Úvodní strana > Životní prostředí > Formuláře odboru životního prostředí a zemědělství

 Formuláře odboru životního prostředí a zemědělství

EIA - Posuzování vlivů na životní prostředí


VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ:

příloha č.

Název přílohy

   

1

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Adobe Reader MS Word

2

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Adobe Reader MS Word

3

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Adobe Reader MS Word

4

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu Adobe Reader MS Word

5

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Adobe Reader MS Word

6

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu  Adobe Reader MS Word

7

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu Adobe Reader MS Word

8

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Adobe Reader MS Word

9

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) Adobe Reader MS Word

10

Žádost o povolení k užívání vodních děl  Adobe Reader MS Word

11

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu Adobe Reader MS Word

12

Žádost o udělení souhlasu Adobe Reader MS Word

13

Žádost o vyjádření Adobe Reader MS Word

14

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla  Adobe Reader MS Word

15

Oznámení o užívání stavby vodního díla  Adobe Reader MS Word

16

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav Adobe Reader MS Word

17

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Adobe Reader MS Word

18

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění  Adobe Reader MS Word

19

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Adobe Reader MS Word

20

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Adobe Reader MS Word

21

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu Adobe Reader MS Word

22

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu Adobe Reader MS Word

23

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu Adobe Reader MS Word

24

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu  Adobe Reader MS Word

25

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Adobe Reader MS Word

 

Formuláře žádostí k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.:

 • Formular_zadosti_o_povoleni_k_provozovani_VaK____z_2014_04_07_.xlsŽádost o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace
 • Formular_pro_jakost_surove_vody_2015___MZe_verze_1.xlsFormulář výsledků rozborů surové vody
 • Pokyny_k_vyplneni_tabulky_jakosti_surove_vody___2015.docPokyny k vyplnění jakosti surové vody
 •  

  OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY:

  CITES - Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin:Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin:

   

  Žádost o udělení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ( formulář pro vyplnění )


  Ochrana zemědělského půdního fondu:

  Odnětí půdy dle § 9
                a) Žádost o odnětí ze ZPF § 9 zákona
                b) Formulář  pro potvrzení FAKTORŮ ŽP dle přílohy zákona, části B

   

   

  Prevence závažných havárií

   

  Za stránku zodpovídá: Mgr. Jana Harzerová
  Datum poslední změny: 18.5.2016 16:49