Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Vnitřní předpisy

 Vnitřní předpisy

Zvolte oblast:

collapse 
2020
Číslo
předpisu
Předpisplat_odplat_do
 collapse PR 01/2020Microsoft Word Document Zadávání veřejných zakázek centrálním zadáváním2020-08-01  
 collapse R 01/2020Microsoft Word Document Pracovní řád2020-06-01  
 collapse R 02/2020Microsoft Word Document Organizační řád2020-10-01  
Microsoft Word Document P 1 Činnost zastupitelů
PDF Document P 2 Organizační řád
 collapse SE 01/2020Microsoft Word Document Oběh účetních dokladů2020-07-01  
Microsoft Excel Sheet 21 Pokyn k vyúčtování poskytování transferů
Microsoft Excel Sheet 22 Pokyn k zavedení investičního transferu
Microsoft Word Document 23 Akceptační protokol
Microsoft Excel Sheet P 1 Pověření k funkci příkazce operace
Microsoft Excel Sheet P 10 Pokyn k provedení storna do zahraničí
Microsoft Excel Sheet P 11 Výdajový poukaz
Microsoft Excel Sheet P 12 Pokyn k úhradě závazku do zahraničí
Microsoft Excel Sheet P 13 Pokyn k vystavení faktury
Microsoft Excel Sheet P 14 Pokyn k plnění veřejných příjmů - veřejná činnost
Microsoft Excel Sheet P 15 Pokyn k plnění veřejných příjmů - ekonomická činnost
Microsoft Excel Sheet P 16 Pokyn k poskytnutí provozní zálohy na pokladně
Microsoft Excel Sheet P 17 Pokyn pokladně k úhradě závazku
Microsoft Excel Sheet P 18 Pokyn k vyúčtování přijatých transferů
Microsoft Excel Sheet P 19 Pokyn k vyúčtování přijatých investičních transferů
Microsoft Excel Sheet P 2 Pověření k funkci správce rozpočtu
Microsoft Excel Sheet P 20 Pokyn k plnění veřejných příjmů - vratky
Microsoft Excel Sheet P 3 Pověření k funkci hlavní účetní
Microsoft Excel Sheet P 4 a 5 Žádost o udělení příslibu
Microsoft Excel Sheet P 6 Převozní poukaz
Microsoft Excel Sheet P 7 Žádost o změnu rozpisu rozpočtu v rámci kapitoli
Microsoft Excel Sheet P 8 Žádost o provedení rozpočtového opatření
Microsoft Excel Sheet P 9 Žádost o opravu rozpočtové skladby
collapse 
2019
Číslo
předpisu
Předpisplat_odplat_do
 collapse PO 01/2019Microsoft Word Document On-line nákupy kartou2019-06-17  
Microsoft Excel Sheet P 1 Pokyn k provedení nákupu
 collapse PR 01/2019Microsoft Word Document Řízení stavebních projektů2020-01-01  
 collapse PR 02/2019Microsoft Word Document Poskytování dotací a jejich administrace2020-01-01  
Microsoft Word Document P 1 Vzor dotačního programu
Microsoft Word Document P 2 Vzor vyhlášení dotačního programu
Microsoft Word Document P 3 Vzor pravidel dotačního programu
Microsoft Word Document P 4 Vzor žádosti o poskytnutí dotace
Microsoft Word Document P 5 Vzor čestného prohlášení de minimis
Microsoft Word Document P 6 Vzor veřejnoprávní smlouvy
Microsoft Excel Sheet P 7 Vzor finančního vypořádání
 collapse R 04/2019Microsoft Word Document Spisový řád2019-12-11  
Microsoft Word Document D 1 Dodatek 1
Microsoft Word Document P 1 Spisový a skartační plán
Microsoft Excel Sheet P 10 Vzor štíku na desky nebo šanon
Microsoft Word Document P 11 Seznam příručních spisoven
Microsoft Word Document P 12 Protokol o ztrátě spisů
Microsoft Word Document P 13 Protokol o ztrátě dokumentu ze spisovny
Microsoft Word Document P 14 Seznam spisů v krabici
Microsoft Word Document P 15 Předávací protokol
