Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Územní studie Krušné hory – západ (dostupnost rekreace)

 Územní studie Krušné hory – západ (dostupnost rekreace)

Územně plánovací podklad
 
Název: Územní studie Krušné hory - západ (dostupnost rekreace)

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY:
  • v současné době probíhá zpracování II. etapy - Návrh
 
Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje
 
Kontaktní osoby: Ing. arch. Jana Kaválková, e-mail: jana.kavalkova@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 223
                              Ing. Lukáš Švéda, e-mail: lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 309
                              Ing. Kristýna Abrahámová, email: kristyna.abrahamova@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 203 
 
 
Zadání: text zadání (říjen 2019)
              dodatek č.1 zadání  (srpen 2021)
 
Zhotovitel: Architektonické studie Hysek, spol. s r. o., Plzeň
 
Hlavní cíle řešení:
  • Cílem této územní studie je komplexní analýza jak stávajících územně plánovacích dokumentací a podkladů zabývajících se územím Krušných hor, tak i obdobně zaměřených oborových dokumentů (koncepcí) zpracovaných Karlovarským krajem, a to vždy ve vazbě na dopravní infrastrukturu a cestovní ruch.
  • Dalším cílem územní studie je prověření aktuálního stavu dopravní infrastruktury, velký důraz bude kladen na dopravu v klidu (parkoviště, odstavná stání). Územní studie identifikuje případné problémy a chybějící prvky v dopravní infrastruktuře. Také bude prověřen současný stav páteřních turistických tras (Krušnohorská lyžařská magistrála, Krušnohorská cyklistická magistrála, Pěší hřebenovka) z hlediska jejich funkčnosti a současný stav cestovního ruchu v Krušných horách, budou zmapovány existující hlavní druhy zimních a letních sportů (běžecké a sjezdové lyžování, cyklistika, pěší – páteřní trasy), případně další aktivity – filmová turistika, autoturistika, přírodní a technické památky, Geopark apod.), dále i hlavní turistické cíle a zajímavosti, vše s ohledem také na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO.
  • Územní studie zohlední záměry, projekty a opatření, realizované či připravované dotčenými obcemi a dalšími významnými aktéry v řešeném území a budou do ní zapracovány výsledky terénního průzkumu, který zpracovatel uskuteční v řešeném i zájmovém území.
  • Územní studie definuje potřeby a stanoví zásady pro rozvoj a regulaci cestovního ruchu při zachování jedinečnosti území Krušných hor a v souladu s trvale udržitelným rozvojem území a definuje budoucí potřeby cestovního ruchu v oblasti Krušných hor ve výhledu 25 let.
  • Dalším cílem územní studie je vytvoření urbanistického podkladu pro návrh CHKO Krušné hory na území Karlovarského kraje.

Územní studie v případě nalezených nedostatků navrhne nové prvky dopravní infrastruktury, může také navrhnout úpravy ve vymezení jednotlivých páteřních turistických tras v souladu s omezeními danými existujícími limity využití území a pouze po dohodě s dotčenými orgány.

II. etapa - Návrh (červenec 2022)


Veřejná konzultace návrhu - POZVÁNKA 
proběhla dne 7. listopadu (pondělí) od 13:00 hodin 
v sále Královské mincovny v Jáchymově, Nám. Republiky 37

prezentace pořizovatele   prezentace zpracovatele

Připomínky a náměty k návrhu územní studie je možné uplatnit do 6. prosince 2022

FORMULÁŘ pro uplatnění připomínek / námětů


Dokumentace II. etapy - Návrh
Textová část

Grafická část

1. Širší vztahy, 1: 100 000, (PDF, 29,3 MB)
2. Letní rekreace, 1: 50 000, (PDF, 51,2 MB)
3. Zimní rekreace, 1:50 000, (PDF, 48,6 MB)
4. CHKO Krušné hory, 1:50 000, (PDF, 65,8 MB)
 

I. etapa - Průzkumy a rozbory (2020)

 
Dotazník k Územní studii Krušné hory – západ (dostupnost rekreace) vyplníte prostřednictvím tohoto odkazu

Textová část, (PDF, 1,1 MB)

Grafická část
1. Širší vztahy, 1: 100 000,( PDF, 25,3 MB)
2. Hodnoty a limity využití území, 1: 50 000, (PDF, 37,5 MB)
3. Doprava, 1:50 000, (PDF, 41,2 MB)
4. Problémový výkres, 1:50 000, (PDF, 22,9 MB)
5. Záměry v území, 1: 50 000, (PDF, 22,9 MB)


Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 9.11.2022 10:11