Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Vnitřní předpisy

 Vnitřní předpisy

Zvolte oblast:

collapse 
2019
Číslo
předpisu
Předpisplat_odplat_do
 collapse R 02/2019Microsoft Word Document Organizační řád2019-03-01  
Microsoft Word Document P 1 Činnost zastupitelů
PDF Document P 2 Organizační schéma
 collapse SE 02/2019Microsoft Word Document Ochranné pracovní pomůcky2019-03-05  
Microsoft Excel Sheet P 1 Seznam činností
Microsoft Excel Sheet P 2 Nejvyšší hodnota ochranných prostřdků
Microsoft Excel Sheet P 3 Žádanka
Microsoft Word Document P 4 Osobní list
Microsoft Word Document P 5 Potvrzení o vrácení ochranných prostředků
collapse 
2018
Číslo
předpisu
Předpisplat_odplat_do
 collapse NH 01/2018Microsoft Word Document Statut a jednací řád Krizového štábu2018-11-01  
Microsoft Word Document P 1 Hlášení krizového štábu
Microsoft Word Document P 2 Činnosti pracovní skupiny
Microsoft Word Document P 3 Jmenování / odvolání člena štábu
Microsoft Excel Sheet P 4 Přehled členů Krizového štábu
Microsoft Word Document P 5 Pracoviště krizového štábu
Microsoft Word Document P 6 Komunikace se sdělovacími prostředky
Microsoft Word Document P 7 Vzor obsahu jednání
 collapse PO 02/2018Microsoft Word Document Veřejnosprávní kontroly2018-08-24  
 collapse PO 03/2018Microsoft Word Document Nepeněžité plnění u nájemních smluv2018-09-14  
 collapse PR 01/2018Microsoft Word Document Řízení projektů z fondů EU2018-01-01  
Microsoft Excel Sheet P 1 Projektový list
Microsoft Word Document P 2 Materiál do rady - schválení projektu
Microsoft Word Document P 3 Materiál do rady - zařazení do akčního plánu
Microsoft Word Document P 4 Materiál do rady - Ukončení projektu
Microsoft Word Document P 5 Popis rizikových oblastí
Microsoft Word Document P 6 Stručné schéma
Microsoft Word Document P 7 Pracovní skupina pro řešení postihů
 collapse PR 02/2018Microsoft Word Document Hodnocení a odměňování ředitelů škol2018-08-01  
Microsoft Word Document P 1 Příplatek za vedení
Microsoft Excel Sheet P 2 Rozpětí příplatků za vedení
Microsoft Word Document P 3 Zvláštní příplatek
 collapse PR 04/2018Microsoft Word Document Zadávání veřejných zakázek centrálním zadavatelem2018-02-19  
 collapse PR 05/2018Microsoft Word Document Povinnosti ředitelů PO2018-06-01  
 collapse PR 06/2018Microsoft Word Document Zadávání veřejných zakázek2018-10-18  
Microsoft Word Document D1 Dodatek 1
Microsoft Word Document P 1 Složení komise
 collapse PZ 01/2018Microsoft Word Document Odměny členům výborů2018-09-13  
Microsoft Word Document P 1 Návrh dohody
 collapse R 03/2018Microsoft Word Document Pracovní řád2018-05-14  
 collapse R 06/2018Microsoft Word Document Dodatek 12018-01-23  
Microsoft Word Document  Kontrolní řád
 collapse SE 03/2018Microsoft Word Document Odepisování dlouhodobého majetku2018-10-01  
 collapse SE 04/2018Microsoft Word Document Ochrana osobních údajů2018-11-01  
Microsoft Excel Sheet P 1 Účel zpracování osobních údajů
Microsoft Word Document P 2 Souhlas s použitím osobních údajů
Microsoft Word Document P 3 Záznamový list
 collapse SE 05/2018Microsoft Word Document Požární poplachová směrnice2018-11-01  
