Úvodní strana > Životní prostředí > Legislativa - Ochrana životního prostředí

 Legislativa - Ochrana životního prostředí

Seznam zákonů, vyhlášek a směrnic vztahujících se k působnosti oddělení lesního hospodářství, myslivosti a rybářství

Lesní hospodářství

 

 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
 • Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování
 • Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
 • Vyhláška č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů
 • Vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa
 • Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
 • Vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže
 • Vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství
 • Nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určené pro energetické využití
 • Vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa
 • Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí Pozn.: V současné době se připravuje novelizace uvedené vyhlášky
 • Nařízení vlády č. 247/2009 Sb., kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2011 až 2015
 • Vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
 • Nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití
 • ​Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti
 • Vyhláška č. 393/2013 Sb., o seznamech druhů lesních dřevin
 • Vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

 

Obchod s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 

 • Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
 • Vyhláška č. 29/2004 Sb., ze dne 20.ledna 2004, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb.,o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti a obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • Vyhláška č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
 • Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

 

 

 Myslivost

 

 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky Mze č. 480/2002 Sb.
 • Vyhláška č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazení honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd
 • Vyhláška č. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice
 • Vyhláška č. 553/2004 Sb. , o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě

 

Rybářství

 

 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů

 

Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh  

 

 • Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
 • Vyhláška č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
 • Vyhláška č. 231/2019 Sb., o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Václav Lupínek
Datum poslední změny: 8.9.2022 9:56