Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje - návrh

 Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje - návrh

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY

Zveřejnění informace - Stanovisko SEA k Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje", verze ke společnému jednání

  • v současné době probíhá projednání podle § 37 STAVEBNÍHO ZÁKONA
  • veřejná vyhláška oznámení o zveřejnění dokumentace
  • formulář pro uplatnění připomínek (určeno pro veřejnost)

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace příslušný podle § 7, v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pořídil návrh Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. 

Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Zhotovitel: Ateliér T - plan, s.r.o., Na Šachtě 497/9, 170 00 Praha 7 - Holešovice, (projektant: RNDr. Libor Krajíček, Ing. arch. Karel Beránek, CSc. a kol.)

 

Etapa: NÁVRH K PROJEDNÁNÍ DLE § 37 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Obsah:

Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje  

díl 1/2

Výrok:

Odůvodnění:

 


díl 2/2

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Svazek II 
B. Vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle §45i zák. č. 114/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Mgr. E.Volfová a Mgr. O. Volf)
grafická část
  Vyhodnocení vlivů na ptačí oblasti a evropsky významné lokality

Svazek III 
Vyhodnocení dle bodů C - F přílohy č.5 vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (RNDr. L. Krajíček) 

S OHLEDEM NA VELIKOST VÝKRESŮ DOPORUČUJEME POŽADOVANÝ SOUBOR STÁHNOUT DO POČÍTAČE A POTÉ HO OTEVŘÍT V PLNOHODNOTNÉM PROSTŘEDÍ PROGRAMU Adobe Reader. VŠECHNY VÝKRESY JSOU PŘIPRAVENÉ VE STRUKTUROVANÉ FORMĚ S MOŽNOSTÍ VYPÍNÁNÍ NEPOTŘEBNÝCH HLADIN.

Kompletní dokumentace v papírové podobě je k nahlédnutí na adrese:

Krajský úřad Karlovarského kraje

odbor regionálního rozvoje
oddělení územního plánování
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

budova "B", kancelář 302 nebo 313

www.kr-karlovarsky.cz

 Zpráva o uplatňování ZÚR-KK:

  • Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v uplynulém období
  • Příloha č. 1: Vyhodnocení požadavků dotčených orgánů a obcí obdržených v rámci konzultací Zprávy o uplatňování ZÚR KK v uplynulém období
    usnesení č. ZK 275/08/12 ze dne 13.9.2012, kterým bylo zahájeno pořízení Aktualizace č.1 ZUR-KK

 

Prezentace z celodenního jednání dne 10.6.2015

 

Za stránku zodpovídá: Petr Křenek
Datum poslední změny: 20.4.2016 7:37