Úvodní strana > Region

 Aktuality

 

 • odkaz na  AKTUALITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

 • Příjem žádostí do některých prioritních os programu Evropská územní spolupráce Česká republika - Svoborný stát Sasko je zastaven. K pozastavení příjmu žádostí došlo na zasedání Monitorovacího výboru v těchto oblastech „Předcházení a management rizik“ a „Cestovní ruch / Přírodní a kulturní dědictví“ v:
  • Prioritní ose 1, všechna opatření
  • Prioritní ose 2, v následující částech Investiční priority 6c):
  • Intervenční kód 92: Ochrana, rozvoj a podpora veřejných turistických zdrojů
  • Intervenční kód 93: Vývoj a podpora veřejných turistických služeb
  • Intervenční kód 94: Ochrana, rozvoj a podpora veřejných zdrojů v oblasti kultury a kulturního dědictví.
  Rozhodnutí bylo přijato, jelikož disponibilní prostředky ERDF jsou již v uvedených oblastech zcela vyčerpány a na Společném sekretariátu se nachází množství dalších žádostí ve zpracování. Od dnešního dne, tj. od 15. 9. 2016, budou podané žádosti zamítnuty. Do všech ostatních prioritních os / investičních priorit Programu spolupráce mohou být žádosti o dotaci nadále předkládány.​
 • Aktualizace výzev k předkládání žádostí z fondu pro bilaterální spolupráci - opatření "B" a z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni: Vzhledem k vysokému zájmu předkladatelů projektů v oblasti kultury byla dohodnuta realokace nevyužitých prostředků ve výši 4 427 992 CZK. Dne 15. 7. 2016 by proto uveřejněna druhá aktualizace výzvy k předkládání žádostí o grant. Cílem Fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci schválených projektů a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi. Oprávněnými žadateli pro čerpání z Fondu jsou všichni koneční příjemci grantů schválených projektů, předem definovaných projektů a sub-projektů MGS v rámci programu CZ06, kteří projekt realizují, nebo jehož implementaci již ukončili a jejichž záměrem je financovat své bilaterální iniciativy nad rámec schváleného projektu. Veškeré relevantní informace a dokumenty (aktualizovaná výzva a pokyn) naleznete v českém jazyce na této webové adrese

 • Karlovarský kraj ve spolupráci s ministerstvem pro Životní prostředí a agenturou CENIA pořádá "Informační kampaň České informační agentury pro životní prostředí", která se bude konat dne 21. 6. 2016 v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje, budova "A", Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory od 9:00 - 16:30. Přihlášení a detaily.

 

 • Karlovarský kraj ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravil pro příjemce a žadatele v Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020  dvoudenní seminář na téma "Nový zákon o zadávání veřejných zakázek", který se uskuteční v termínu 26.-27. května 2016 na půdě Krajského úřadu Karlovarského kraje.

 • Karlovarský kraj již od roku 2012 poskytuje podnikatelům každoročně v rámci dotačního titulu Inovační vouchery - jednorázovou dotaci ze svého rozpočtu na spolupráci s poskytovateli znalostí, tedy s vědeckovýzkumnými institucemi. Cílem je podpora zvýšení konkurenceschopnosti místních firem. Vzhledem k době trvání dotačního titulu jsou v tuto chvíli již dostatečné podklady k tomu, aby bylo možné vyhodnotit předchozí 4 kola veřejné soutěže (2012 – 2015), efektivitu a dopady přidělených dotací pro firmy a pro Karlovarský kraj. K dispozici jsou výstupy z vyhodnocení

 • Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020​
  Elektronická žádost pro česko-saský přeshraniční program jek dispozici od 31.7.2015. Žadatelé mohou podávat projektové žádosti. V případě vedoucího partnera projektu z Karlovarského kraje je možné projekt podat přímo na oddělení přeshraničních projektů KÚ Karlovarského kraje (kontakty viz níže).
  1. Monitorovací výbor schvalující projekty proběhl 7.-8.12.2015
  2. Monitorovací výbor schvalující projekty proběhl 15.-16.3.2016
  3. Monitorovací výbor schvalující projekty proběhl 15.-16.6.2016
  Další termín MV: 7.12.2016 (doporučený nejzašší indikativní termín pro podání žádosti 15.7.2016)

 • Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020
  Program byl vyhlášen na konci ledna 2016. První monitorovací výbor schvalující projekty se uskutečnil 21. - 22. června 2016. Indikativní termín pro předložení projektů do druhého Monitorovacího výboru, který proběhne v prosinci, je do 26. srpna 2016.

  Informace k předchozímu období - vzorové projekty
  (videa - odkazy na youtube.com)
  Integrovaná přeshraniční cyklostezka Wunsiedel - Selb - Aš
  Příroda spojuje - sv. Linhart
  Informace k minulému a budoucímu programovacímu období

 • Své projektové záměry můžete konzultovat na Oddělení přeshraničních projektů na Krajském úřadě budova B, č. 421,422.

