Úvodní strana > Samospráva > Karlovarský kraj

 Karlovarský kraj

Hrad LoketKarlovarský kraj je především proslulý svým lázeňstvím. Na území kraje se nachází nejen naše nejznámější lázně Karlovy Vary, ale i Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart a Jáchymov.  Spolu s léčivými prameny je kraj bohatý i na přírodní minerální vody, z nichž nejznámější je Mattoni. V souvislosti s lázeňstvím jsou také velice známé lázeňské oplatky, které si jako sladkou pochoutku zamilovali nejen místní obyvatelé, ale především lázeňští hosté z celého světa. Karlovy Vary kromě toho prosluly ještě bylinným likérem Becherovka a uměním sklářů společnosti Moser. Městem porcelánu je pak po právu nazývána Nová Role, kde sídlí porcelánka Thun vyrábějící tradiční český porcelán. Z kulturní oblasti je to především Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který nabízí setkání tvůrců domácích Mapa Karlovarského krajei zahraničních.

Karlovarský kraj se nachází na západě území České republiky a vznikl rozdělením kraje Západočeského na Plzeňský a Karlovarský. Na severu a západě uzavírá území republiky státní hranicí s Německem, na východě sousedí s Ústeckým krajem a na jihu s krajem Plzeňským. Spolu s Ústeckým krajem tvoří oblast soudružnosti Severozápad, tzv. NUTS 2.

 
Přes území těchto dvou krajů, podél státní hranice, se rozprostírají Krušné hory. Jejich nejvyšší bod Klínovec (1 244 m n.m.) leží v okrese Karlovy Vary, stejně tak jako nejnižší bod kraje (320 m n.m.), který se nachází na řece Ohři na hranici kraje. Ohře je zároveň nejvýznamnější řekou Karlovarského kraje a téměř celé území také spadá do jejího povodí. Dalšími významnými řekami jsou Teplá, Rolava, Bystřice a Svatava. Z nich nejznámější je řeka Teplá, která vtéká do Ohře v Karlových Varech a která protéká údolím Karlových Varů, kde vyvěrá většina horkých pramenů. Ty vtékají do řeky a umožňují vznik odrůdy aragonitu, známého jako vřídlovec a hrachovec. Oba jsou po tisíciletí vylučovány z horkých karlovarských pramenů, jejichž voda má v sobě rozpuštěno mnoho nerostných látek a plynů, hlavně kysličníku uhličitého.
 
VřídloZ větších kusů se zhotovují umělecké a upomínkové předměty, vkusná těžítka, popelníčky, vykládají se jím víka krabic, vyrábějí přívěsky a nejznámější jsou asi vřídlovcové růže. Z dalších přírodních zdrojů jsou nejvýznamnější zásoby hnědého uhlí na Sokolovsku a dále keramické jíly, které se zasloužily o vysoký počet výroben porcelánu téměř po celém území kraje. Na světovém ohlasu našeho kraje se ale největší měrou podílí zásoby minerálních a léčivých vod, které daly vzniknout již výše zmiňovaným lázním.
 
mapa krajeKraj tvoří 3 okresy – chebský, karlovarský a sokolovský a svou rozlohou (3 310 km2) se Karlovarský kraj řadí k těm nejmenším, zaujímá pouze 4,2 % území ČR. Nejrozsáhlejší z okresů je karlovarský (46 % rozlohy kraje) s největším počtem obcí a největším podílem žijících obyvatel v kraji (39,0 %). Okresy Sokolov a Cheb jsou, co do počtu obcí a rozlohy, srovnatelné. Ve městech karlovarského okresu ke dni 31. 12. 2017 žilo celkem 93 800 osob. Ve městech sokolovského okresu žilo k tomuto datu 72 758 obyvatel a ve městech chebského okresu 76 426 obyvatel.
 
K 31. 12. 2017 žilo v obcích Karlovarského kraje celkem 295 686 obyvatel, což představuje 2,8 % obyvatel České republiky. Absolutním počtem narozených (2 753 osob) i zemřelých (3 406 osob) se náš kraj řadí na poslední místo v ČR. Srovnáme-li počet narozených na 1 000 obyvatel (9,3 osob), pak je Karlovarský kraj také na posledním místě v ČR. Počtem zemřelých na 1 000 obyvatel (11,5 osob) se Karlovarský kraj řadí na 1. místo. V roce 2017 se do Karlovarského kraje přistěhovalo celkem 3 081 osob a vystěhovalo se 3 491 osob a bilance byla záporná (410 osob). Celkový přírůstek byl v roce 2017 také záporný a dosáhl hodnoty 1 063 osob.
 
Podíl nezaměstnaných, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let k obyvatelstvu stejného věku činil v Karlovarském kraji 3,47 %. Podíl nezaměstnaných osob činil v okrese Cheb 2,17 %, v okrese Karlovy Vary 3,39 % a v okrese Sokolov 4,90 %. Neumístěných žadatelů o práci bylo v roce 2017 celkem 7 488 (o 4 308 méně než v roce 2016) na 6 503 volných pracovních míst. Nejvíce žadatelů o práci bylo v okrese Sokolov (3 143 osob), dále v okrese Karlovy Vary (2 847 osob) a nejméně v okrese Cheb (1 498 osob). Největší zastoupení mezi nezaměstnanými měli uchazeči se základním vzděláním a bez vzdělání (3 976 osob, tj. 53,1 %), vyučení a se středním vzděláním bez maturity (2 313 osob, tj. 30,9 %). S ohledem na věk nezaměstnaných byla nejvíce zastoupena věková skupina 45–54 let (24,0 %), věková skupiny 35–44 let (21,8 %) a věková skupina 25–34 let (18,6 %). Průměrný věk žadatelů o práci (43,3 let) se oproti minulému roku zvýšil o 1,5 roku.
 
Cestovní ruch je v Karlovarském kraji jedním z nejvýznamnějších odvětví. Především lázeňství udělalo z našeho kraje cílovou destinaci pro hosty z Česka i z ciziny. V roce 2017 navštívilo náš kraj 1 038 270 hostů. Přepočteme-li hosty na 1 000 obyvatel kraje vychází 3 506,1 hostů. Podíl cizinců, kteří navštívili v loňském roce náš kraj, byl 63,1 %. Počtem přenocování na 1 000 obyvatel (17 428,8) se Karlovarský kraj v rámci České republiky umístil na 1. místě.
 

V souvislosti s Filmový festivallázeňským cestovním ruchem je na území Karlovarského kraje i dostatečná nabídka kulturních zařízení a památkových zón. Ty jsou doplněny nabídkou lázeňských symfonických orchestrů a několika festivalů, z nichž nejznámější je Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Z dalších kulturních a sportovních akcí jsou to například Loketské kulturní léto, Kanoe Mattoni, Chopinův festival Mariánské Lázně a Mattoni 1/2 Maraton Karlovy Vary.

Další informace a zajímavosti o Karlovarském kraji naleznete na portálu Živý kraj.

( Zpracováno dle Statistické ročenky Karlovarského kraje 2018 ) ​​

Za stránku zodpovídá: Mgr. Martina Dušková
Datum poslední změny: 14.11.2019 10:21