Úvodní strana > Životní prostředí > Vodní hospodářství > Informace vodoprávního úřadu

 Informace vodoprávního úřadu

 
INFORMACE PRO OBCE – DOTACE VODA
 
Informace o vyhlášení Výzvy č. 17/2017 – domovní čistírny odpadních vod
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí:
Prioritní oblast:  1. Voda
Podoblast:  1.3 Čistota povrchových i podzemních vod
Podporované aktivity:  1.3.B Domovní čistírny odpadních vod
Text výzvy: https://www.mzp.cz/cz/znecisteni_vod_prevence_vyzva
Cíle Výzvy:  Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.
Oprávnění příjemci podpory:  Obce; Dobrovolné svazky obcí; Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty; Spolky.
Termíny Výzvy:  Žádosti je možné podat v období od 16. 10. 2017 do 30. 06. 2019, nejpozději však do vyčerpání alokace.
Období realizace  Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2020.

Výše podpory:  Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:
• 1 – 5 EO činí 100 tis. Kč;
• 6 – 15 EO činí 170 tis. Kč;
• 16 - 50 EO činí 240 tis. Kč.

Maximální výše podpory na realizaci jednoho monitorovacího zařízení činí 10 tis. Kč.
Minimální celková výše podpory na jeden projekt realizace monitorovacích zařízení činí 50 tis. Kč
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.
Celková alokace činí 200 mil. Kč.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu jsou:
• Ing. Michal Slezák, tel.: 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz
• Ing. Romana Rajnyšová, tel.: 267 994 159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz
 
 
Vodní tok Chodovský potok, návrh záplavového území v ř. km 6,000 až 6,800.
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad obdržel návrh podniku Povodí Ohře, státní podnik, jakožto správce významného vodního toku Chodovský potok, na aktualizaci stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území tohoto vodního toku, a to v úseku ř. km 6,000 až 6,800 ležícím v katastrálním území Mírová.
 
 
Tento návrh je pro potřeby dotčených orgánů a dalších osob k nahlédnutí na níže uvedených odkazech:
 
180425_navrh_OOP_ZU_Chodovsky_p_2018.pdfNávrh opatření obecné povahy o aktualizaci stanovení záplavového území vodního toku Chodovský potok
OZP_VODA_chodovsky_P_ZM_10000.jpgMapový podklad – přehledná mapa 1:10000
OZP_VODA_Chodovsky_P_ZM_2500.jpgMapový podklad – povodeň Q5, Q20 a Q100 a aktivní zóna – ZM 1 : 2500
OZP_VODA_Chodovsky_p_Ortofoto_2500.jpgMapový podklad – povodeň Q5, Q20 a Q100 a aktivní zóna – Ortofoto 1 : 2500
 
 
 
Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik
 
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 16 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, v platném znění, zveřejňuje k připomínkám uživatelům vody a veřejnosti „Aktualizaci předběžného vyhodnocení povodňových rizik“ na dobu 6 měsíců.
 
 
 
 
PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE - PROVÁDĚNÍ JEHO ZMĚN
 
Karlovarský kraj přijal nová pravidla pro provádění změn v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje.
 
 
Nová pravidla jsou platná od 1. května 2017, dosavadní krajské zásady pro přijímání změn Plánu jsou již neplatné.
 
Pravidla vycházejí ze zákona o vodovodech a kanalizacích. Novými pravidly dochází zejména ke změnám a upřesněním pojmů „významná a nevýznamná změna“ , ke změnám postupů schvalování jednotlivých změn a ke změnám v povinných dokladech žádosti.
 
O změnu Plánu mohou žádat obce, popř. jejich zplnomocnění zástupci, a to podáním u odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.
 
 
 
 
Ochranné pásmo vodního zdroje „Studny Nové Mohelno“
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad obdržel od společnosti Povodí Ohře, státní podnik návrh na stanovení ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje „Studny Nové Mohelno“, který představují dvě kopané studny o hloubce cca 5,0 m situované ve správním území obce Stará Voda, v katastrálním území Nové Mohelno (v blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo).
 
Návrh opatření obecné povahy na stanovení ochranných pásem je pro potřeby dotčených orgánů a dalších osob k nahlédnutí na níže uvedených odkazech:

Nove_Mohelno_Navrh_OOP_stanoveni_zu.pdfNávrh opatření obecné povahy - Stanovení OP studny Nové Mohelno
Nove_Mohelno_Navrh_OOP_stanoveni_zu_pr1.pdfPříloha č. 1 - OP II. stupně VZ Studny Nové Mohelno
Nove_Mohelno_Navrh_OOP_stanoveni_zu_pr2.pdfPříloha č. 2 - OP I. a  II. stupně VZ Studny Nové Mohelno
  
Za stránku zodpovídá: Mgr. Andrea Krýzlová
Datum poslední změny: 25.6.2018 9:43