kynžvartský kámen (CT 2253) - Žulový blok s dokonale vyvinutými mikrotvary zvětrávání nedaleko Lázní Kynžvart.
 • Milhostovské mofety (odb. z CT 361)  - Přírodní památka v údolí Jilmového potoka.
 • Lazurová hora (odb. z CT 2138) - Tajuplná a romantická hora nedaleko Dolního Kramolína. 
 • Ovesné Kladruby ( CT 361) - Plochá niva potoka se spontánním rozvojem rašelinné vegetace.
 • Planý vrch - Přirozený borovicový porost na hadcovém podkladě s vzácnými rostlinami.
 • Podhorní vrch (CT 2284) - Nejvyšší vrchol tepelské vrchoviny s vyhlídkou.
 • Pramen Čiperka (odb. z CT 2138) - Jedna z nejznámějších kyselek Slavkovského lesa vyvěrá kilometr severně od města Michalovy Hory.
 • Prameniště Teplé (odb. z CT 2139) - Rezervace podmáčených luk se vzácnými rostlinami.
 • Rezervace Smraďoch  (CT 2139) - Lesní vrchovištní rašeliniště, ležící v oblasti soustředěných vývěrů minerálních vod a plynů (oxidu uhličitého a sirovodíku) ve formě bahenních sopek, tzv. mofet.
 • Sirňák (odb. z CT 2257, 2284)- Jedny z posledních připomínek kdysi mocné vulkanické činnosti - sirnato - uhličité výrony, které vytvářejí charakteristické bahenní krátery.
 • Zámecký park v Kynžvartu ( CT 2135) - Pozoruhodný mnoha starými solitérními stromy.
 • Žižkův vrch ( CT 361) - Rezervace přírodních bučin a suťových lesů.
 • Podhorní slatě ( CT 361) - Přírodní památka chránící biotop hnědáska chrastavcového

PŘÍRODA OSTROVSKA

 • Čedičová žíla Boč (odb. z CT 3001) - Ukázka sloupcovitého rozpadu čediče u Boče.
 • Borecké rybníky (odb. z CT 2198) - Soustava rybníků, která se stala rájem obojživelníků a ptactva.
 • Ostrovské rybníky (odb. z CT 2198) - Soustava rybníků a mokřin s mnoha druhy ptactva.
 • Popovské stromy (odb. z CT 2198) - V bývalé obci Popov najdeme několik chráněných starých stromů. 
 • Přírodní park Stráž nad Ohří (odb. z CT 3001) - Park o rozloze cca 37 km 2 v severozápadní části Doupovských hor, na obou březích řeky Ohře, která si tímto územím prolomila cestu mezi masívy Doupovských a Krušných hor.
 • Údolí hadů (CT 3001) - Lokalita u Ohře, kde najdeme všechny druhy hadů žijících v Česku, včetně vzácné užovky stromové.

PŘÍRODA SOKOLOVSKA

 • Jeskyně u Svatavy (odb.CT 2182) - Několik jeskyní v pískovcovém podloží pod Svatavským vrchem.
 • Leopoldovy hamry (CT 2181, 2183) - Přírodní park u Krajkové.
 • Lomnické pinky  (obd.CT 2182) - Nebývalý a zcela jedinečný soubor rozmanitých biotopů skývající klidný úkryt, potravu i hnízdiště mnoha druhům ptáků a slouží také jako významná zastávka a křižovatka hejnům táhnoucím napříč Evropou.
 • Nadlesí  (CT 2017) - Rozsáhlé lesní porosty tvořené podmáčenými smrčinami, místy rašelinnými smrčinami a rašelinnými bory.
 • Matyáš (CT 2182) - Území bylo kdysi výsypkou hnědouhelných dolů, dnes jsou tu rybníčky obrostlé lesy. Ve vodním prostředí žije několik druhů obojživelníků, např. čolek velký.
 • Památný topol (CT 2017) - Od roku 1984 chráněný stoletý kanadský topol v centru Sokolova nedaleko MÚ. 
 • Pískovna Erika (CT 2182) - Rozšíření vzácnývh živočichů ve staré pískovně, zvláště ropuchy krátkonohé.
 • Rezervace Studenec (CT 2183) - Přírodní rašeliniště s výskytem vzácného Dáblíku bahenního.
 • Tůně u Vřesové - Výskyt několika druhů ohrožených obojživelníků u elektrárny Vřesová.
 • Údolí Ohře (CT 204) - Přírodní památka s pseudokrasovými jevy. Paleontologická lokalita třetihorní flóry.
 • Loketský břečťan (CT 204, 362) - Dva mohutné chráněné břečťany popínavé, jedny z mála chráněných břečťanů v Česku.
 • Kraslický čolek (CT 36, 2043) - Vzácný čolek hranatý žije v tůňkách v okolí Kraslic.
PŘÍRODA TOUŽIMSKA
 • Blažejovský rybník (odb. z CT 352) - Vzácné biotopy, které staly ideálním místem pro existenci mnoha vzácných druhů a rostlin.
 • Čedičové varhany u Hlinek - Přírodní památka chránící odhalený čedičový zlom v bývalém lomu.
 • Dědek a Bába (CT 352) - Žulové monolity nedaleko Žihle.
 • Javorná (odb. z CT 2233, místní CT č.6) - Rozsáhlá lokalita protínající nejvýchodnější část hranice CHKO, která je téměř celou plochu pokryta lučními a mokřadními biotopy.
 • Odolenovice (odb. z CT 362) - Převládajcí vhlké louky pramenné pánve Odolenovického potoka.
 • Přírodní památka Valeč (CT 35) - rozlehlé naleziště četných minerálů - světové naleziště hyalitu aj. Rozloha 576,74 ha.
 • Skalka pod Tisovským vrchem (odb. z CT 362) - Skalka pod Tisovým vrchem je jedním z nejodlehlejších skalních výchozů Mnichovských hadců.
 • Střela (odb. z CT 35,2233,2278) - Meandrující řeka se vzácnou mihulí potoční a nalezištěm břidlice.
 • Viklan Dominik  (odb. z CT 2249) - Funkční viklan u Javorné.
 • Vladař (odb.CT 35, nebo 2278) - čedičová stolová hora s teplomilnými smíšenými porosty a bohatým podrostem u Zábořic.
 • Velký údrčský rybník (odb. z CT 2233) - Významná rybniční soustava se střídajícími se vlhčími a suššími květnatými loukami.

 

Datum vydání: 6.12.2005 11:43