  Kontaktní osoby:

  • program Česká republika - Svobodný stát Sasko
   Ing. Martina Fučíková, email: martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz tel. 354 222 596
   Mgr. Monika Brtková, email: monika.brtkova@kr-karlovarsky.cz​ tel. 354 222 547
  • program Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko
   Bc. Jaroslav Sobotka email: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 166
   Mgr. Věra Frimlová email: vera.frimlova@kr-karlovarsky.cz​ tel. 354 222 203

  • V rámci česko-saského programu se na krajském úřadě konají i společné konzultace s pracovníky Technického sekretariátu v Drážďanech. Plánované termíny pro rok 2016:
   2.3.2016, 6.4.2016, 11.5.2016, 8.6.2016  (KÚ KK budova B č. 421).
   Zde můžete konzultovat své projekty i se svými zahraničními partnery. Samozřejmě můžete využít i další termíny na oddělení přeshraničních projektů (po telefonické domluvě).
   Další informace získáte na oficiálních stránkách programu:

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 201​4-2020​
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020

 

 • Schválený program přeshraniční spolupráce 2014-2020
  Evropská komise dne 17.12.2014 schválila program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. V programovém období 2014-2020 bude na podporu kooperačních projektů podél česko-bavorské hranice k dispozici 103,4 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Programový dokument

  

 • Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 11. 12. 2014 znění Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje na "Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje" (dále jen pravidla), která tvoří obecný rámec programu. Podrobnější informace.                                                       

 

 

 • Dnešním dnem startuje již třetí ročník veřejné soutěže, v níž přiděluje Karlovarský kraj finanční příspěvek místním podnikům na spolupráci s poskytovateli znalostí - univerzitami a ostatními vědecko-výzkumnými institucemi. O veřejnou podporu ve výši až 170.000,- Kč se mohou se svým inovačním projektem ucházet malé, střední i velké firmy se sídlem či pobočkou v Karlovarském kraji. V minulých dvou ročnících bylo podpořeno celkem 21 firem. 

Lhůta pro podávání návrhů projektů poběží od pondělí 25. listopadu 2013 do pátku 3. ledna 2014.

Veškeré potřebné informace a dokumenty ke stažení 

 

 • Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3)
  Úvodní setkání zájemců o problematiku S3 strategie pro Karlovarský kraj
   
  Dne 26. 9. 2013 se v Krajské knihovně v Karlových Varech uskutečnilo úvodní setkání zájemců o problematiku přípravy této strategie z řad místních firem, vysokých a středních škol, vědecko-výzkumných organizací, veřejné správy (Karlovarský kraj, města, CzechInvest, Úřad práce ČR), neziskových organizací a dalších odborníků.
   
  Program a stručný zápis se závěry z tohoto setkání je k dispozici ke stažení zde:
  S3_Uvodni_setkani_2013-09-26_PROGRAM  (pdf)
  S3_Uvodni_setkani_2013-09-26_ZAPIS_final (pdf)
   
  Příspěvky prezentované na setkání jsou k dispozici ke stažení zde:
  Prezentace 1. část setkání - RIS3_S3pro_CZE_2013-09-26 (pdf)
  Prezentace 1. část setkání - RIS3KK_priprava_2013-09-26 (pdf)
  Prezentace 1. část setkání - OPPIK_2013-09-26 (pdf)
  Prezentace 1. část setkání - OPVVV_2013-09-26 (pdf)
  Prezentace 1. část setkání - OPZ_2013-09-26 (pdf)
  Prezentace 1. část setkání - OPZP_2013-09-26 (pdf)
  Prezentace 2. část setkání - RIS3KK_spoluprace_navrh_2013-09-26 (pdf)
   
   
  Další podrobnější informace k přípravě RIS3 Karlovarského kraje jsou připravovány a budou v brzké době zveřejněny na stránkách Karlovarského kraje – ve zvláštní rubrice a rovněž na stránkách Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o.(http://www.karp-kv.cz).
   
  Zájemci o další informace nebo o zapojení do přípravy této strategie se mohou obracet na krajského S3 manažera pro Karlovarský kraj, kterým je Mgr. Ivo Kováč, pracovník Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. (email: ivo.kovac@karp-kv.cz, mobil: 734 280 631).
    
 • Karlovarský kraj a Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace se od října 2011 společně s dalšími 18 partnery ze středoevropských zemí zapojily do mezinárodního strategického projektu s názvem Podpora inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů na podporu nově vznikajících odvětví a mezisektorových témat (zkratka CluStrat).  Projekt  je  spolufinancován  z  Operačního programu Nadnárodní spolupráce  Střední  Evropa   (Cíl 3). 
   
  Mezi hlavní aktivity a nástroje projektu patří zejména politický dialog mezi zástupci veřejné a podnikatelské sféry na regionální a národní úrovni v rámci každé partnerské země s cílem vytvoření nových rozvojových klastrových strategií s ohledem na specifika daného území.
   
  Podrobnější informace jsou k dispozici na www.karp, případně na www.clustrat

 

 • Karlovarská agentura rozvoje podnikání (KARP) dne  7.7.2010 oznamuje spuštění svých internetových stránek – www.karp-kv.cz. Na těchto stránkách jsou kromě kontaktů na agenturu k nalezení veškeré informace o projektech z oblasti výzkumu a vývoje a inovačního podnikání, které připravuje Karlovarský kraj a na kterých KARP spolupracuje. 
   
   
   
   
 • ​ ​

  Za stránku zodpovídá: Mgr. Věra Frimlová, Ing. Pavla Gonová, Petr Křenek
  Datum poslední změny: 19.9.2016 11:59