Co je GIS?

Geografický informační systém je organizovaný souhrn počítačové techniky, programového vybavení, geografických dat a zaměstnanců navržený tak, aby mohl efektivně získávat, ukládat, aktualizovat, analyzovat, přenášet a zobrazovat všechny druhy geograficky vztažených informací.

GIS - geografické informační systémy

Zaměřují se na vývoj a aplikaci metod pro řešení specifických problémů v geo(grafických) vědách s důrazem na geografickou polohu objektů. Patří sem ale i socioekonomické, demografické a jiné jevy.
Geografické informace se skládají z grafických, negrafických (textových) atributů a relačních údajů.

 

Geoobjekty

Jsou unikátní svou polohou v geografickém prostoru, mají definovanou geometrii, topologii a tématické vlastnosti.
Aby bylo možné definovat prostorové vztahy pro geoobjekty v prostoru (tzn. definovat jejich geometrii a topologii jednoznačným způsobem), potřebujeme definovat souřadnicový systém (spatial reference system).

 

 

Geoinformatika

Mezi oblasti jejího výzkumu a aplikací v současnosti patří:
    - získávání digitálních geografických údajů v terénu
    - globální polohové a navigační systému (GPS)
    - analýza a hodnocení – posouzení údajů dálkového průzkumu Země (DPZ)
    - geografické informační systémy
    - integrace vědomostních – znalostních systémů a GIS
    - vývoj a aplikace geostatických metod
    - numerické, simulační a prognostické modely pro prostorové procesy
    - systémy pro podporu rozhodování
    - použití multimediálních metod
    - digitální kartografické systémy
    - trojrozměrná vizualizace, virtuální realita

 

Aplikace GIS můžeme rozdělit na:

    1. Nespecifikované, víceúčelové databáze charakterizované velkým objemem údajů, potřebou přesné lokalizace (používání konvenčních souřadnicových systémů) s důrazem na vyhledávání v databázi. Implementují se obzvlášť na víceuživatelských systémech a pracovních stanicích. Ze softwarového hlediska se jedná zejména o systémy jako ArcInfo, MGE nebo GENASYS. Využívají je především vládní a řídící orgány, místní správa, organizační složky institucí pro potřeby plánování a rozhodování nebo pro statické zpracování údajů.
    2. Specializované projekty zaměřené na menší dočasné databáze, s jednoduchou lokalizací s důrazem na analýzy a modelování. Implementují se na pracovních stanicích nebo častěji na personálních počítačích. Jde o softwarové systémy jako PC ArcInfo, MGE PC, IDRISI, apod...

GIS jako výsledek paralelního vývoje v mnoha oborech pracujících s prostorovými informacemi.

GIS diagram 1

 

Vědní disciplíny a oblasti lidské činnosti, které se podílely na formování GIS:

GIS diagram 2

Za stránku zodpovídá: Ing. Tomáš Buček
Datum poslední změny: 25.6.2014 15:52