Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Strategie rozvoje konkurenceschopnosti KK

 Strategie rozvoje konkurenceschopnosti KK

Hlavním důvodem zadání a zpracování strategie (dále jen "SRKKK") byla dosavadní absence obdobného strategicko-rozvojového dokumentu Karlovarského kraje, který by se věnoval stále aktuálnější otázce rozvoje a udržení dlouhodobé konkurenceschopnosti kraje jako hospodářského a územního celku ve světle aktuálních a stále sílících globálních trendů (internacionalizace ekonomik, dynamický růst některých ekonomik a trhů, konkurence levné produkce z rozvojových zemí a z toho plynoucí ztráty některých trhů, rostoucí význam kvality lidských zdrojů a inovačních procesů, nutnost a naléhavost uzavírání strategických partnerství, zvyšování výdajů na vědu a výzkum jako klíčové faktory budoucího růstu atd.).

Vzhledem k tomu, že následně byla zpracována Regionální inovační strategie Karlovarského kraje a bylo potřeba aktualizovat Program rozvoje Karlovarského kraje, obsah a důvod vytvoření SRKK částečně pominul.

V roce 2017 byla provedena analýza stávajících strategií vážících se na konkurenceschopnost a inovace, a bylo dospěno k závěru, že SRKK je částečně dokumentem překonaným. V budoucnu se tedy bude uvažovat o částečném zaimplementování některých částí do PRKK, a některých do aktualizace RIS3 KK. Toto předpokládáme zejména ve vazbě na přípravu nového programovacího období 2020+.

STRUKTURA STRATEGIE

Strategie je rozdělena do soustavy 4 tzv. pilířů (prioritních oblastí), kterými jsou:

A     Regionální inovační systém

B     Lidské zdroje pro konkurenceschopnost

C     Kvalitní podnikatelské prostředí

H     Implementace (tato horizontální priorita slouží pro účely zajištění realizace strategie)

Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 2013 - 2020 (2,2 MB)
Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - implementační část (1,1MB)

​ 

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Bělohoubková
Datum poslední změny: 5.8.2018 12:03