Úvodní strana > Životní prostředí > Formuláře odboru životního prostředí a zemědělství

 Formuláře odboru životního prostředí a zemědělství

EIA - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

  • Příloha č. 3 k zákonu č.100/2001 Sb. -   záměry vyžadující zjišťovací řízení
  • Příloha č. 3a k zákonu č.100/2001 Sb. -  záměry podlimitní 


VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ:

 

příloha č.
Název přílohy
 
1
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Priloha_c._1___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
2
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Priloha_c._2___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
3
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Priloha_c._3___zadost_voda.pdfAdobe Reader
4
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu Priloha_c._4___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
5
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Priloha_c._5___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
6
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu  Priloha_c._6___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
7
Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu Priloha_c._7___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
8
Žádost o stavební povolení k vodním dílům Priloha_c._8___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
9
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) Priloha_c._9___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
10
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu Priloha_c._10___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
11
Žádost o udělení souhlasu Priloha_c_11_Zadost_o_udeleni_souhlasu.pdfAdobe Reader
12
Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení Priloha_c._12___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
13
Žádost o vyjádření Priloha_c._13___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
14
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla  Priloha_c._14___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
15
Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav Priloha_c._15___zadost_voda.pdfAdobe Reader
16
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Priloha_c._16___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
17
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Priloha_c._17___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
18
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Priloha_c._18___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
19
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Priloha_c._19___zadost_voda.pdfAdobe Reader
20
Návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu Priloha_c._20___zadost_voda.pdfAdobe Reader
21
Návrh na stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu Priloha_c._21___zadost_voda.pdfAdobe Reader
22
​Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu Priloha_c._22___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
23
Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změn Priloha_c._23___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
24
Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod Priloha_c._24___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
25
Žádost o schválení manipulačního řádo vodního díla Priloha_c._25___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
​26 ​Žádost k financování havarijních opatření dle § 42 odst. 4 vodního zákona formular_zadost_havarijni_program.docxMicrosoft word

 

ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH

 

ZMĚNY PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE  – jednotný formulář není vzhledem k charakteru jednotlivých žádostí k dispozici – žádosti obce, popř. jejich zástupci, podávají u odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, a to v rozsahu dle typu změny – vše uvedeno v pravidlech pro provádění aktualizace

 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY:

CITES - Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin:

 

Žádost o udělení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ( zadost_o_udeleni_vyjimky_ochrana_prirody.docformulář pro vyplnění )


OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU:

Odnětí půdy dle § 9
              a) Žádost o odnětí ze ZPF § 9 zákona
              b) Formulář  pro potvrzení FAKTORŮ ŽP dle přílohy zákona, části B

 

OCHRANA OVZDUŠÍ: 

 

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ:

 

HLÁŠENÍ O MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH VE VYBRANÝCH OBJEKTECH (přes KOPIS)

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Petra Skálová
Datum poslední změny: 8.10.2019 14:00