Úvodní strana > Životní prostředí > Formuláře odboru životního prostředí a zemědělství

 Formuláře odboru životního prostředí a zemědělství

EIA - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

 • Příloha č. 3 k zákonu č.100/2001 Sb. -   oznámení pro záměry vyžadující zjišťovací řízení
 • Příloha č. 3a k zákonu č.100/2001 Sb. -  oznámení pro záměry podlimitní 
 • priloha-c-4-dokumentace.pdfPříloha č. 4  k zákonu č.100/2001 Sb. - dokumentace k posouzení vlivů („velká EIA“)


VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ:

příloha č.
Název přílohy
 
1
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Priloha_c._1___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
2
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Priloha_c._2___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
3
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Priloha_c._3___zadost_voda.pdfAdobe Reader
4
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu Priloha_c._4___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
5
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Priloha_c._5___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
6
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu  Priloha_c._6___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
7
Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu Priloha_c._7___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
8
Žádost o stavební povolení k vodním dílům Priloha_c._8___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
9
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) Priloha_c._9___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
10
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu Priloha_c._10___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
11
Žádost o udělení souhlasu Priloha_c_11_Zadost_o_udeleni_souhlasu.pdfAdobe Reader
12
Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení Priloha_c._12___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
13
Žádost o vyjádření Priloha_c._13___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
14
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla  Priloha_c._14___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
15
Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav Priloha_c._15___zadost_voda.pdfAdobe Reader
16
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Priloha_c._16___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
17
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Priloha_c._17___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
18
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Priloha_c._18___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
19
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Priloha_c._19___zadost_voda.pdfAdobe Reader
20
Návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu Priloha_c._20___zadost_voda.pdfAdobe Reader
21
Návrh na stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu Priloha_c._21___zadost_voda.pdfAdobe Reader
22
​Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu Priloha_c._22___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
23
Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změn Priloha_c._23___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
24
Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod Priloha_c._24___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
25
Žádost o schválení manipulačního řádo vodního díla Priloha_c._25___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
​26 ​Žádost k financování havarijních opatření dle § 42 odst. 4 vodního zákona formular_zadost_havarijni_program.docxMicrosoft word

 

ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH

 

ZMĚNY PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE  – jednotný formulář není vzhledem k charakteru jednotlivých žádostí k dispozici – žádosti obce, popř. jejich zástupci, podávají u odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, a to v rozsahu dle typu změny – vše uvedeno v pravidlech pro provádění aktualizace

 

FINANCOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH HAVÁRIÍ OD 1. 10. 2019 
 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY:

CITES - Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin:

 

 Žádosti podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny


Výjimky ze zákazů

 • formular_zadost_o_udeleni_vyjimky_podle_par56_zakona_114_92.docFormulář o udělení výjimky podle § 56
 • formular_zadost_o_udeleni_vyjimky_ve_ZCHU_podle_zakona_114_1992.docFormulář  o povolení výjimky ze zákazů  ve zvláště chráněných územích podle § 43 odst. (1)
Rorýsi
 • formular_zadost_o_vydani_zavazneho_stanoviska_rorysi.docŽádost o vydání závazného stanoviska  - k ochraně rorýse obecného
Dřeviny rostoucí mimo les
 • Formular_Kaceni_drevin_rosotucich_mimo_les.docŽádost o kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 zákona
 •  formular_na_oznameni_kaceni_drevin_rostoucich_mimo_les_dle_par8_zakona_114_1992.rtfOznámení o kácení dřevin, rostoucích mimo les, které nevyžadují vydání povolení dle § 8 odst. (2) a (4)
 
 
Žádosti podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy  

Vydra říční
 • formular-zadost-o-nahradu-skody-vydra_zakon_115.docŽádost o náhradu škody způsobenou vydrou říční

Vlk  
 • protokol_o_skodach_VLK.docxProtokol o škodách -  záznam z místního šetření o škodách -  záznam z místního šetření
 • Formulář na ohlášení vyšší moci výjimečné okolnosti
  


OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU:

Odnětí půdy dle § 9
              a) Žádost o odnětí ze ZPF § 9 zákona
              b) Formulář  pro potvrzení FAKTORŮ ŽP dle přílohy zákona, části B

 OCHRANA OVZDUŠÍ: 

 

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ:

 

Závažná havárie v nezařazeném objektu:
§ 36 odst 1 písm. a) a b):
 • bezodkladně ohlásit vznik havárie krajskému úřadu, České inspekci životního prostředí, KOPIS a dotčeným obcím
 • do 24 hodin doručit hlášení o vzniku závažné havárie – OZPaZ_VODA_havarie_hlaseni_ZH_2015.rtfformulář
 
Závažná havárie v objektu zařazeném do skupiny A nebo B:

§ 36 odst 1 písm. a) a b):
 • bezodkladně ohlásit vznik havárie krajskému úřadu, České inspekci životního prostředí, KOPIS a dotčeným obcím
 • do 24 hodin doručit hlášení o vzniku závažné havárie – OZPaZ_VODA_havarie_hlaseni_ZH_2015.rtfformulář
 
§ 36 odst 2 až 4:
 • přijme či navrhne nápravná a preventivní opatření ke zmírnění následků havárie
 • zpracuje konečnou zprávu o vzniku a dopadech závažné havárie – OZPaZ_VODA_havarie_konecna_zprava_2015.rtfformulář
 • aktualizuje konečnou zprávu dle dalších skutečností odhalených při vyšetřování havárie
 • předloží konečnou zprávu s návrhy opatření krajskému úřadu ke schválení do 3 měsíců od vzniku havárie
 • OZPaZ_VODA_havarie_navod-ZH_2015.pdfnávod pro zpracování konečné zprávy a OZPaZ_VODA_havarie_kody_ZH_2015.pdfkódy činností

 

HLÁŠENÍ O MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH VE VYBRANÝCH OBJEKTECH (přes KOPIS)

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Václav Lupínek
Datum poslední změny: 24.11.2022 12:44