Microsoft Word Document P 1 Požární poplachová směrnice
 collapse SE 06/2018Microsoft Word Document Ošatné2019-01-01  
Microsoft Word Document P 1 Pravidla odívání
 collapse SE 07/2018Microsoft Word Document Stravování2019-01-01  
Microsoft Word Document P 1 Žádost o listinné stravenky
Microsoft Excel Sheet P 2 Čestné prohlášení
Microsoft Excel Sheet P 3 Sumarizace
Microsoft Word Document P 4 Čestné prohlášení
collapse 
2017
Číslo
předpisu
Předpisplat_odplat_do
 collapse NH 01/2017Microsoft Word Document Zvláštní skutečnosti2017-02-20  
 collapse PO 01/2017Microsoft Word Document Účtování rezerv2017-01-23  
 collapse PR 02/2017Microsoft Word Document Řešení škodních případů2017-07-01  
Microsoft Word Document P 1 Protokol o škodě
Microsoft Word Document P 2 Rozsah náhrady škody
Microsoft Word Document P 3 Informace o vzniku škody
Microsoft Word Document P 4 Vzor vnitřního předpisu pro PO
 collapse PR 03/2017Microsoft Word Document Řízení projektů z národních zdrojů2017-10-23  
Microsoft Word Document P 1 Vzor materiálu do rady - schválení projektu
Microsoft Word Document P 2 Vzor materiálu do rady - schválení finančního příslibu
Microsoft Word Document P 3 Vzor materiálu do rady - informace o výsledku
Microsoft Word Document P 4 Popis rizikových oblastí
Microsoft Word Document P 5 Stručné schéma
Microsoft Word Document P 6 Složení pracovní skupiny pro řešení finančních postihů
Microsoft Excel Sheet P 7 Karta projektu
 collapse PZ 01/2017Microsoft Word Document Cestovné zastupitelů2017-04-20  
Microsoft Word Document D 1 Dodatek 1
Microsoft Word Document P 1 Trvalá žádost
Microsoft Word Document P 2 Jednorázová žádost
Microsoft Word Document P 3 Vyúčtování
Microsoft Word Document P 4 Čestné prohlášení
 collapse SE 01/2017Microsoft Word Document Inventarizace majetku a závazků2017-01-16  
Microsoft Word Document D 1 Dodatek 1
Microsoft Word Document P 1 Zjednodušený inventrurní soupis
Microsoft Word Document P 1 Vzor plánu inventur
Microsoft Excel Sheet P 2 Podpisové vzory členů komisí
Microsoft Excel Sheet P 3 Seznam soupisů
Microsoft Word Document P 4 Vzor inventurního soupisu
Microsoft Word Document P 5 Vzor dodatečného inventurního soupisu
Microsoft Word Document P 6 Zpráva o výsledku inventarizace
Microsoft Word Document P 7 Plán inventury pokladny
Microsoft Word Document P 8 Inventurní zápis
 collapse SE 02/2017Microsoft Word Document Cestovní náhrady2016-01-16  
Microsoft Word Document P 1 Trvalá žádost
Microsoft Word Document P 2 Jednorázová žádost
Microsoft Word Document P 3 Vyúčtování
Microsoft Word Document P 4 Čestné prohlášení
 collapse SE 04/2017Microsoft Word Document Statut interního auditu2016-01-10  
Microsoft Word Document P 1 Postup při výkonu auditu
 collapse SE 05/2017Microsoft Word Document Poskytování podpory de minimis2017-02-06  
Microsoft Word Document P 1 Čestné prohlášení
Microsoft Excel Sheet P 2 Formulář pro hlášení podpor
 collapse SE 06/2017Microsoft Word Document Přijímání podpory de minimis2017-02-06  
Microsoft Excel Sheet P 1 Oznámení záměru přijaté podpory
Microsoft Excel Sheet P 2 Oznámení přijaté podpory
1 - 100 Next
Za stránku zodpovídá: Pavel Lehocký
Datum poslední změny: 26.7.2016 7:55