Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Aktualizace územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary (2014)

 Aktualizace územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary (2014)

územně plánovací podklad

Aktualizace územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary (2014)

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY

 • v současné době probíhá zapracování digitálních dat do všech systémů kraje

Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje pořídil "Aktualizace územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary". Důvodem je výstavba nové odbavovací haly, rozšíření odbavovací plochy pro letadla a parkovací plochy pro osobní automobily. Výsledkem je aktuální územně plánovací podklad pro aktualizaci Zásad územního rozvoje (ZÚR), územní plány dotčených obcí a také územně plánovací podklad pro územní řízení, vložený do Evidence územně plánovací činnosti ČR - Ústavu územního rozvoje Brno.

OBJEDNATEL STUDIE

Letiště Karlovy Vary, s.r.o., K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary
 

POŘIZOVATEL ÚZEMNÍ STUDIE

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoby:

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jana Kaválková - vedoucí oddělení územního plánování
Ing. arch. Jaroslav Jelínek, Petr Křenek - oddělení územního plánování

Hlavní cíle řešení:

Pořízení Aktualizace územní studie rozvoje a využitelnosti LETIŠTĚ KARLOVY VARY sleduje naplňování cílů regionálního rozvoje, zvýšení konkurence schopnosti území, koordinaci jeho rozvoje, podpory tvorby projektových záměrů komunitního, strategického plánování a vytvoření obecné platformy spolupráce aktérů řešeného území v horizontu let 2025 - 2050.
Ze zadání pro zpracování Územní studie rozvoje využitelnosti letiště Karlovy Vary vyplynuly tyto další hlavní závěry:
 • Rozšíření kapacity odbavovaného počtu cestujících ve výhledu do roku 2025 - 2050
 • Odbavovaní velkokapacitních letadel a možnost změny druhu letiště
 • Dráhový systém (rozšíření - prodloužení, druhy a napojení pojíždějících ploch)
 • Potřeba kapacitního dopravního napojení
 • Vyřešení střetu s plochami bydlení a rekreace v okolí letiště
 • Vyřešení problematiky ochranných pásem letiště 
 
Celkovou koncepci určuje samotná poloha letiště. Studie pojednává o "lázeňském letišti v zeleni", proto se nepředpokládají významné vazby leteckého provozu na výrobní, či skladové funkce na přilehlých rozvojových pozemcích. V úvahu připadá pouze menší rozvojová plocha pro stavbu zařízení s vysokou hodnotou podpory hospodářského rozvoje kraje (např. podnikatelský inkubátor, inovační a technologické centrum).
 
Provoz je výrazně orientován na přepravu osob a proto i navazující rozvojové plochy by tedy měly umožnit spíše vznik funkcí těžících z přítomnosti klientely - cestujících čekajících na odlet nebo poptávajících po příletu služby, obchodní činnost, informace.
 
Územní studie obsahuje:  
 
B. Grafickou část:
 1. Hlavní výkres (1:5000)
 2.  Funkční plochy letiště, dopravní řešení a dráhový systém (1:10 000)
 3.  Řešení technické infrastruktury (1:10 000)
 4.  Krajina, ochrana životního prostředí a ÚSES (1:10 000)
 5. Navrhovaná ochranná pásma letiště (1:25 000)
 6.  Ochranná pásma letiště s výškovým omezením staveb (1:50 000)
 7.  Schéma změn v ÚPD dotčených obcí a v ZÚR KK (1:10 000)
 8. Katastrální dělení pozemků  se zakreslením majetkoprávních vztahů a rozsahu nutného výkupu pozemků dle současných vlastníků (1:5000)
 
Odkaz na GEOPORTÁL DMVS Karlovarského kraje

ZPRACOVATEL ÚZEMNÍ STUDIE

NIKODEM A PARTNER, spol. s r. o, Staropramenná 3117/17, 150 00 Praha 5  
 
Odkaz na internetové stránky letiště Karlovy Vary
Za stránku zodpovídá: Petr Křenek
Datum poslední změny: 9.6.2014 9:20