Úvodní strana > Životní prostředí > Vodní hospodářství > Informace vodoprávního úřadu

 Informace vodoprávního úřadu

Upozornění pro obce – dotace k projektům mj. na domovní čistírny odpadních vod
Finanční podpora na „Udržitelné hospodaření s vodami v obcích do 500 obyvatel“ 
 
Výzva č. 3/2016 Ministerstva životního prostředí ČR v rámci cíle prioritní oblasti 1 „Voda“ Národního programu Životní prostředí (vyhlášení výzvy
 
Účel:
Podpora projektů pro efektivní hospodaření s odpadními vodami (např. instalace domovních čistíren odpadních vod v místech, kde není vhodný obvyklý způsob odkanalizování) a s vodami dešťovými.
Žadatelé o finanční podporu:
obce do 500 obyvatel nebo obce bez omezení počtu obyvatel na projekty realizované výhradně v části obce do 500 obyvatel
Alokace finančních prostředků:
50 mil. Kč
Možná výše podpory:
min. 400 000 Kč a max. 80% z celkových způsobilých výdajů a současně 5 mil. Kč
 
Výzva je dvoukolová:
1. kolo – předkládání projektových námětů k posouzení expertní komisí
Příjem projektových námětů: 1. březen - 30. červen 2016
2. kolo – vyzvání obcí k předložení žádosti u vybraných projektů
Příjem žádostí: 1. srpen - 30. listopad 2016
 
Pro návrh projektu mohou žadatelé využít analýzu: „Posouzení možností podpory hospodaření s vodami v malých obcích z prostředků SFŽP“ (PDF, 2 MB) zveřejněnou na stránkách MŽP
 
Informace pro žadatele:
Státní fond životního prostředí, Praha - odbor realizace Národních programů Fondu:
- Ing. Romana Rajnyšová, vedoucí Oddělení I OReNP, tel.: + 420 267 994 159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz
- Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz
 
Ochranné pásmo vodního zdroje „Studny Nové Mohelno“
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad obdržel od společnosti Povodí Ohře, státní podnik návrh na stanovení ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje „Studny Nové Mohelno“, který představují dvě kopané studny o hloubce cca 5,0 m situované ve správním území obce Stará Voda, v katastrálním území Nové Mohelno (v blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo).
 
Návrh opatření obecné povahy na stanovení ochranných pásem je pro potřeby dotčených orgánů a dalších osob k nahlédnutí na níže uvedených odkazech:

Nove_Mohelno_Navrh_OOP_stanoveni_zu.pdfNávrh opatření obecné povahy - Stanovení OP studny Nové Mohelno
Nove_Mohelno_Navrh_OOP_stanoveni_zu_pr1.pdfPříloha č. 1 - OP II. stupně VZ Studny Nové Mohelno
Nove_Mohelno_Navrh_OOP_stanoveni_zu_pr2.pdfPříloha č. 2 - OP I. a  II. stupně VZ Studny Nové Mohelno
 
 
Kosový potok, ř. km cca 26,600 až 49,150
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad obdržel návrh podniku Povodí Vltavy, státní podnik jakožto správce vodního toku Kosový potok na aktualizaci stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území tohoto vodního toku, a to v úseku Hranice Karlovarského kraje (ř. km cca 26,600) až ř. km 49,150, ležícím v katastrálních územích Nové Mohelno, Háj u Staré Vody, Slatina u Staré Vody, Jedlová u Staré Vody, Vysoká u Staré Vody, Stará Voda u Mariánských Lázní, Tři Sekery u Kynžvartu, Valy u Mariánských Lázní, Klimentov, Mariánské Lázně, Velká Hleďsebe, Úšovice, Stanoviště u Mariánských Lázní a Chotěnov u Mariánských Lázní.
 
Tento návrh je pro potřeby dotčených orgánů a dalších osob k nahlédnutí na níže uvedených odkazech.
 
