Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Územní studie Krušné hory – západ (dostupnost rekreace)

 Územní studie Krušné hory – západ (dostupnost rekreace)

Územně plánovací podklad
 
Název: Územní studie Krušné hory - západ (dostupnost rekreace)

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY:
 • v současné době probíhá zpracování II. etapy - Návrh
 
Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje
 
Kontaktní osoby: Ing. arch. Jana Kaválková, e-mail: jana.kavalkova@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 223
                               Ing. Lukáš Švéda, e-mail: lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 309
 
Zadání: text zadání (říjen 2019)
 
Zhotovitel: Architektonické studie Hysek, spol. s r. o., Plzeň
 
Hlavní cíle řešení:
 • Cílem této územní studie je komplexní analýza jak stávajících územně plánovacích dokumentací a podkladů zabývajících se územím Krušných hor, tak i obdobně zaměřených oborových dokumentů (koncepcí) zpracovaných Karlovarským krajem, a to vždy ve vazbě na dopravní infrastrukturu a cestovní ruch.
 • Dalším cílem územní studie je prověření aktuálního stavu dopravní infrastruktury, velký důraz bude kladen na dopravu v klidu (parkoviště, odstavná stání). Územní studie identifikuje případné problémy a chybějící prvky v dopravní infrastruktuře. Také bude prověřen současný stav páteřních turistických tras (Krušnohorská lyžařská magistrála, Krušnohorská cyklistická magistrála, Pěší hřebenovka) z hlediska jejich funkčnosti a současný stav cestovního ruchu v Krušných horách, budou zmapovány existující hlavní druhy zimních a letních sportů (běžecké a sjezdové lyžování, cyklistika, pěší – páteřní trasy), případně další aktivity – filmová turistika, autoturistika, přírodní a technické památky, Geopark apod.), dále i hlavní turistické cíle a zajímavosti, vše s ohledem také na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO.
 • Územní studie zohlední záměry, projekty a opatření, realizované či připravované dotčenými obcemi a dalšími významnými aktéry v řešeném území a budou do ní zapracovány výsledky terénního průzkumu, který zpracovatel uskuteční v řešeném i zájmovém území.
 • Územní studie definuje potřeby a stanoví zásady pro rozvoj a regulaci cestovního ruchu při zachování jedinečnosti území Krušných hor a v souladu s trvale udržitelným rozvojem území a definuje budoucí potřeby cestovního ruchu v oblasti Krušných hor ve výhledu 25 let.
 • Územní studie v případě nalezených nedostatků navrhne nové prvky dopravní infrastruktury, může také navrhnout úpravy ve vymezení jednotlivých páteřních turistických tras v souladu s omezeními danými existujícími limity využití území a pouze po dohodě s dotčenými orgány.

  I. etapa - Průzkumy a rozbory (2020)

   
  Dotazník k Územní studii Krušné hory – západ (dostupnost rekreace) vyplníte prostřednictvím tohoto odkazu

  Textová část, (PDF, 1,1 MB)

  Grafická část
  1. Širší vztahy, 1: 100 000,( PDF, 25,3 MB)
  2. Hodnoty a limity využití území, 1: 50 000, (PDF, 37,5 MB)
  3. Doprava, 1:50 000, (PDF, 41,2 MB)
  4. Problémový výkres, 1:50 000, (PDF, 22,9 MB)
  5. Záměry v území, 1: 50 000, (PDF, 22,9 MB)


Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá: Ing. Ivana Nykodýmová, Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 8.4.2022 13:47