Úvodní strana > Region

 Aktuality

 

 

 • Pozvánka na pracovní setkání v rámci soutěže Vesnice roku 2017 a motivaci k účasti obcí v soutěži v roce 2018, která se uskuteční ve čtvrtek, dne 12. října 2017 od 08:00 hodin do 18:00 hodin. Termín byl vybrán po dohodě se starosty prezentujících se obcí. Místy prezentací jsou obce Karlovarského kraje oceněné v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017 - Obec Dalovice, Obec Nový Kostel, Obec Křížovatka, Město Skalná a Obec Hazlov. Účast je zdarma, kapacita je z důvodu organizace cesty a zajištění autobusu omezená na 50 osob.  Bližší informace k programu naleznete v pozvánce.    171003_pozvanka.pdfPozvánka

  Ú
  čast potvrďte do 10. října 2017 vyplněním přihlašovacího formuláře - https://goo.gl/4Ax6YS.  

 

 • Monitorovací výbor programu spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE rozhodl ve 2. výzvě o přidělení dotace ve výši 90 milionů eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Následující 3. výzva bude vyhlášena 21. září a zůstane otevřena minimálně do konce roku 2017. Stejně jako v případě předchozí výzvy, bude možnost předkládat projekty ve všech prioritních osách, avšak vzhledem k pokročilé etapě programu bude nově uplatněno částečné tematické omezení u vybraných specifických cílů. Více informací naleznou zájemci na internetových stránkách MMR či na webové prezentaci programu​.

 • V rámci programu INTERREG EUROPE se chystá 4. výzva programu. S největší pravděpodobností  bude vyhlášena v květnu 2018.  Více informací naleznete na stránkách prog​​ramu​


 • Jednotný sekretariát programu Interreg DANUBE otevřel registraci na seminář věnovaný výzvě Nástroje Finanční podpory Počátečního kapitálu tzv. Seed Money Facility na projekty v souladu s 12 prioritními oblastmi strategie pro Podunají EUSDR. Výzva bude otevřena v září 2017. Max. rozpočet projektu: 50.000 EUR. partnerství. min. dva a max. 5 partnerů nejméně ze dvou zemí DTP. Max. doba trvání projektu: 12 měsíců.
  Registrace na seminář na stránkách programu.

 

 • Karlovarský kraj zve na 3. ročník konference Zaměstnanost, která se letos zaměří na možnosti získávání nových pracovních sil ze zahraničí a na aktuální otázky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy tuzemských pracovních sil.
  Konference se uskuteční 6. prosince 2016 v Březové u Sokolova a je plánována jako celodenní.
  Akce je pořádána ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p. o. a Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje.
  Podrobný program konference včetně informace o možnosti Vaší registrace na tuto akci Vám poskytneme začátkem listopadu 2016.

 

 • Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020
  Hledáme další kvalitní projekty v oblasti:
  a) Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce na podporu dalšího společného rozvoje pohraničí (PO 4)
  - posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a příspívání k účinné veřejné správě

 

 • Příjem žádostí do některých prioritních os programu Evropská územní spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko je zastaven. Jedná o prioritní osy č. 1 a dočasně osu č. 2. 
  Rozhodnutí bylo přijato, jelikož disponibilní prostředky ERDF jsou již v uvedených oblastech zcela vyčerpány a na Společném sekretariátu se nachází množství dalších žádostí ve zpracování.
  Své projektové záměry můžete konzultovat na Oddělení přeshraničních projektů na Krajském úřadě budova B, č. 421,420. Nadále je možné předkládat projektové žádosti do osy č. 4. V rámci osy č. 3 budou projekty schvalovány pouze jako náhradní (čekající na případné úspory z realizace v rámci programu).
  Další MV se uskuteční  21.3.2018 a 15. - 16.5.2018.

  Kontaktní osoby:
 • Program Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020
  Ing. Martina Fučíková, email: martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz tel. 354 222 596
  Mgr. Monika Brtková, email: monika.brtkova@kr-karlovarsky.cz​ tel. 354 222 547


  Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020
  Termíny monitorovacích výborů v roce 2018:
  7. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 13.- 14.6.2018 v Horní Falci. Žádosti k tomuto výboru je nutné předkládat nejpozději do 21.2.2018 do 23:59 hodin.

 • Kontaktní osoby:
  Bc. Jaroslav Sobotka email: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 166
  Mgr. Petra Banzetová, email: petra.banzetova@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 376

 

 • Karlovarský kraj již od roku 2012 poskytuje podnikatelům každoročně v rámci dotačního titulu Inovační vouchery - jednorázovou dotaci ze svého rozpočtu na spolupráci s poskytovateli znalostí, tedy s vědeckovýzkumnými institucemi. Cílem je podpora zvýšení konkurenceschopnosti místních firem. Vzhledem k době trvání dotačního titulu jsou v tuto chvíli již dostatečné podklady k tomu, aby bylo možné vyhodnotit předchozí 4 kola veřejné soutěže (2012 – 2015), efektivitu a dopady přidělených dotací pro firmy a pro Karlovarský kraj. K dispozici jsou výstupy z vyhodnocení
 •  

 

 • Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 11. 12. 2014 znění Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje na "Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje" (dále jen pravidla), která tvoří obecný rámec programu. Podrobnější informace.                                                       

 

 

 • Dnešním dnem startuje již třetí ročník veřejné soutěže, v níž přiděluje Karlovarský kraj finanční příspěvek místním podnikům na spolupráci s poskytovateli znalostí - univerzitami a ostatními vědecko-výzkumnými institucemi. O veřejnou podporu ve výši až 170.000,- Kč se mohou se svým inovačním projektem ucházet malé, střední i velké firmy se sídlem či pobočkou v Karlovarském kraji. V minulých dvou ročnících bylo podpořeno celkem 21 firem. 

Lhůta pro podávání návrhů projektů poběží od pondělí 25. listopadu 2013 do pátku 3. ledna 2014.

Veškeré potřebné informace a dokumenty ke stažení 

 

 • Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3)
  Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. www.karp-kv.cz .
   

​ ​​​

Za stránku zodpovídá: Ing. Pavla Gonová, Bc. Petr Křenek, Bc. Tomáš Picka
Datum poslední změny: 3.1.2018 12:15