Úvodní strana > Životní prostředí > Dotace a grantové programy

 Dotace a grantové programy

Dotace Karlovarského kraje


Schválené příspěvky KK
 

Dotace - Ministerstvo zemědělstvíDotace - Ministerstvo životního prostředí 

 

INFORMACE PRO OBCE – DOTACE VODA
 
Informace o vyhlášení Výzvy č. 11/2016 – domovní čistírny odpadních vod
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí:
Prioritní oblast:  1. Voda
Podoblast:  1.3 Čistota povrchových i podzemních vod
Podporované aktivity:  1.3.B Domovní čistírny odpadních vod
Cíle Výzvy:  Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.
Oprávnění příjemci podpory:  Obce; Dobrovolné svazky obcí; Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty; Spolky dle § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Termíny Výzvy:  Žádosti je možné podat v období od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2017, nejpozději však do vyčerpání alokace.
Období realizace  Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2020.
Výše podpory:  Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:
  • 1 – 5 EO činí 100 tis. Kč;
  • 6 – 15 EO činí 170 tis. Kč;
 
 
Dotace Finanční podpora na „Udržitelné hospodaření s vodami v obcích do 500 obyvatel“ – UKONČEN příjem žádostí
Výzva č. 3/2016 Ministerstva životního prostředí ČR v rámci cíle prioritní oblasti 1 „Voda“ Národního programu Životní prostředí (vyhlášení výzvy)
Příjem žádostí: 1. srpen - 30. listopad 2016 (nyní ukončen)
SHRNUTÍ PODPORY:
Účel:
Podpora projektů pro efektivní hospodaření s odpadními vodami (např. instalace domovních čistíren odpadních vod v místech, kde není vhodný obvyklý způsob odkanalizování) a s vodami dešťovými.
Žadatelé o finanční podporu:
obce do 500 obyvatel nebo obce bez omezení počtu obyvatel na projekty realizované výhradně v části obce do 500 obyvatel
 Pro návrh projektu mohou žadatelé využít analýzu: „Posouzení možností podpory hospodaření s vodami v malých obcích z prostředků SFŽP“ (PDF, 2 MB), který je ke stažení na stránkách MŽP 
Informace pro žadatele:
Státní fond životního prostředí, Praha - odbor realizace Národních programů Fondu:
- Ing. Romana Rajnyšová, vedoucí Oddělení I OReNP, tel.: + 420 267 994 159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz
- Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz
 
 

Finanční podpora z Operačního programu Životního prostředí 2014-2020 na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech - tzv. "Kotlíková dotace"

  • Bližší informace: Odbor investic a grantových schémat

​ 

Za stránku zodpovídá: Mgr. Jana Harzerová
Datum poslední změny: 2.1.2018 7:39