Úvodní strana > Zdravotnictví > Projekt "Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje"

 Projekt "Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje"

 

Projekt „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708
 
Výzva č. 27 – Vzdělávací a výcviková střediska IZS  – SC 1.3
 
Odkaz na stránky IROP.
 
Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
 
Žadatel (příjemce podpory):  Karlovarský kraj
 
Cílová skupina projektu:                                                                                   
  • složky integrovaného záchranného systému
  • obyvatelé České republiky, Karlovarského kraje i návštěvníci regionu
  • orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu
 
Cílem projektu Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje je v pořízení technologií, simulačních technologií, technického a technologického vybavení nezbytného pro výuku a odbornou přípravu, včetně výukového softwaru a výcvikových a vzdělávacích pomůcek za účelem dosažení rozvoje dovedností, odborných znalostí a zvýšení úrovně součinnosti základních složek IZS při řešení rizik vzniklých mimořádnými událostmi vyvolanými změnou klimatu a rizik havárií ropných látek. Výsledkem projektu bude pořízení prostředků a zařízení pro provedení moderního výcviku simulačními a praktickými metodami a zvýšení kapacity vzdělávacích a výukových prostor za účelem zkvalitnění odborné přípravy cílových skupin a možnosti adekvátní a koordinované reakce na mimořádné události vzniklé v souvislosti se změnami klimatu.
 
Projekt je ve fázi podání závěrečné zprávy o realizaci a žádosti o platbu
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30.12.2018
Datum finančního ukončení projektu: 30.6.2019
Udržitelnost projektu: 5 let od finančního ukončení projektu ze strany řídícího orgánu IROP
 
Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu
Celkové způsobilé plánované výdaje projektu:      5 774 750 Kč
Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:
 
  • 85% Evropský fond pro regionální rozvoj                5 197 275,31 Kč
                        5%   státní rozpočet ČR                                     
  • 10% podíl Karlovarského kraje                                577 475,04 Kč
 
Indikátory projektu:
  • počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS – 2 objekty
  • připravenost složek IZS – 4 192 osob
 
                  
Za stránku zodpovídá: Ing. Denisa Cettlová
Datum poslední změny: 28.1.2019 15:17