Úvodní strana > Životní prostředí > Vodní hospodářství > Informace vodoprávního úřadu

 Informace vodoprávního úřadu

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE - PROVÁDĚNÍ JEHO ZMĚN
 
Karlovarský kraj přijal nová pravidla pro provádění změn v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje.
 
 
Nová pravidla jsou platná od 1. května 2017, dosavadní krajské zásady pro přijímání změn Plánu jsou již neplatné.
 
Pravidla vycházejí ze zákona o vodovodech a kanalizacích. Novými pravidly dochází zejména ke změnám a upřesněním pojmů „významná a nevýznamná změna“ , ke změnám postupů schvalování jednotlivých změn a ke změnám v povinných dokladech žádosti.
 
O změnu Plánu mohou žádat obce, popř. jejich zplnomocnění zástupci, a to podáním u odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.
 
 
 
 
INFORMACE PRO OBCE – DOTACE VODA
 
Informace o vyhlášení Výzvy č. 11/2016 – domovní čistírny odpadních vod
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí:
Prioritní oblast:  1. Voda
Podoblast:  1.3 Čistota povrchových i podzemních vod
Podporované aktivity:  1.3.B Domovní čistírny odpadních vod
Cíle Výzvy:  Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.
Oprávnění příjemci podpory:  Obce; Dobrovolné svazky obcí; Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty; Spolky dle § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Termíny Výzvy:  Žádosti je možné podat v období od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2017, nejpozději však do vyčerpání alokace.
Období realizace  Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2020.
Výše podpory:  Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:
  • 1 – 5 EO činí 100 tis. Kč;
  • 6 – 15 EO činí 170 tis. Kč;
 
 
Dotace Finanční podpora na „Udržitelné hospodaření s vodami v obcích do 500 obyvatel“ – UKONČEN příjem žádostí
Výzva č. 3/2016 Ministerstva životního prostředí ČR v rámci cíle prioritní oblasti 1 „Voda“ Národního programu Životní prostředí (vyhlášení výzvy)
Příjem žádostí: 1. srpen - 30. listopad 2016 (nyní ukončen)
SHRNUTÍ PODPORY:
Účel:
Podpora projektů pro efektivní hospodaření s odpadními vodami (např. instalace domovních čistíren odpadních vod v místech, kde není vhodný obvyklý způsob odkanalizování) a s vodami dešťovými.
Žadatelé o finanční podporu:
obce do 500 obyvatel nebo obce bez omezení počtu obyvatel na projekty realizované výhradně v části obce do 500 obyvatel
 Pro návrh projektu mohou žadatelé využít analýzu: „Posouzení možností podpory hospodaření s vodami v malých obcích z prostředků SFŽP“ (PDF, 2 MB), který je ke stažení na stránkách MŽP 
Informace pro žadatele:
Státní fond životního prostředí, Praha - odbor realizace Národních programů Fondu:
- Ing. Romana Rajnyšová, vedoucí Oddělení I OReNP, tel.: + 420 267 994 159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz
- Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz
 
Ochranné pásmo vodního zdroje „Studny Nové Mohelno“
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad obdržel od společnosti Povodí Ohře, státní podnik návrh na stanovení ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje „Studny Nové Mohelno“, který představují dvě kopané studny o hloubce cca 5,0 m situované ve správním území obce Stará Voda, v katastrálním území Nové Mohelno (v blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo).
 
Návrh opatření obecné povahy na stanovení ochranných pásem je pro potřeby dotčených orgánů a dalších osob k nahlédnutí na níže uvedených odkazech:

Nove_Mohelno_Navrh_OOP_stanoveni_zu.pdfNávrh opatření obecné povahy - Stanovení OP studny Nové Mohelno
Nove_Mohelno_Navrh_OOP_stanoveni_zu_pr1.pdfPříloha č. 1 - OP II. stupně VZ Studny Nové Mohelno
Nove_Mohelno_Navrh_OOP_stanoveni_zu_pr2.pdfPříloha č. 2 - OP I. a  II. stupně VZ Studny Nové Mohelno
  
 

Vodní tok Bystřice, návrh záplavového území v ř. km 13,320 až 14,690.

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad obdržel návrh podniku Povodí Ohře, státní podnik, jakožto správce významného vodního toku Bystřice, na aktualizaci stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území tohoto vodního toku, a to v úseku ř. km 13,320 až 14,690 ležícím v katastrálním území Hroznětín.
 

 

Tento návrh je pro potřeby dotčených orgánů a dalších osob k nahlédnutí na níže uvedených odkazech.

 

 
OZPaZ_VODA_navrh_oop_o_stanoveni_zu_bystrice.pdfNávrh opatření obecné povahy o aktualizaci stanovení záplavového území vodního toku Bystřice
OZPaZ_VODA_bystrice_prehledna_mapa.jpegMapový podklad - přehledná mapa
OZPaZ_bystrice_povoden_Q5_Q20_Q100_list_1.jpegMapový podklad  – povodeň Q5, Q20 a Q100 a aktivní zóna – list 1
OZPaZ_bystrice_povoden_Q5_Q20_Q100_list_2.jpegMapový podklad – povodeň Q5, Q20 a Q100 a aktivní zóna – list 2

 

Datum vložení: 01.06.2017

 

 

Vodní tok Lobezský potok, návrh aktualizace záplavového území v ř. km 2,100 až 2,450.

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad obdržel návrh podniku Povodí Ohře, státní podnik, jakožto správce významného vodního toku Lobezský potok, na aktualizaci stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území tohoto vodního toku, a to v úseku ř. km 2,100 až 2,450 ležícím v katastrálním území Sokolov.
Tento návrh je pro potřeby dotčených orgánů a dalších osob k nahlédnutí na níže uvedených odkazech.
 
 OZPaZ_VODA_navrh_OOP_ZU_Lobezsky_p_2017.pdfNávrh opatření obecné povahy o aktualizaci stanovení záplavového území vodního toku Lobezský potok
 OZPaZ_VODA_prava_Lobezsky_AKT_Slovenska_ul _2017_email.pdfTechnická zpráva 
 OZPaZ_VODA_Situace_ZU.pdfMapový podklad  – povodeň Q20, Q100 a aktivní zóna záplavového území
 
Datum vložení: 12.07.2017
Za stránku zodpovídá: Mgr. Andrea Krýzlová
Datum poslední změny: 21.8.2017 15:00