Úvodní strana > Region

 Aktuality

 

 

 • Pozvánka na pracovní setkání v rámci soutěže Vesnice roku 2017 a motivaci k účasti obcí v soutěži v roce 2018, která se uskuteční ve čtvrtek, dne 12. října 2017 od 08:00 hodin do 18:00 hodin. Termín byl vybrán po dohodě se starosty prezentujících se obcí. Místy prezentací jsou obce Karlovarského kraje oceněné v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017 - Obec Dalovice, Obec Nový Kostel, Obec Křížovatka, Město Skalná a Obec Hazlov. Účast je zdarma, kapacita je z důvodu organizace cesty a zajištění autobusu omezená na 50 osob.  Bližší informace k programu naleznete v pozvánce.    171003_pozvanka.pdfPozvánka

  Ú
  čast potvrďte do 10. října 2017 vyplněním přihlašovacího formuláře - https://goo.gl/4Ax6YS.  

 

 • Monitorovací výbor programu spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE rozhodl ve 2. výzvě o přidělení dotace ve výši 90 milionů eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Následující 3. výzva bude vyhlášena 21. září a zůstane otevřena minimálně do konce roku 2017. Stejně jako v případě předchozí výzvy, bude možnost předkládat projekty ve všech prioritních osách, avšak vzhledem k pokročilé etapě programu bude nově uplatněno částečné tematické omezení u vybraných specifických cílů. Více informací naleznou zájemci na internetových stránkách MMR či na webové prezentaci programu​.

 • Jednotný sekretariát programu Interreg DANUBE otevřel registraci na seminář věnovaný výzvě Nástroje Finanční podpory Počátečního kapitálu tzv. Seed Money Facility na projekty v souladu s 12 prioritními oblastmi strategie pro Podunají EUSDR. Výzva bude otevřena v září 2017. Max. rozpočet projektu: 50.000 EUR. partnerství. min. dva a max. 5 partnerů nejméně ze dvou zemí DTP. Max. doba trvání projektu: 12 měsíců.
  Registrace na seminář na stránkách programu.

 

 • Karlovarský kraj zve na 3. ročník konference Zaměstnanost, která se letos zaměří na možnosti získávání nových pracovních sil ze zahraničí a na aktuální otázky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy tuzemských pracovních sil.
  Konference se uskuteční 6. prosince 2016 v Březové u Sokolova a je plánována jako celodenní.
  Akce je pořádána ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p. o. a Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje.
  Podrobný program konference včetně informace o možnosti Vaší registrace na tuto akci Vám poskytneme začátkem listopadu 2016.

 

 • Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020
  Hledáme další kvalitní projekty ve dvou oblastech:
  a) Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce na podporu dalšího společného rozvoje pohraničí (PO 4)
  - posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a příspívání k účinné veřejné správě
  b) Prohloubení přeshraniční koordinace za účelem zachování a podpory biologické rozmanitosti (PO2)
  - společné plánování, přeshraniční management a realizace společných opatření v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, péče o krajinu, ochrany půdy a lesů včetně biotopů, biodiverzity a síltě NATURA 2000

 

 • Příjem žádostí do některých prioritních os programu Evropská územní spolupráce Česká republika - Svoborný stát Sasko je zastaven. K pozastavení příjmu žádostí došlo na zasedání Monitorovacího výboru v těchto oblastech „Předcházení a management rizik“ a „Cestovní ruch / Přírodní a kulturní dědictví“ v:
  • Prioritní ose 1, všechna opatření
  • Prioritní ose 2, v následující částech Investiční priority 6c):
  • Intervenční kód 92: Ochrana, rozvoj a podpora veřejných turistických zdrojů
  • Intervenční kód 93: Vývoj a podpora veřejných turistických služeb
  • Intervenční kód 94: Ochrana, rozvoj a podpora veřejných zdrojů v oblasti kultury a kulturního dědictví.
  Rozhodnutí bylo přijato, jelikož disponibilní prostředky ERDF jsou již v uvedených oblastech zcela vyčerpány a na Společném sekretariátu se nachází množství dalších žádostí ve zpracování. Od 15. 9. 2016 budou podané žádosti zamítnuty. Do všech ostatních prioritních os / investičních priorit Programu spolupráce mohou být žádosti o dotaci nadále předkládány.​
  Své projektové záměry můžete konzultovat na Oddělení přeshraničních projektů na Krajském úřadě budova B, č. 421,420.
  Další MV se uskuteční 5. - 6.12. 2017 a 21.3.2018.

  Kontaktní osoby:
 • Program Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020
  Ing. Martina Fučíková, email: martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz tel. 354 222 596
  Mgr. Monika Brtková, email: monika.brtkova@kr-karlovarsky.cz​ tel. 354 222 547  Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020
  Termíny monitorovacích výborů v roce 2017:
  6. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 7.- 8.12.2017 v Horní Falci. Termíny dalších MV v příštím roce budou známy až na konci roku 2017.

  Kontaktní osoby:

  Bc. Jaroslav Sobotka email: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 166
  Mgr. Petra Banzetová, email: petra.banzetova@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 376

 

 • Karlovarský kraj již od roku 2012 poskytuje podnikatelům každoročně v rámci dotačního titulu Inovační vouchery - jednorázovou dotaci ze svého rozpočtu na spolupráci s poskytovateli znalostí, tedy s vědeckovýzkumnými institucemi. Cílem je podpora zvýšení konkurenceschopnosti místních firem. Vzhledem k době trvání dotačního titulu jsou v tuto chvíli již dostatečné podklady k tomu, aby bylo možné vyhodnotit předchozí 4 kola veřejné soutěže (2012 – 2015), efektivitu a dopady přidělených dotací pro firmy a pro Karlovarský kraj. K dispozici jsou výstupy z vyhodnocení
 •  

 

 • Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 11. 12. 2014 znění Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje na "Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje" (dále jen pravidla), která tvoří obecný rámec programu. Podrobnější informace.                                                       

 

 

 • Dnešním dnem startuje již třetí ročník veřejné soutěže, v níž přiděluje Karlovarský kraj finanční příspěvek místním podnikům na spolupráci s poskytovateli znalostí - univerzitami a ostatními vědecko-výzkumnými institucemi. O veřejnou podporu ve výši až 170.000,- Kč se mohou se svým inovačním projektem ucházet malé, střední i velké firmy se sídlem či pobočkou v Karlovarském kraji. V minulých dvou ročnících bylo podpořeno celkem 21 firem. 

Lhůta pro podávání návrhů projektů poběží od pondělí 25. listopadu 2013 do pátku 3. ledna 2014.

Veškeré potřebné informace a dokumenty ke stažení 

 

 • Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3)
  Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. www.karp-kv.cz .
   

​ ​

Za stránku zodpovídá: Ing. Pavla Gonová, Bc. Petr Křenek, Bc. Tomáš Picka
Datum poslední změny: 8.11.2017 7:06