Úvodní strana > Region > Dotace > Švýcarský finanční mechanismus

 Švýcarský finanční mechanismus

SDA má zájem směřovat svou pomoc zejména do regionů a to ve 4 hlavních prioritách:

  • regionální rozvoj (malé a střední podniky apod.)
  • zdraví - péče o seniory, působení NGOs v regionech
  • životní prostředí
  • kultura

Pomoc by měla být poskytována prostřednictvím fondů zaměřených na vzájemně dohodnuté oblasti (např. životní prostředí / neziskové organizace / rozvoj měst a obcí, apod.). Zaměření druhé části pomoci Švýcarska bude předmětem dalších jednání se Švýcarskem.

AKTUÁLNĚ na stránkách MFČR

Dne 5. 6. 2014 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí jako zprostředkovatel Fondu environmentální odbornosti II. výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce. Více o výzvě na stránkách programu.


Program švýcarsko-české spolupráce
VYHLÁŠENÍ OTEVŘENÉ VÝZVY pro prioritní oblast 2 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA Celková alokace pro otevřenou výzvu je 29 mil. CHF. Minimální výše grantu pro jednotlivé individuální projekty je 1 mil. CHF. Příjem záměrů individuálních projektů včetně povinných příloh bude ukončen dne 16.7.2010 ve 14:00 hod. Podporovány aktivity v rámci Cíle 2 a 3 oblasti zaměření 2.1 - Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí.

Ministerstvo financí - Centrum pro zahraniční pomoc, zahajuje dnem 26.10.2009 realizaci Fondu Partnerství z Programu švýcarsko-české spolupráce - Celková alokace Fondu Partnerství je 3 mil. CHF Hlavním cílem Fondu Partnerství je posílení vzájemné spolupráce a partnerství mezi subjekty České republiky a Švýcarska a tím přispívat k posilování bilaterální spolupráce a dalšímu rozvíjení vzájemných vztahů. Granty budou udělovány na sub-projekty zaměřené na posílení spolupráce, výměnu informací, přenos know-how a dobré praxe mezi českými a švýcarskými subjekty a to od min. výše 170.000 CZK - do max. 4,300 mil.CZK. Podmínkou poskytnutí grantu je realizace předloženého projektu v partnerství mezi subjekty z České republiky a Švýcarska.
Výzva k předkládání žádostí o grant je vyhlášena dne 26. 10. 2009 jako průběžná.

Národní koordinační jednotka (NKJ) – Centrum pro zahraniční pomoc (CZP1-MF) zpracovalo "Manuál pro vyhlašování výzev, předkládání a hodnocení projektů a udělování grantů v rámci Programu švýcarko-české spolupráce“, který byl schválen dne 27.4.2009 náměstkem ministra financí. Manuál včetně všech příloh (mimo jiné i formulář pro vyplnění projektového záměru) naleznete v sekci dokumenty na stránkách programu.

05. června 2009 Zahájení Programu švýcarsko-české spolupráce

Ministerstvo financí v tento den za účasti švýcarské strany oficiálně zahájilo Program švýcarsko-české spolupráce.

Tento program, který vychází z Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou podepsané 20.12.2007 v Bernu, je určen na podporu snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU. Česká republika může čerpat finanční pomoc zejména formou grantů poskytovaných českým subjektům, přičemž tato pomoc bude cílena do následujících prioritních oblastí:

Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Životní prostředí a infrastruktura
Podpora soukromého sektoru
Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj.

Pro Českou republiku bylo alokováno celkem 109,78 mil. CHF (včetně prostředků na technickou asistenci při realizací programu pro českou i švýcarskou stranu). Předkládání a schvalování záměrů projektů/konečných návrhů projektů je možné do 14.6.2012.

Realizace aktivit a proplácení finančních prostředků může trvat až do 14.6. 2017.

