Plánování v oblasti vod

Oznámení
Podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám:
·          návrh Národního plánu povodí Labe,
který pořizuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady,
·          návrh Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe,
který pořizuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady,
·         návrh Plánu dílčího povodí Berounky,
·         návrh Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe,
které pořizují správci povodí podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady.
V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, v platném znění, se zpřístupňují návrhy národních plánů povodí společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí a návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik od 18. prosince 2020 po dobu 6 měsíců (do 18. června 2021)  k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách.
 
Návrh národního plánu povodí Labe je dostupný k  nahlédnutí:
 v listinné podobě na adrese:
-        Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město, v informační kanceláři (místnost č. 3)
-        Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 - Vršovice
 
v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva zemědělství
 
Připomínky k návrhu Národního plánu povodí Labe je možno podávat do 18. června 2021.
­- v písemné podobě na adresu:
            Ministerstvo zemědělství
            Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
            Těšnov 17, 110 00 Praha 1
­- v elektronické podobě na e-mail: pp@mze.cz
 
Připomínky musí být označeny názvem příslušného dokumentu „návrh Národního plánu povodí Labe“ a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby.
 
Návrh plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je dostupný k nahlédnutí:
v listinné podobě na adrese: 
-        Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 - Vršovice
-        Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město, v informační kanceláři (místnost č. 3)
 
v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva životního prostředí
 
Připomínky k návrhu Plánu pro zvládání povodňových rizik v oblasti povodí Labe je možno podávat do 18. června 2021.
- v písemné podobě na adresu:v písemné podobě na adresu:
            Ministerstvo životního prostředí
            Odbor ochrany vod
            Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 - Vršovice
­- v elektronické podobě na e-mail: pzpr@mzp.cz
 
Připomínky musí být označeny názvem příslušného dokumentu „návrh Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby.
 
Návrh Plánu dílčího povodí Berounky je dostupný k nahlédnutí:
v listinné podobě na adrese:
-        Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, budova B generálního ředitelství, místnost č. 215
-        Krajského úřadu Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 
         360 06 Karlovy Vary, budova C, kancelář č. 235c360 06 Karlovy Vary, budova C, kancelář č. 235c
 
v elektronické podobě na webových stránkách Povodí Vltavy, státní podnik
 
Připomínky k návrhu Plánu dílčího povodí Berounky je možno podávat do 18. června 2021.
- v písemné podobě na adresu:
      Povodí Vltavy, státní podnik
      oddělení plánování v oblasti vod
      Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
 
- v elektronické podobě na e-mail: pdp@pvl.cz
 
Připomínky musí být označeny názvem příslušného dokumentu „návrh Plánu dílčího povodí Berounky“ a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby.
 
Návrh Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je dostupný k nahlédnutí:
v listinné podobě na adrese:
-        Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, v kanceláři č. B115
-        Krajského úřadu Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 
         360 06 Karlovy Vary, budova C, kancelář č. 235c
 
v elektronické podobě na webových stránkách Povodí Ohře, státní podnik
 
Připomínky k návrhu Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je možno podávat do 18. června 2021.
-  v písemné podobě na adresu:
     Povodí Ohře, státní podnik
     Bezručova 4219, 430 03 ChomutovBezručova 4219, 430 03 Chomutov
- v elektronické podobě na e-mail: pripominkovanipdp@poh.cz  
 
Připomínky musí být označeny názvem příslušného dokumentu „návrh Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe“ a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby
 ____________________________________________________________________________________________________
 
Aktuálně platné plány:

V rámci II. cyklu plánování byly dne 21.12.2015 schváleny Vládou  ČR a poté dne 12.01.2016 byly vydány Ministerstvem zemědělství ČR formou opatření obecné povahy  Národní plány povodí a ve stejných termínech  také Vládou ČR schváleny a následně Ministerstvem zemědělství ČR formou opatření obecné povahy vydány Plány pro zvládání povodňových rizik.

 
Do správního obvodu Karlovarského kraje zasahují dvě dílčí povodí, a to dílčí povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (80% území kraje) a dílčí povodí Berounky (20% území kraje).
 
Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je k dispozici na stránkách Povodí Ohře, s.p..
Plán dílčího povodí Berounky je k dispozici na stránkách Povodí Vltavy, s.p..
 
V souladu s ustanovením § 24 odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů,  byly dne 07.04.2016 usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje  č. ZK 199/04/16 schváleny oba výše uvedené plány dílčích povodí pro územní působnost kraje.
Cíle plánování, navrhovaná opatření a jejich financování z obou předkládaných plánů dílčích povodí pouze pro územní působnost Karlovarského kraje jsou uvedeny v dokumentu: „PDP_Karlovarsky_kraj.pdfZákladní informace o plánech dílčích povodí a programech opatření pro správní obvod Karlovarského kraje“.
Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Minaříková
Datum poslední změny: 16.12.2020 9:10