Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Územní studie severozápadní části obchvatu Karlových Varů (2015)

 Územní studie severozápadní části obchvatu Karlových Varů (2015)

územně plánovací podklad (úsek ve správním území Otovice - Karlovy Vary - Jenišov) 

Název: Územní studie severozápadní části obchvatu Karlových Varů - NÁVRH pro projednání

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY

  • v současné době probíhá vyhodnocování připomínek veřejnosti a úkony k dokončení zakázky

 

OBJEDNATEL A POŘIZOVATEL STUDIE

             Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Zadání: Text (PDF, 600KB)

Kontaktní osoby:

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jana Kaválková - vedoucí oddělení územního plánování
Mgr. Barbora Žemličková - oddělení územního plánování

Hlavní cíle řešení:

Předmětem územní studie je podrobnější prověření a zpřesnění koridoru pro vedení trasy severozápadní části obchvatu Karlových Varů vícepruhovou komunikací rychlostního typu, která je vymezená v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje a tímto dopracovat zbývající část vedení obchvatu v podrobnosti územní studie.
 
Cíle a účel sledované zpracováním územní studie:
  •  vyhledat nejvhodnější trasu severovýchodní části obchvatu Karlových Varů
  •  zpřesnit vedení trasy pro potřeby navazujících územně plánovacích činností
  •  zpřesnit vedení trasy s ohledem na zásoby nerostných surovin a jejich maximálního zhodnocení
  •  v širším měřítku zohlednit navazující dopravní trasy města Karlovy Vary
  •  ve vedení trasy zohlednit zastavěné a zastavitelné plochy dotčených sídel
  •  zohlednit a kultivovat přírodní hodnoty krajiny

Celková trasa je vymezená v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje (VPS D.81 a D.82)

Obsah územní studie: 

A. Textová část (PDF, 600KB)

B. Výkresy

B.1. Výkres širších vztahů, M 1:40 000 (PDF, 3,7 MB)

B.2 Výkres limitů a záměrů, M 1:10 000 (PDF, 2,8 MB)

B.3 Výkres trasy koridoru, M 1:10 000 (PDF, 3,3 MB)

B.4 Zákres do leteckého snímku, M 1:15 000 (PDF, 85 MB)

B.5 Přehledný podélný profil trasy, M 1:10 000/ 1 000 (PDF,500 KB)

Zpracovatel: Ing. arch. Petr Martínek, autorizovaný architekt

Projektant: Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., Ing. Petr Král, Ing. Ota Řezanka, Ing. Jan Blažek, CSc.

Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje, oddělení územního plánování

 

Za stránku zodpovídá: Petr Křenek
Datum poslední změny: 28.4.2016 9:26