 Kosovy_Navrh_OOP_stanoveni_ZU.pdfNávrh opatření obecné povahy o aktualizaci stanovení záplavového území Kosového potoka
 Kosovy_potok_zprava.pdfTechnická zpráva 
 Kosovy_prehledka.pdfMapový podklad – Přehledná mapa
 Kosovy_07_a100_Q100.pdfMapový podklad – aktivní zóna a povodeň Q100 – list 7
 Kosovy_07_Q5_20_100.pdfMapový podklad – povodeň Q5, Q20 a Q100 – list 7
 Kosovy_08_a100_Q100.pdfMapový podklad – aktivní zóna a povodeň Q100 – list 8
 Kosovy_08_Q5_20_100.pdfMapový podklad – povodeň Q5, Q20 a Q100 – list 8
 Kosovy_09_a100_Q100.pdfMapový podklad – aktivní zóna a povodeň Q100 – list 9
 Kosovy_09_Q5_20_100.pdfMapový podklad – povodeň Q5, Q20 a Q100 – list 9
 Kosovy_10_a100_Q100.pdfMapový podklad – aktivní zóna a povodeň Q100 – list 10
 Kosovy_10_Q5_20_100.pdfMapový podklad – povodeň Q5, Q20 a Q100 – list 10
 Kosovy_11_a100_Q100.pdfMapový podklad – aktivní zóna a povodeň Q100 – list 11
 Kosovy_11_Q5_20_100.pdfMapový podklad – povodeň Q5, Q20 a Q100 – list 11
 Kosovy_12_a100_Q100.pdfMapový podklad – aktivní zóna a povodeň Q100 – list 12
 Kosovy_12_Q5_20_100.pdfMapový podklad – povodeň Q5, Q20 a Q100 – list 12
 
 
Ratibořský potok, ř. km 0,000 až 11,540
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad obdržel návrh podniku Povodí Vltavy, státní podnik jakožto správce vodního toku Ratibořský potok na stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území tohoto vodního toku, a to v úseku ř. km 0,000 až 11,540 ležícím v katastrálních územích Těšetice u Bochova, Herstošice, Údrč, Veselov, Ratiboř u Žlutic, Polom u Údrče a Skoky u Žlutic.
 
Tento návrh je pro potřeby dotčených orgánů a dalších osob k nahlédnutí na níže uvedených odkazech.
 
L_Ratiborsky_Navrh_OOP_stanoveni_ZU.pdfNávrh opatření obecné povahy o aktualizaci stanovení záplavového území řeky Ohře
L_Ratiborsky_potok_zprava.pdfTechnická zpráva
L_Ratiborsky_Prehledka.pdfMapový podklad – Přehledná mapa
L_Ratiborsky_01_A100_Q100.pdfMapový podklad – aktivní zóna a povodeň Q100 – list 1
L_Ratiborsky_01_Q5_20_100.pdfMapový podklad – povodeň Q5, Q20 a Q100 – list 1
L_Ratiborsky_02_A100_Q100.pdfMapový podklad – aktivní zóna a povodeň Q100 – list 2
L_Ratiborsky_02_Q5_20_100.pdfMapový podklad – povodeň Q5, Q20 a Q100 – list 2
L_Ratiborsky_03_A100_Q100.pdfMapový podklad – aktivní zóna a povodeň Q100 – list 3
L_Ratiborsky_03_Q5_20_100.pdfMapový podklad – povodeň Q5, Q20 a Q100 – list 3
L_Ratiborsky_04_A100_Q100.pdfMapový podklad – aktivní zóna a povodeň Q100 – list 4
L_Ratiborsky_04_Q5_20_100.pdfMapový podklad – povodeň Q5, Q20 a Q100 – list 4
 
 
Vodní tok Tisová
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad obdržel návrh podniku Povodí Ohře, státní podnik, jakožto správce povodí a níže uvedeného vodního toku Tisová, na stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území tohoto vodního toku.
 
Návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území spolu s dalšími podklady je pro potřeby dotčených orgánů a dalších osob k nahlédnutí na níže uvedených odkazech:
 
Tisova_Brezova_353_Navrh_OOP_stanoveni_ZU_Tisova.pdfNávrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Tisová
Tisova_Brezova_353_technicka_zprava.pdfTechnická zpráva
Za stránku zodpovídá: Ing. Stanislav Smolík
Datum poslední změny: 6.6.2016 11:44