Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Územně analytické podklady Karlovarského kraje (ÚAP) - rok 2009, 2011, 2013, 2015

 Územně analytické podklady Karlovarského kraje (ÚAP) - rok 2009, 2011, 2013, 2015

 
Dokumentace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje byly pořízeny v souladu s § 26-29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 4-5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů.

 

3. úplná aktualizace 2015 ÚAP KK 2015                                                                            UAP_KK_2015  (ZIP, 114 MB)

Byla pořízena:         k datu 30.6.2015 

Byla projednána:   Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 10. 9. 2015, č. ZK 267/09/15. 

Pořizovatel:    Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje kraje

Zhotovitel:    Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje kraje, oddělení územního plánování

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí oddělení územního plánování
Ing. arch. Jaroslav Jelínek - celková koordinace
Ing. Jana Irovská, Petr Křenek, Mgr. Barbora Žemličková

Zveřejnění:    Dokumentace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje je zveřejněna v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle § 166 stavebního zákona, v platném znění.

Obsah: 

 část a)  - textová část : 

                    Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území  (PDF, 19 MB)

- grafická část: - grafická část:

1. Výkres hodnot území (PDF, 22 MB)
2. Výkres limitů využití území (PDF, 33 MB)
3. Výkres záměrů na provedení změn v území (PDF, 16 MB)       

část b) - textová část 

                     Rozbor udržitelného rozvoje území (PDF, 13 MB)

 - grafická část

4. Problémový výkres (PDF, 15 MB)

V textu je možné fulltextové vyhledávání. Výkresy jsou připraveny ve strukturovaném formátu PDF s možností zapínání nebo vypínání jednotlivých vrstev. 

K propagaci dokumentace byl zpracován informařní leták.

  

Úvodní strana letáku

Zjednodušený přehled záměrů a problémů

Uložení:

Dokumentace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese:   

Krajský úřad Karlovarského kraje
odbor regionálního rozvoje
oddělení územního plánování, kancelář B313
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

  
 

 Archiv předcházejících dokumentací - 2009, 2011, 2013

 
První dokumentace Územně analytických podkladů z roku 2009 byla spolufinancována z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a krajů.
 
logo
 
 
 
 
ÚAP KK 2009 byly pořízeny k datu: 30.6.2009                                                           Archiv ÚAP KK 2009 (ZIP, 63 MB)
1.úplná aktualizace ÚAP KK 2011 byla pořízena k datu: 30.6.2011                         Archiv ÚAP KK 2011 (ZIP, 96 MB)
2. úplná aktualizace ÚAP 2013 byla pořízena k datu: 30.6.2013                              Archiv ÚAP KK 2013 (ZIP, 96 MB)
 
 
Za stránku zodpovídá: Petr Křenek
Datum poslední změny: 19.4.2016 11:53