Úvodní strana > Zdravotnictví > Projekt "Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje"

 Projekt "Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje"

 

Projekt „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708
 
Výzva č. 27 – Vzdělávací a výcviková střediska IZS  – SC 1.3
 
Odkaz na stránky IROP.
 
Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
 
Žadatel (příjemce podpory):  Karlovarský kraj
 
Cílová skupina projektu:                                                                                   
 • složky integrovaného záchranného systému
 • obyvatelé České republiky, Karlovarského kraje i návštěvníci regionu
 • orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu
 
Cílem projektu Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje je v pořízení technologií, simulačních technologií, technického a technologického vybavení nezbytného pro výuku a odbornou přípravu, včetně výukového softwaru a výcvikových a vzdělávacích pomůcek za účelem dosažení rozvoje dovedností, odborných znalostí a zvýšení úrovně součinnosti základních složek IZS při řešení rizik vzniklých mimořádnými událostmi vyvolanými změnou klimatu a rizik havárií ropných látek. Výsledkem projektu bude pořízení prostředků a zařízení pro provedení moderního výcviku simulačními a praktickými metodami a zvýšení kapacity vzdělávacích a výukových prostor za účelem zkvalitnění odborné přípravy cílových skupin a možnosti adekvátní a koordinované reakce na mimořádné události vzniklé v souvislosti se změnami klimatu.
 
 
 • Projekt je ve fázi udržitelnosti.
  Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30.12.2018
  Datum finančního ukončení projektu: 17.2.2020
  Udržitelnost projektu: 5 let od finančního ukončení projektu ze strany řídícího orgánu IROP
   
  Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu
  Celkové způsobilé plánované výdaje projektu:                    5 774 750,00 Kč
  Celkové skutečné výdaje projektu:                                      5 649 282,00 Kč
  Celkové skutečné výdaje projektu po finanční opravě:       5 439 587,60 Kč
  Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:
   
   • 85% Evropský fond pro regionální rozvoj                4 623 649,46 Kč
   • 5%   státní rozpočet ČR                                                271 979,38 Kč
   • 10% podíl Karlovarského kraje                                    543 958,76 Kč
   
  Indikátory projektu:
     • počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS – 2 objekty
     • připravenost složek IZS – 4 192 osob
 
                  
Za stránku zodpovídá: Ing. Denisa Pelc
Datum poslední změny: 10.3.2020 14:24