Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Územní studie vyhodnocení územních nároků plánovaného rozvoje průmyslu na Mikroregion Sokolov - východ

 Územní studie vyhodnocení územních nároků plánovaného rozvoje průmyslu na Mikroregion Sokolov - východ

Územně plánovací podklad
 
Název: Územní studie vyhodnocení územních nároků plánovaného rozvoje průmyslu na Mikroregion Sokolov - východ

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY:
  • V současné době byla zhotovitelem odevzdána I. etapa - Průzkumy a rozbory
 
Objednatel: Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.
 
Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje
 
Kontaktní osoby:  Jiří Červinka, e-mail: jiri.cervinka@karp-kv.cz, tel: 737 646 966
       Ing. arch. Jana Kaválková, e-mail: jana.kavalkova@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 223
                                  Ing. Pavla Kodadová, e-mail: pavla.kodadova@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 449
 
Zadání: 20-04_06_P1_Zadani_US_sokolov_vychod_fin.pdftext zadání (duben 2020)
 
Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o., Chládkova 898/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
 
Hlavní cíle řešení:
  • Cílem územní studie je navrhnout vizi řešení možného rozvoje (směřování) Mikroregionu Sokolov – východ v průběhu ukončování a po ukončení těžby hnědého uhlí, vycházející zejména z potenciálu, příležitostí a potřeb regionu.
  • Územní studie navrhne vhodnou přeměnu struktury místní ekonomiky po ukončení povrchové těžby hnědého uhlí a navazujících činností.
  • Dalším cílem územní studie je návrh konkrétních opatření a rozvojových záměrů v řešeném a zájmovém území, zejména v oblastech kapacit pro hospodářský rozvoj, nové ekonomické aktivity, orientace školství/vzdělávání, rozvoj bydlení a celkové funkční struktury sídel, dopravní a technické infrastruktury, centrálního zásobování teplem, obnovy a rekreační funkce krajiny, a v oblasti lidských zdrojů.
  • Cílem obnovy krajiny po útlumu těžby je nalezení nové identity a zlepšení image území.
  • Územní studie definuje potřeby pro rozvoj a regulaci rozvoje území Mikroregionu Sokolov – východ v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje území, který zabezpečuje uspokojení současných potřeb, aniž by ohrozil uspokojení potřeb generací budoucích.
  • Výhled budoucích potřeb a vize rozvoje řešeného území bude zpracována ve dvou časových výhledech, v krátkodobém horizontu (5 let) a s dlouhodobým výhledem pro časový horizont 30 let.
  • Územní studie bude primárně zaměřena na řešené území Mikroregionu Sokolov – východ. V souladu s cíli a úkoly této územní studie se bude zabývat, analyzovat a navrhovat řešení, v rozsahu tohoto zadání, také v zájmovém území.
  • Řešené i zájmové území je organickou součástí regionu a celého území Karlovarského kraje. Územní studie bude v analytické i návrhové etapě zohledňovat možné vlivy regionu na řešené území i obráceně dopady situace v obcích řešeného a zájmového území na území celého Karlovarského kraje.

Obsah územní studie:

                            I. etapa - Průzkumy a rozbory (leden 2021)

Textová část:
 
 Úvod, (PDF, 0,2MB), kapitola A (PDF, 0,6 MB) a příloha č. 1, (PDF, 5,3 MB)
 Kapitoly B.1 - B.29, (ZIP, 1,9 MB)
 Kapitoly C.1 - C.20, (ZIP, 2,1 MB)
 Kapitoly D.1 - D.7, (ZIP, 2,3 MB)
 Kapitoly E.1, E.2, (ZIP, 0,2 MB)
 Kapitoly F.1 - F.3, (ZIP, 0,6 MB)
 Kartogramy, (ZIP, 82,6 MB)
 
 Grafická část:
 
 G.1 Výkres širších vztahů, (PDF, 7,5 MB)
 G.2 Výkres hodnot a limitů využití území, (PDF, 10,1 MB)
 G.3 Výkres záměrů v území, (PDF, 4,4 MB)
 G.4 Problémový výkres, (PDF, 3,9 MB)

 Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

 *** 

Výdaje na územní studii budou hrazeny v rámci projektu Smart Akcelerátor 2.0, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Evropského sociálního fondu.

Za stránku zodpovídá: Ing. Ivana Nykodýmová, Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 1.2.2021 11:26