Microsoft Word Document P 16 Lokační plán spisovny
Microsoft Word Document P 17 Kniha výpůjček
Microsoft Word Document P 2 Doručovací kniha
Microsoft Word Document P 3 Podací deník
Microsoft Word Document P 4 Sběrný arch
Microsoft Word Document P 5 Dodatek 1
Microsoft Word Document P 6 Evidenční arch podaných nabídek
Microsoft Word Document P 8 Převzetí nabídky a vzorů
Microsoft Word Document P 9 Vytvoření vizitky v Outluku
 collapse SE 02/2019Microsoft Word Document Ochranné pracovní pomůcky2019-03-05  
Microsoft Word Document D 1 Dodatek č. 1
Microsoft Excel Sheet P 1 Dodatek č. 1
Microsoft Excel Sheet P 2 Nejvyšší hodnota ochranných prostřdků
Microsoft Excel Sheet P 3 Žádanka
Microsoft Word Document P 4 Osobní list
Microsoft Word Document P 5 Potvrzení o vrácení ochranných prostředků
 collapse SE 03/2019Microsoft Word Document Uveřejňování smluv v registru smluv2019-05-31  
Microsoft Word Document P 1 Anonymizace
Microsoft Word Document P 2 Průvodní list smlouvy
collapse 
2018
Číslo
předpisu
Předpisplat_odplat_do
 collapse NH 01/2018Microsoft Word Document Statut a jednací řád Krizového štábu2018-11-01  
Microsoft Word Document P 1 Hlášení krizového štábu
Microsoft Word Document P 2 Činnosti pracovní skupiny
Microsoft Word Document P 3 Jmenování / odvolání člena štábu
Microsoft Excel Sheet P 4 Přehled členů Krizového štábu
Microsoft Word Document P 5 Pracoviště krizového štábu
Microsoft Word Document P 6 Komunikace se sdělovacími prostředky
Microsoft Word Document P 7 Vzor obsahu jednání
 collapse PO 02/2018Microsoft Word Document Veřejnosprávní kontroly2018-08-24  
 collapse PO 03/2018Microsoft Word Document Nepeněžité plnění u nájemních smluv2018-09-14  
 collapse PR 01/2018Microsoft Word Document Řízení projektů z fondů EU2018-01-01  
Microsoft Excel Sheet P 1 Projektový list
Microsoft Word Document P 2 Materiál do rady - schválení projektu
Microsoft Word Document P 3 Materiál do rady - zařazení do akčního plánu
Microsoft Word Document P 4 Materiál do rady - Ukončení projektu
Microsoft Word Document P 5 Popis rizikových oblastí
Microsoft Word Document P 6 Stručné schéma
Microsoft Word Document P 7 Pracovní skupina pro řešení postihů
 collapse PR 02/2018Microsoft Word Document Hodnocení a odměňování ředitelů škol2018-08-01  
Microsoft Word Document D 1 Dodatek č. 1
Microsoft Word Document P 1 Příplatek za vedení
Microsoft Excel Sheet P 2 Rozpětí příplatků za vedení
Microsoft Word Document P 3 Zvláštní příplatek
 collapse PR 05/2018Microsoft Word Document Povinnosti ředitelů PO2018-06-01  
 collapse PR 06/2018Microsoft Word Document Zadávání veřejných zakázek2018-10-18  
Microsoft Word Document D1 Dodatek 1
Microsoft Word Document P 1 Složení komise
 collapse PZ 01/2018Microsoft Word Document Odměny členům výborů2018-09-13  
Microsoft Word Document P 1 Návrh dohody
 collapse R 06/2018Microsoft Word Document Dodatek 12018-01-23  
Microsoft Word Document  Kontrolní řád
 collapse SE 03/2018Microsoft Word Document Odepisování dlouhodobého majetku2018-10-01  
 collapse SE 04/2018Microsoft Word Document Ochrana osobních údajů2018-11-01  
1 - 100 Next
Za stránku zodpovídá: Pavel Lehocký
Datum poslední změny: 26.7.2016 7:55