Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje

 Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje


Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací pro území celého kraje. Stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, dále stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory s cílem prověřit možnosti budoucího využití. Součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

První ZÚR Karlovarského kraje nabyly účinnosti 16.10.2010. Na základě zprávy o uplatňování z roku 2012 byla pořízena Aktualizace č.1 ZÚR KK, která nabyla účinnosti 13.7.2018.

 

zpět na seznam dokumentace

Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 15.7.2021 9:18