Úvodní strana > Region > Dotace > Cíl 3 - Evropská územní spolupráce (ČR- Sasko, ČR - Bavorsko)

 Cíl 3 - Evropská územní spolupráce (ČR- Sasko, ČR - Bavorsko)

V rámci Cíle 3 byly realizovány programy:

AKTUÁLNĚ - nové programovací období 2014-2020

Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020

Hledáme další kvalitní projekty v oblasti:

a) Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce na podporu dalšího společného rozvoje pohraničí (PO 4) - posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a příspívání k účinné veřejné správě

 • Příjem žádostí do některých prioritních os programu Evropská územní spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko je zastaven. Jedná o prioritní osy č. 1 a dočasně osu č. 2.
 • Rozhodnutí bylo přijato, jelikož disponibilní prostředky ERDF jsou již v uvedených oblastech zcela vyčerpány a na Společném sekretariátu se nachází množství dalších žádostí ve zpracování.
 • Své projektové záměry můžete konzultovat na Oddělení přeshraničních projektů na Krajském úřadě budova B, č. 421,420. Nadále je možné předkládat projektové žádosti do osy č. 4. V rámci osy č. 3 budou projekty schvalovány pouze jako náhradní (čekající na případné úspory z realizace v rámci programu).
 • Další MV se uskuteční  5. - 6.9.2018 a 3. - 4.12.2018
 • Kontaktní osoby:
 • Program Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020
  Mgr. Petra Banzetová, email: petra.banzetova@kr-karlovarsky.cz tel. 354 222 376
  Bc. Jaroslav Sobotka email: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 166​

 • Elektronická žádost pro česko-saský přeshraniční program jek dispozici od 31.7.2015. Žadatelé mohou podávat projektové žádosti průběžně. V případě vedoucího partnera projektu z Karlovarského kraje je možné projekt podat přímo na oddělení přeshraničních projektů KÚ Karlovarského kraje.
 • V rámci česko-saského programu se na krajském úřadě konají i společné konzultace s pracovníky Technického sekretariátu v Drážďanech - v současnosti na základě domluvy (KÚ KK budova B). Zde můžete konzultovat své projekty se zahraničními partnery. Samozřejmě můžete využít i další termíny na oddělení přeshraničních projektů (po telefonické domluvě).
  Další informace získáte na oficiálních stránkách programu.
  Evropská územní spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko

  Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 
  Program byl vyhlášen na konci ledna 2016, podávání žádosti je průběžné.

  Ke 23. červenci 2018 byla aktualizována Příručka pro české žadatele a to především v souvislosti se změnou poskytování dotace ze státního rozpočtu. Žadatelé musí nově předložit žádost o poskytnutí dotace ze SR, o níž je rozhodováno ve správním řízení. Tato změna se již týká projektů předložených na 8. zasedání MV. Více informací najdete na oficiálních stránkách programu v sekci dokumenty​.

  8. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 5. - 6.12.2018. Žádosti k tomuto MV je možné překládat nejpozději do 22.8.2018 do 23:59 hodin.

  Program Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 - kontakty:
  Bc. Jaroslav Sobotka email: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 166
  Mgr. Věra Kořánová, email: vera.koranova@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 515
  Bc. Renata Drožová, email: renata.drozova@kr-karlovatsky.cz tel. 354 222 547


  Informace k předchozímu období - vzorové projekty
  (videa - odkazy na youtube.com)
  Integrovaná přeshraniční cyklostezka Wunsiedel - Selb - Aš
  Příroda spojuje - sv. Linhart
  Informace k minulému a budoucímu programovacímu období

 • Schválený program přeshraniční spolupráce 2014-2020
  Evropská komise dne 17.12.2014 schválila program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. V programovém období 2014-2020 bude na podporu kooperačních projektů podél česko-bavorské hranice k dispozici 103,4 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Programový dokument.

 • Veřejná konzultace k návrhu operačního programu - Od 7.7.2014 do 18.8.2014 je možné k návrhu operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 podávat stanoviska v rámci veřejné konzultace. Stanoviska se podávají elektronicky nebo poštou na předepsaném formuláři. Více na stránkách strukturálních fondů

 • V současnosti není možnost podávat nové projektové žádosti v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko 2007-2013. Alokace programu je vyčerpána a připravuje se nové programovací období programu územní spolupráce.

