Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje - upravený návrh pro veřejné projednání

 Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje - upravený návrh pro veřejné projednání

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY​


Veřejné projednání​ upraveného návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
dne 19.9.2017, Krajská knihovna Karlovarského kraje, od 10:00 do 14:30 hod.

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace příslušný podle § 7, v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pořídil návrh Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. 

 

V letech 2015 a 2016 probíhalo projednání návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KK dle § 37 stavebního zákona (společné jednání). Na základě výsledků projednání a výsledků řešení rozporů byla pořízena úprava návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR Karlovarského kraje pro veřejné projednání.

 

Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Zhotovitel: Ateliér T - plan, s.r.o., Na Šachtě 497/9, 170 00 Praha 7 - Holešovice, (projektant: RNDr. Libor Krajíček, Ing. arch. Karel Beránek, CSc. a kol.)

 ____________________________________________________________________________________________________

Etapa: NÁVRH K PROJEDNÁNÍ DLE § 39 STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Obsah:

upravený návrh Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje pro veřejné projednání  

Výrok:

Odůvodnění:

 • Textová část
 • Příloha č. 1: Srovnávací text výrokové části​ (samostatný separát)
 • Příloha č. 2: Vyhod​nocení splnění podmínek vyplývajících z případných vyjádření                                      ​    příslušných ​​orgánů sousedních států a výsledků konzultací s nimi
 • Příloha č. 3: Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních                                    předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
 • Příloha č. 4: Vypořádání připomínek

 • Příloha č. 5: Rozhodnutí o námitkách, vč. odůvodnění (bude doplněno po veřejném projednání)

 • Příloha č. 6: Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území                                       včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
 • Příloha č. 7: Stanovisko podle § 37 odst. 6 stavebního zákona
 • Příloha č. 8:​ Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 37 odst. 6 zohledněno,s uvedením                                                   závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly​

 


Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.1 - Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje na udržitelný rozvoj území

Svazek II 
B. Vyhod​nocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle §45i zák. č. 114/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Mgr. E.Volfová a Mgr. O. Volf)
grafická část
  Vyhodnocení vlivů na ptačí oblasti a evropsky významné lokality​

Svazek III 
Vyhodnocení dle bodů C - F přílohy č.5 vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (RNDr. L. Krajíček) ​

Vyhodnocení stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj ke společnému jednání

Vyhodnocení vyjádření dle § 37 odst. 5 stavebního zákona ke společnému jednání​​​

___________________________________________________________________________________________

S OHLEDEM NA VELIKOST VÝKRESŮ DOPORUČUJEME POŽADOVANÝ SOUBOR STÁHNOUT DO POČÍTAČE A POTÉ HO OTEVŘÍT V PLNOHODNOTNÉM PROSTŘEDÍ PROGRAMU Adobe Reader. VŠECHNY VÝKRESY JSOU PŘIPRAVENÉ VE STRUKTUROVANÉ FORMĚ S MOŽNOSTÍ VYPÍNÁNÍ NEPOTŘEBNÝCH HLADIN.

 Kompletní dokumentace v papírové podobě je k nahlédnutí na adrese:
 Krajský úřad Karlovarského kraje
 odbor regionálního rozvoje
 oddělení územního plánování
 Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
 budova "B", kancelář 303 nebo 313
  

www.kr-karlovarsky.cz

  Zpráva o uplatňování ZÚR-KK:
  
 • Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v uplynulém období
 • Příloha č. 1: Vyhodnocení požadavků dotčených orgánů a obcí obdržených v rámci konzultací Zprávy o uplatňování ZÚR KK v uplynulém období 
  usnesení č. ZK 275/08/12 ze dne 13.9.2012, kterým bylo zahájeno pořízení Aktualizace č.1 ZUR-KK
 
 ​​​​​​​​​​​
Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 20.9.2017 16:53