Plánování v oblasti vod

Aktuálně platné plány:

 

V rámci II. cyklu plánování byly dne 21.12.2015 schváleny Vládou  ČR a poté dne 12.01.2016 byly vydány Ministerstvem zemědělství ČR formou opatření obecné povahy  Národní plány povodí a ve stejných termínech  také Vládou ČR schváleny a následně Ministerstvem zemědělství ČR formou opatření obecné povahy vydány Plány pro zvládání povodňových rizik.
 
Do správního obvodu Karlovarského kraje zasahují dvě dílčí povodí, a to dílčí povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (80% území kraje) a dílčí povodí Berounky (20% území kraje).
 
Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je k dispozici na stránkách Povodí Ohře, s.p..
Plán dílčího povodí Berounky je k dispozici na stránkách Povodí Vltavy, s.p..
 
V souladu s ustanovením § 24 odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů,  byly dne 07.04.2016 usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje  č. ZK 199/04/16 schváleny oba výše uvedené plány dílčích povodí pro územní působnost kraje.
Cíle plánování, navrhovaná opatření a jejich financování z obou předkládaných plánů dílčích povodí pouze pro územní působnost Karlovarského kraje jsou uvedeny v dokumentu: „PDP_Karlovarsky_kraj.pdfZákladní informace o plánech dílčích povodí a programech opatření pro správní obvod Karlovarského kraje“.
Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Minaříková
Datum poslední změny: 3.5.2016 8:38