Úvodní strana > Životní prostředí > Postavení obce s rozšířenou působností v oblasti ochrany ovzduší

 Postavení obce s rozšířenou působností v oblasti ochrany ovzduší

Obecní úřad obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti

  1. Vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. ydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.
  2. V rozsahu své působnosti dozírají na dodržování ustanovení tohoto zákona a předpisů podle něj vydaných (sdílená kompetence § 26 odst. 4).
  3. Je oprávněna vyžádat si za účelem kontroly dodržování povinností podle zákona č. 200/2012 Sb., přístup ke stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství, používaným palivům, surovinám a technologiím souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje.
  4. Je oprávněna od povozovatele stacionárního zdroje znečišťování ovzduší vyžádat informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích a vyžádat si doklad o provedení kontroly spalovacího zdroje na pevná paliva odborně způsobilou osobou.
  5. Ukládá podle potřeby opatření ke sjednání nápravy event. vydává rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. kládá podle potřeby opatření ke sjednání nápravy event. vydává rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.
  6. Projednává správní delikty  spáchané v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.
  7. Ukládá podle potřeby opatření ke sjednání nápravy u fyzických nepodnikajících osob. kládá podle potřeby opatření ke sjednání nápravy u fyzických nepodnikajících osob.
  8. Projednává a ukládá pokuty za přestupky fyzických osob. rojednává a ukládá pokuty za přestupky fyzických osob.
  9. Zajišťuje distibuci emisních plaket.

výčet je pouze informativního charakteru a obsahuje základní pravomoce dané zákonem

 

Seznam obcí s rozšířenou působností a spojení na odbory životního prostředí:


Městský úřad Aš - odbor životního prostředí
Adresa: Aš, Kamenná 52
Kontaktní osoba: Ing. Iva Kubíčková, tel.: 354 524 262, e-mail: kubickova.iva@muas.cz

CHEB
Městský úřad Cheb – odbor životního prostředí
Adresa: Cheb, 26. dubna 4
Kontaktní osoba: Alena Hofericová, tel.: 354 440 523, e-mail: vranova@cheb.cz

KARLOVY VARY
MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY - odbor životního prostředí
Adresa: Karlovy Vary, U Spořitelny 2
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Průša, tel.: 353 118 735, e-mail: s.prusa@mmkv.cz

KRASLICE
Městský úřad Kraslice – odbor životního prostředí
Adresa: Kraslice, Náměstí 28. října 1438
Kontaktní osoba: Ryplová Petra, tel.: 352 370 436, e-mail: ryplova@meu.kraslice.cz  

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Městský úřad Mariánské Lázně – odbor životního prostředí
Adresa: Mariánské Lázně, Ruská 155
Kontaktní osoby: Zuzana Holečková, tel.: 354 922 306, email: zuzana.holeckova@marianskelazne.cz

OSTROV
Městský úřad Ostrov – odbor životního prostředí
Adresa: Ostrov, Klínovecká 1201
Kontaktní osoba: Karolína Gottschierová, tel.: 353 801 271, e-mail: kgottschierova@ostrov.cz

SOKOLOV
Městský úřad Sokolov – odbor životního prostředí
Adresa: Sokolov, Rokycanova 1929
Kontaktní osoba: Bc.Brandlová Kateřina, tel.: 352 925 158, e-mail: katerina.brandlova@mu-sokolov.cz

Za stránku zodpovídá: Ing. Monika Jandová
Datum poslední změny: 4.1.2018 9:41