Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Související právní předpisy

 Související právní předpisy

Právní předpisy v oblasti územního plánování:

  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), a prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu -  zejména vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, zejména:zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Vlastimil Veselý
Datum poslední změny: 8.11.2013 9:42