Úvodní strana > Zdravotnictví > Související legislativa - zdravotnictví

  Související legislativa - zdravotnictví


z_372_2011.rtfZákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních  službách) 

v_70_2012_o_prevent_prohlidkach.rtfVyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách

Vyhláška o TVV.rtfVyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

vyhláška o personál zabezpečení ZS.rtfVyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Vyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu jednodenní nebo lůtkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání

Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

V_373_2016_Sb.rtfVyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

Vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého

z_373_2011_Sb.rtfZákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Vyhláška č. 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti TV a sportu

NV_361_2007.rtfNařízení vlády 361/2007 Sb., o podmínkách ochrany zdraví při práci

Vyhláška č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání

Vyhláška č.79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 

z_374_2011_Sb.rtfZákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě

Vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky

Nařízení vlády č. 148/2012 Sb.,o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu  

z_95_2004_Sb.rtfZákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Vyhláška č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů (ke stažení na stránkách Sbírky zákonů Ministerstva vnitra)

Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o oborech certifikovaných kurzů

z_96_2004_Sb.rtfZákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících  s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti

V55_2011.rtfVyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Vyhláška č. 271/2012 Sb., o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka) 

Příloha č. 2 - náležitosti lékařského posudku

zákon o ochraně veřejného zdraví.rtfZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Vyhláška č. 56/2012 Sb., o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let věku

zákon o veřejném ZP.rtfZákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb

 Vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče 

z_239_2000_Sb.rtfZákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 

z_240_2000.rtfZákon č. 240/2000 Sb.,  o  krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

z_65_2017_Sb.rtfZákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

z_167_1998.rtfZákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

v_123_2006.rtfVyhláška č. 123/2006 SB.,  o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků

zákon o léčivech.rtfZákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

v_329_2019.rtfVyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

v_236_2015_o predepisovani_konopi.rtfVyhláška č. 236/2015 Sb., stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

z_164_2001_Sb.rtfZákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonl (Lázeňská zákon)

Vyhláška č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních)

Sdělení MZ č. 97/2012 Sb.,  o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

z_634_2004_Sb.rtfZákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

z 325_2021_Sb.rtfZákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví 


Za stránku zodpovídá: Bc. Malgorzata Bolvariová
Datum poslední změny: 23.12.2022 11:49