Úvodní strana > Životní prostředí > Formuláře odboru životního prostředí a zemědělství

 Formuláře odboru životního prostředí a zemědělství

EIA - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

  • Příloha č. 3 k zákonu č.100/2001 Sb. -   záměry vyžadující zjišťovací řízení
  • Příloha č. 3a k zákonu č.100/2001 Sb. -  záměry podlimitní 


VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ:

příloha č.

Název přílohy

 

1

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu mze_priloha_01_zadost_o_povoleni_k_nakladani_s_povrchovymi_nebo_podzemnimi_vodami.pdfAdobe Reader

2

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu mze_priloha_02_zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich.pdfAdobe Reader

3

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu mze_priloha_03_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod.pdfAdobe Reader

4

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu mze_priloha_04_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich.pdfAdobe Reader

5

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu mze_priloha_05_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych.pdfAdobe Reader

6

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu  mze_priloha_06_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_pro_potreby_jednotlivych_obcanu.pdfAdobe Reader

7

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu mze_priloha_07__zadost_o_povoleni_k_nekterym_cinnostem.pdfAdobe Reader

8

Žádost o stavební povolení k vodním dílům mze_priloha_08__zp_zadost_o_stavebni_povoleni_k_vodnim_dilum.pdfAdobe Reader

9

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) mze_priloha_09_zadost_o_stavebni_povoleni_k_domovni_odberu_podzemnich.pdfAdobe Reader

10

Žádost o povolení k užívání vodních děl  mze_priloha_10_zadost_o_povoleni_k_uzivani_vodnich_del.pdfAdobe Reader

11

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu mze_priloha_11__zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_s_obsahem_zvlast_nebezpecne_zavadne_latky_do_kanalizace.pdfAdobe Reader

12

Žádost o udělení souhlasu mze_priloha_12_zadost_o_udeleni_souhlasu_17_vodni.pdfAdobe Reader

13

Žádost o vyjádření mze_priloha_13_zadost_o_vyjadreni_18_vodniho_zako.pdfAdobe Reader

14

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla  mze_priloha_14_zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu.pdfAdobe Reader

15

Oznámení o užívání stavby vodního díla  mze_priloha_15_oznameni_o_uzivani_stavby_vodniho_dila.pdfAdobe Reader

16

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav mze_priloha_16_ohlaseni_15a_vodniho_zakona_a_10.pdfAdobe Reader

17

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru mze_priloha_17_zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich.pdfAdobe Reader

18

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění  mze_priloha_18_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_pro_potreby_jednotlivych_obcanu.pdfAdobe Reader

19

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění MZe_priloha_19_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadni_vody.pdfAdobe Reader

20

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel mze_priloha_20_ohlaseni_vodnich_del_urcenych_pro_cis.pdfAdobe Reader

21

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu mze_priloha_21_zadost_o_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_zdroje.pdfAdobe Reader

22

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu mze_priloha_22__zadost_o_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_dila.pdfAdobe Reader

23

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu mze_priloha_23__zadost_o_stanoveni_zpusobu_a_podminek_pro_vypousteni_dulnich_vod.pdfAdobe Reader

24

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu  mze_priloha_24__zadost_o_stanoveni_podminek_pro_pouziti_zavadnych_latek_nebo_o_povoleni_vyjimky_pri_pouziti_zavadnych_latek.pdfAdobe Reader

25

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla mze_priloha_25_zadost_o_schvaleni_manipulacniho_radu_vodniho_dila.pdfAdobe Reader

 

Formuláře žádostí k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.:

 

ZMĚNY PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE  – jednotný formulář není vzhledem k charakteru jednotlivých žádostí k dispozici – žádosti obce, popř. jejich zástupci, podávají u odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, a to v rozsahu dle typu změny – vše uvedeno v pravidlech pro provádění aktualizace

 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY:

CITES - Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin:

 

Žádost o udělení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ( formulář pro vyplnění )


OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU:

Odnětí půdy dle § 9
              a) Žádost o odnětí ze ZPF § 9 zákona
              b) Formulář  pro potvrzení FAKTORŮ ŽP dle přílohy zákona, části B

 

OCHRANA OVZDUŠÍ: 

 

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ:

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Monika Jandová
Datum poslední změny: 9.1.2018 8:07