Informace pro žadatele

 PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE - PROVÁDĚNÍ JEHO ZMĚN
 
Karlovarský kraj přijal nová pravidla pro provádění změn v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje.
 
 
Nová pravidla jsou platná od 1. května 2017, dosavadní krajské zásady pro přijímání změn Plánu jsou již neplatné.
 
Pravidla vycházejí ze zákona o vodovodech a kanalizacích. Novými pravidly dochází zejména ke změnám a upřesněním pojmů „významná a nevýznamná změna“ , ke změnám postupů schvalování jednotlivých změn a ke změnám v povinných dokladech žádosti.
 
O změnu Plánu mohou žádat obce, popř. jejich zplnomocnění zástupci, a to podáním u odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.
 

Kontaktní osoby

 


 

 

DOTACE MŽP -  VODA - INFORMACE PRO OBCE 
 
Informace o vyhlášení Výzvy č. 17/2017 – domovní čistírny odpadních vod
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí:
Prioritní oblast:  1. Voda
Podoblast:  1.3 Čistota povrchových i podzemních vod
Podporované aktivity:  1.3.B Domovní čistírny odpadních vod
Cíle Výzvy:  Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.
Oprávnění příjemci podpory:  Obce; Dobrovolné svazky obcí; Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty; Spolky.
Termíny Výzvy:  Žádosti je možné podat v období od 16. 10. 2017 do 30. 06. 2019, nejpozději však do vyčerpání alokace.
Období realizace  Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2020.


Výše podpory:  Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:
• 1 – 5 EO činí 100 tis. Kč;
• 6 – 15 EO činí 170 tis. Kč;
• 16 - 50 EO činí 240 tis. Kč.


Maximální výše podpory na realizaci jednoho monitorovacího zařízení činí 10 tis. Kč.
Minimální celková výše podpory na jeden projekt realizace monitorovacích zařízení činí 50 tis. Kč
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.
Celková alokace činí 200 mil. Kč.


Kontaktní osoby pro tuto Výzvu jsou:
• Ing. Michal Slezák, tel.: 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz
• Ing. Romana Rajnyšová, tel.: 267 994 159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz

 

 

DOTACE K POVODŇOVÉ OCHRANĚ:

Pravidla pro poskytování příspěvků na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi 

 

 

DOTACE NA DROBNÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ A EKOLOGICKÉ AKCE:
 

Pravidla pro přijímání žádostí a všechny potřebné formuláře a informace jsou k dispozici na tomto odkaze. http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-zivotni/ekolog_akce.aspx

 

 


 
FINANCOVÁNÍ HAVÁRIÍ:
Nová pravidla pro financování havarijních opatření [§ 42 odst. 4 vodního zákona] 

 

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ NA VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: 

Přílohy dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu:

 

příloha č.

Název přílohy

   

1

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Adobe Reader MS Word

2

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Adobe Reader MS Word

3

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Adobe Reader MS Word

4

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu Adobe Reader MS Word

5

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Adobe Reader MS Word

6

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu  Adobe Reader MS Word

7

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu Adobe Reader MS Word

8

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Adobe Reader MS Word

9

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) Adobe Reader MS Word

10

Žádost o povolení k užívání vodních děl  Adobe Reader MS Word

11

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu Adobe Reader MS Word

12

Žádost o udělení souhlasu Adobe Reader MS Word

13

Žádost o vyjádření Adobe Reader MS Word

14

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla  Adobe Reader MS Word

15

Oznámení o užívání stavby vodního díla  Adobe Reader MS Word

16

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav Adobe Reader MS Word

17

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavevební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Adobe Reader MS Word

18

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivích občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění  Adobe Reader MS Word

19

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivích občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Adobe Reader MS Word

20

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Adobe Reader MS Word

21

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu Adobe Reader MS Word

22

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu Adobe Reader MS Word

23

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu Adobe Reader MS Word

24

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu  Adobe Reader MS Word

25

Žádost o schválení manipulačního řádo vodního díla Adobe Reader MS Word

 

 

FORMULÁŘE K ZÁKONU O VODOVODECH A KANALIZACÍCH:

Formuláře žádostí k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Za stránku zodpovídá: Mgr. Andrea Krýzlová
Datum poslední změny: 26.6.2018 13:58