Vodácká Ohře

logo vodácké ohře

 
Vodácká Ohře
Karlovarský kraj od roku 2004 podporuje rozvoj vodácké turistiky na řece Ohři. Cílem je především zvýšení bezpečnosti a podpora rozvoje cestovního ruchu. V roce 2004 byla zpracována Studie možností vodácké turistiky a následně Program rozvoje vodácké turistiky. V roce 2005 byla pod patronací odboru regionálního rozvoje zřízena pracovní skupina Vodácká Ohře.
Pracovní skupina Vodácká Ohře je neformální platformou pro výměnu informací a hledání řešení aktuálních otázek. Členy pracovní skupiny jsou zástupci Krajského úřadu, Povodí Ohře, s. p., Vodácká Ohře z. s., měst a obcí, provozovatelů tábořišť a půjčoven lodí a Místních akčních skupin.
 
Realizované projekty
Vodácká stezka na Ohři  - projekt byl realizován v roce 2006 s podporou Nadace ČEZ - podél řeky Ohře v úseku od města Cheb po Kadaň bylo osazeno 69 informačních cedulí v českém, německém a anglickém jazyce.
Česko-německá ekologická vodní turistika - projekt byl realizován v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko. Příprava a realizace probíhala v letech 2008 – 2010. Nositelem projektu bylo Povodí Ohře, státní podnik, partnerem projektu na bavorské straně Brücken - Allianz Bayern - Böhmen e. V. Na spolufinancování projektu poskytl Karlovarský kraj příspěvek ve výši 2 mil. Kč.
V rámci projektu byla zpracována společná dvojjazyčná technicko - marketingová studie zaměřená na potenciál ekologického rozvoje cestovního ruchu s využitím vodních toků a vodních ploch. Zároveň byla zrealizována rekonstrukce jezu v Tuhnicích.

Další aktivity
Karlovarský kraj pravidelně finančně podporuje aktivity zaměřené na rozvoj a zvýšení bezpečnosti vodácké turistiky:
  •  realizace bezpečnostních prvků na jezu Radošov
  • instalace informačních tabulí „Standard vodáka – vůdce malého plavidla“
  • Elektronický průvodce po řece Ohří
  • Zpracování Pilotní studie vodácké infrastruktury na Ohři ve správním území obce Velichov
  • Čištění řeky Ohře
 
 
 
Za stránku zodpovídá: Mgr. Martin Biša
Datum poslední změny: 13.7.2021 9:52