Evidence

Formulář evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybářském revíru

Formulář – tabulka A až F  identifikace rybníkáře / uživatele rybářského revíru, evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku při chovu ryb a lovu ryb a vodních organismů v rybníku a ve zvláštním rybochovném zařízení

  • Tabulky A až D se předkládají jen v případě, že rybníkář vyprodukoval a uvedl na trh v kalendářním roce
    více než 150 ks ryb lososovitých, popřípadě lipana podhorního (dále jen „ryb lososovitých“)
    nebo více než 100 kg ostatních druhů ryb nebo vodních organismů.
  • Údaje v tabulce E se předkládají krajskému úřadu - orgánu státní správy rybářství jen na vyžádání.
  • Evidence uloveného úhoře říčního (Anguilla anguilla) a lososa obecného (Salmo salar) obsahuje údaje uvedené tabulce F.
  • Termín odevzdání evidence je do 30.dubna.

 

Evidenci o hospodaření je možné zasílat v písemné nebo elektronické podobě ověřené zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě prostřednictvím datové schránky.

 

Odpovědný pracovník: Ing. Mária Stahorská, maria.stahorska@kr-karlovarsky.cz, telefon 354 222 503.

Za stránku zodpovídá: Ing. Václav Lupínek
Datum poslední změny: 6.4.2022 13:14