Minimálně 40 % celkové částky Programu bude zaměřeno do prioritních regionů stanovených v Rámcové dohodě (Moravskoslezský a Olomoucký kraj, případně později Zlínský kraj). Aktuální informace týkající se realizace Programu švýcarsko-české spolupráce (např. oznámení o vyhlášení výzev) budou k dispozici na stránkách www.swiss-contribution.cz.

Česká republika by měla získat v příštích pěti letech od Švýcarské konfederace celkem 109,78 mil švýcarských franků. Asi 50% pomoci ze bude poskytována prostřednictvím SDA (Swis Development Agency) a druhá polovina prostřednictvím švýcarského ministerstva hospodářství.

V návaznosti na podpis Rámcové dohody v prosinci 2007 byl Poradou vedení ministra financí schválen dne 2. září 2008 materiál „Zajištění implementace Programu švýcarsko-české spolupráce“, který odsouhlasil základní principy realizace programu a návrh dalšího postupu.
Usnesením vlády č.189 ze dne 16.2.2009 vzala vláda na vědomí „Metodiku finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce“. V současné době se dokončuje „Manuál pro vyhlašování výzev, předkládání a hodnocení projektů a udělování grantu“ , který by měl být schválen Poradou vedení MF do konce 04/2009. V pokročilé fázi je příprava Fondu partnerství, zaměřeného na podporu vzájemné spolupráce stávajících a nových partnerství mezi švýcarskými a českými institucemi s cílem přenosu informací a know-how a tím posílení odborné kapacity českých institucí a pomoc v řešení jejich specifických problémů.
Oficiální vyhlášení Programu švýcarsko-české spolupráce proběhne v 1. pololetí 2009, termín bude upřesněn.

Ministerstvo financí oznamuje, že bylo vyhlášeno výběrové řízení podle zákona 137/2006 Sb. v platném znění na Zprostředkovatele Blokového grantu Fondu pro nestátní neziskové organizace, financovaného z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce z finančních prostředků 2007-2012. Alokace pro tuto oblast je indikovaná ve výši cca 5 mil. CHF.
Více na stránkách Ministerstva financí ČR.

12.12.08 - Informace o stavu příprav Programu švýcarsko-české spolupráce (12/2008). V současné době Národní koordinační jednotka (NKJ) připravuje všechny nezbytné manuály, postupy a dohody tak, aby mohl být Program švýcarsko- české spolupráce vyhlášen v 2. Q. 2009.
Pro zajištění spolupráce s potenciálními nekomerčními partnery ze Švýcarska a jejich zapojení do projektů zprovoznila švýcarská strana webové stránky.
Více informací na: www.mfcr.cz


31. 3. 2008 - Ministerstvo zprovoznilo e-mailovou schránku CZP-swiss@mfcr.cz
N atuto e-mailovou adresu lze zasílat dotazy ohledně Programu švýcarsko - české spolupráce.

Ministerstvo financí v březnu 2008 spustilo novou doménu http://www.swiss-contribution.cz

V současné době je zde ke stažení anglická verze a český překlad Rámcové dohody.
 
Dne 20.12. 2007 byla podepsána Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko- české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie.
Rámcová dohoda, stanovující rámcové podmínky pro předkládání a schvalování návrhů/projektů/programů a jejích následnou realizaci, umožní České republice přijímat do r. 2011 finanční pomoc Švýcarska ve výší 109,780 mil CHF.

Dne 27. února 2006 bylo podepsáno Memorandum mezi evropskou komisí a Švýcarskem o této pomoci. Následně budou připraveny a podepsány bilaterální dohody s jednotlivými zeměmi přijímající švýcarskou pomoc tedy i s Českou republikou

Kontakty:

Mgr. Daniel Tovth, tel.: 354 222 642, daniel.tovth@kr-karlovarsky.cz
Bc. Jaroslav Sobotka, tel.: 354 222 166, jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz
Ing. Martina Fučíková, tel. 354 222 596, martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz

Za stránku zodpovídá: Ing. Martina Fučíková
Datum poslední změny: 29.4.2016 12:19