Úvodní strana > Životní prostředí > Vodní hospodářství > Informace vodoprávního úřadu

 Informace vodoprávního úřadu

Vodní tok Chodovský potok, návrh záplavového území v ř. km 6,000 až 6,800.
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad obdržel návrh podniku Povodí Ohře, státní podnik, jakožto správce významného vodního toku Chodovský potok, na aktualizaci stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území tohoto vodního toku, a to v úseku ř. km 6,000 až 6,800 ležícím v katastrálním území Mírová.
 
 
Tento návrh je pro potřeby dotčených orgánů a dalších osob k nahlédnutí na níže uvedených odkazech:
 
180425_navrh_OOP_ZU_Chodovsky_p_2018.pdfNávrh opatření obecné povahy o aktualizaci stanovení záplavového území vodního toku Chodovský potok
OZP_VODA_chodovsky_P_ZM_10000.jpgMapový podklad – přehledná mapa 1:10000
OZP_VODA_Chodovsky_P_ZM_2500.jpgMapový podklad – povodeň Q5, Q20 a Q100 a aktivní zóna – ZM 1 : 2500
OZP_VODA_Chodovsky_p_Ortofoto_2500.jpgMapový podklad – povodeň Q5, Q20 a Q100 a aktivní zóna – Ortofoto 1 : 2500
 
 
 
Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik
 
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 16 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, v platném znění, zveřejňuje k připomínkám uživatelům vody a veřejnosti „Aktualizaci předběžného vyhodnocení povodňových rizik“ na dobu 6 měsíců.
 
 
 
 
PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE - PROVÁDĚNÍ JEHO ZMĚN
 
Karlovarský kraj přijal nová pravidla pro provádění změn v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje.
 
 
Nová pravidla jsou platná od 1. května 2017, dosavadní krajské zásady pro přijímání změn Plánu jsou již neplatné.
 
Pravidla vycházejí ze zákona o vodovodech a kanalizacích. Novými pravidly dochází zejména ke změnám a upřesněním pojmů „významná a nevýznamná změna“ , ke změnám postupů schvalování jednotlivých změn a ke změnám v povinných dokladech žádosti.
 
O změnu Plánu mohou žádat obce, popř. jejich zplnomocnění zástupci, a to podáním u odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.
 
 
 
 
Ochranné pásmo vodního zdroje „Studny Nové Mohelno“
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad obdržel od společnosti Povodí Ohře, státní podnik návrh na stanovení ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje „Studny Nové Mohelno“, který představují dvě kopané studny o hloubce cca 5,0 m situované ve správním území obce Stará Voda, v katastrálním území Nové Mohelno (v blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo).
 
Návrh opatření obecné povahy na stanovení ochranných pásem je pro potřeby dotčených orgánů a dalších osob k nahlédnutí na níže uvedených odkazech:

Nove_Mohelno_Navrh_OOP_stanoveni_zu.pdfNávrh opatření obecné povahy - Stanovení OP studny Nové Mohelno
Nove_Mohelno_Navrh_OOP_stanoveni_zu_pr1.pdfPříloha č. 1 - OP II. stupně VZ Studny Nové Mohelno
Nove_Mohelno_Navrh_OOP_stanoveni_zu_pr2.pdfPříloha č. 2 - OP I. a  II. stupně VZ Studny Nové Mohelno
  
Za stránku zodpovídá: Mgr. Andrea Krýzlová
Datum poslední změny: 23.4.2018 10:46