Úvodní strana > Region > Informační kampaň České informační agentury pro životní prostředí - CENIA

 Informační kampaň České informační agentury pro životní prostředí - CENIA

 

P O Z V Á N K A
 
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje si Vás dovoluje pozvat na:
Informační kampaň České informační agentury pro životní prostředí CENIA
která se bude konat dne 21. 6. 2016 v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje, budova "A" 
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
 
            Časový harmonogram:
8:30 – 9:00       Prezence
9:00 – 10:30     místní Agenda 21 (MA21)
10:30 – 10:45   přestávka
10:45 – 12:15   Hodnocení životního prostředí
12:15 – 13:15   přestávka na oběd
13:15 – 14:45   INSPIRE
14:45 – 15:00   přestávka
15:00 – 16:30   Copernicus
 
Dopolední část semináře je učena pro zaměstnance územních samospráv všech stupňů, kteří se ve svých úřadech zabývají územním a strategickým plánováním a životním prostředím. Je též vhodný pro volené zástupce místních zastupitelstev. Blok odpoledních přednášek je zaměřen na zaměstnance úřadů pracujících s GIS technologiemi. Podrobnější informace o zaměření přednášek jsou uvedeny na internetových stránkách Karlovarského kraje.
 
Výklad provedou odborní pracovníci České informační agentury životního prostředí.
 
Účast je zdarma. Kapacita sálu je dostatečná (cca 95 míst), z organizačních důvodů je však nutné se na seminář přihlásit. V polední pauze je možné využít restaurační zařízení v areálu (občerstvení v místním bufetu ani oběd není hrazen).
Na seminář se přihlašujte prosím výhradně prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje.
 
 
Uzavírka přihlášek na internetu je 20. 6. 2016.
Kontaktní osoba: Petr Křenek tel. 354 222 437
 

 

Obsahy přednášek

místní agenda 21 (MA21)

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pod záštitou Ministerstva životního prostředí pořádá na krajském úřadě seminář, jehož tématem jsou možnosti uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní úrovni prostřednictvím implementace metody místní Agenda 21.

Místní Agenda 21, jak oficiální metoda hodnocení kvality veřejné správy se v ČR a pod záštitou MŽP a s odbornou podporou CENIA aplikuje již více než 15 let. Protože se jedná o postup k uplatňování zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, bude úvodní část semináře věnována právě vysvětlení hlavních principů a přehledu současného stavu v evropském i národním kontextu. Upozorníme přitom nejen na teoretické základy, ale využijeme statistické přehledy a hodnotící dokumenty, které má CENIA k dispozici a na jejichž vzniku se podílí. Výsledkem bude konkrétní přehled kroků a hodnocení současného stavu postupu směrem k udržitelnosti naší společnosti.
Na tento přehled navážeme podrobnými informacemi o metodě místní Agenda 21, jejich principech, výhodách a možnostech, které zapojení nabízí jednotlivým typům subjektů. Z uvedeného vyplývá, že seminář je primárně určen zástupcům těch místních samospráv, které doposud ve své praxi metodu MA21 neuplatňují. Samozřejmě rádi uvítáme i ty, kteří již s implementací metody mají zkušenosti. Metodu je možné uplatnit také při řízení regionálních uskupení – mikroregionů a místních akčních skupin, seminář je proto otevřen i pro jejich zástupce. Obsah semináře je zaměřen na zaměstnance územních samospráv všech stupňů, kteří se ve svých úřadech zabývají strategickým řízením a regionálním rozvojem. Je vhodný též pro volené zástupce místních zastupitelstev.

Hodnocení životního prostředí

Cílem semináře k hodnocení životního prostředí je navázat užší spolupráci mezi CENIA a Vaším krajem při přípravě podkladů pro zpracování Zpráv o životním prostředí v krajích ČR. Dále je cílem rozvinout diskuzi nad silnými a slabými místy jednotlivých složek životního prostředí ve Vašem kraji tak, aby tato témata byla promítnuta do Zprávy příslušného kraje. Dalším bodem semináře bude diskuze o možných datových zdrojích nad rámec oficiálních rezortních a mimorezortních datových sad, využívaných ve Zprávách o životním prostředí v krajích ČR v roce 2014, prostřednictvím nichž bude možné Váš kraj propagovat.

Cílovou skupinou semináře k hodnocení životního prostředí jsou úředníci kraje zodpovědní za jednotlivé složky životního prostředí – pracovník v oblasti ochrany ovzduší, vodního hospodářství, ochrany přírody, lesnictví a zemědělství, odpadového hospodářství, případně také pracovník z oblasti projektového řízení životního prostředí.
 
Pro Vaši informaci, Zprávy o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014 jsou k dispozici na stránkách: http://www1.cenia.cz/www/node/679, starší publikace: http://www1.cenia.cz/www/publikace-cenia.
 
INSPIRE, Copernicus

Cílem semináře CENIA, jsou témata implementace Směrnice INSPIRE (Infrastruktura pro prostorové informace v Evropě) a evropský program pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti Copernicus (dříve GMES).
Kraje a ORP jsou dle Směrnice INSPIRE povinné subjekty, a proto se na ně vztahují povinnosti, které jsou ke Směrnici INSPIRE dány doplňujícími Nařízeními (jejich kompletní seznam i s doprovodnými technickými pokyny naleznete zde: http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/47).  Díky Strategii implementace INSPIRE, která byla vypracována pod Koordinačním výborem pro INSPIRE, byly povinnosti pro kraje a ORP zredukovány. Strategii a koordinaci bude věnována jedna část semináře. Pro podporu plnění povinností byl vytvořen Národní geoportál INSPIRE, kraji a úřady ORP často využíván. Druhá část semináře se zaměří na detailní ukázky nástrojů geoportálu.
Seminář uzavře informace o programu Copernicus, který nestanovuje žádné povinnosti. Naopak nabízí možnosti bezplatného získání dat dálkového průzkumu Země z družic Sentinel a řady produktů vytvářených v rámci služeb Copernicus. V této poslední části semináře plánujeme představit zejména praktické ukázky práce s těmito daty a jejich využití v rámci monitoringu a hodnocení životního prostředí.
Obsah semináře je zaměřen na zaměstnance úřadu pracující s GIS technologiemi.
 
Uvítáme, pokud předem zašlete konkrétní dotazy nebo problémy (přihlašovací formulář), se kterými jste se setkali, rádi obsah semináře přizpůsobíme.
Za stránku zodpovídá: Petr Křenek
Datum poslední změny: 15.6.2016 16:42