 

 • V Programu Cíl 3 ČR - Bavorsko je ještě možnost podávání projektových žádostí do 19.8.2014. Monitorovací výbor se uskuteční 11-12.11.2014.
 • Příští zasedání Monitorovacího výboru Cíl 3 ČR - Sasko se koná dne 29.04.2014 v Karlovarském kraji. Monitorovací výbor Cíl 3/Ziel 3 odouhlasil na svém zasedání 12.12.2013 v Drážďanech pozastavení administrace v prioritních osách 1 a 2 pro žádosti došlé od 01.01.2014. Předložený objem žádostí v prioritních osách 1 a 2 je aktuálně dostačující. Pro další došlé žádosti je doba pro administraci žádosti, pro rozhodnutí Monitorovacího výboru, vystavení Smlouvy o poskytnutí dotace a realizaci programu v tomto dotačním období již dost krátká. Je tedy na rozhodnutí žadatelů, zda vynaloží úsilí s podáním žádosti i přesto, že výhled na dotaci je minimální. Pro prioritní osu 3 jsou žádosti dále přijímány a administrovány.
  Další zasedání Monitorovacího výboru Cíl 3 ČR - Sasko se uskuteční 12.12.2013 v Drážďanech.

 • Příští zasedání Monitorovacího výboru Cíl 3 ČR- Bavorsko rozhodujícího o schválení dotací se uskuteční 21. - 22.05. 2014. Termín pro podávání projektových žádostí byl do 2. září 2013, projekty je však možné předkládat průběžně. Ani u včasně podaných projektových žádostí neexistuje právní nárok na jejich projednání na tomto zasedání Monitorovacího výboru, protože hodnocení žádostí a jeho časová náročnost závisí na druhu projektu a na kvalitě a úplnosti podkladů. Žádosti je nutné doručit na příslušná místa zpracovávající žádost a elektronicky i na Technický sekretariát v Bayreuthu. V Karlovarském kraji je místem zpracovávajícím žádosti oddělení přeshraničních projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje, s jehož pracovníky Jaroslavem Sobotkou (tel.: 354 222 166, email: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz) a Filipem Deglem (tel.: 354 222 547, email: filip.degl@kr-karlovarsky.cz) je vhodné projektové záměry a formální náležitosti předem konzultovat. 
 •  
 • Příručka pro žadatele - metodický pokyn (Cíl 3 ĆR- Bavorsko)
  Formou metodického pokynu Národního orgánu byla aktualizována kapitola 4.5 - Účty projektu Příručky pro české příjemce dotace. V souvislosti se změnou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech vznikla některým příjemcům povinnost zřídit si příjmový účet u České národní banky (ČNB) pro příjem dotace ze státního rozpočtu. Dle § 3 novelizovaného zákona o rozpočtových pravidlech se tato povinnost týká územně samosprávných celků (obce, kraje, dobrovolné svazky obcí ), veřejných výzkumných institucí a veřejných vysokých škol, pokud jsou příjemci dotace ze státního rozpočtu. Změna rozpočtových pravidel byla provedena zákonem č. 501/2012 Sb. Dotace ze státního rozpočtu nebude po 01.04.2013 moci být výše uvedeným příjemcům vyplácena na jiný účet, než je účet u ČNB .Metodický pokyn  (pdf)

  Nejbližší zasedání Monitorovacího výboru se uskutečnilo v červnu 2013.
  Termín pro podávání projektových žádostí pro tento výbor končil v pátek 15. března 2013
  , projekty je však možné předkládat průběžně.
  Ani u včasně podaných projektových žádostí však neexistuje právní nárok na jejich projednání na tomto zasedání Monitorovacího výboru, protože hodnocení žádostí a jeho časová náročnost závisí na druhu projektu a na kvalitě a úplnosti podkladů – především na tom, zda je nutné provádět doplnění nebo úpravy.
  Žádosti je nutné doručit na příslušná místa zpracovávající žádost a na Technický sekretariát v Bayreuthu.

 • V Karlovarském kraji je místem zpracovávajícím žádosti oddělení přeshraničních projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje, s jehož pracovníky Jaroslavem Sobotkou (tel.: 354 222 166, email: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz) a Filipem Deglem (tel.: 354 222 547, email: filip.degl@kr-karlovarsky.cz) je vhodné projektové záměry předem konzultovat.

  Více informací a kontakty na jednotlivé instituce najdete v 5. vydání Příručky pro české žadatele, která je ke stažení zde. Aktuální vydání Příručky pro české žadatele bylo k 14.1. 2013 aktualizováno Metodickým pokynem č. 3, který upravil seznam vhodných žadatelů. Z výčtu vhodných žadatelů se nově vylučují akciové společnosti s jakýmkoli podílem listinných akcií na majitele.
 • Aktualizace příručky pro žadatele od 1.8.2012 (Cíl 3 ČR-SA)
  Formou metodického pokynu Národního orgánu bylo aktualizováno několik kapitol a příloh Příručky pro české kooperační partnery - podávání žádosti v programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013. Všem žadatelům doporučujeme se s provedenými úpravami důkladně seznámit. Více na Strukturálních fondech.

  Aktualizace Příručky pro české žadatele od 1.8.2012 (Cíl 3 ČR-BY)
  Formou metodického pokynu Národního orgánu bylo aktualizováno několik kapitol a příloh Příručky pro české žadatele v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Všem žadatelům doporučujeme, aby se se změnami důkladně seznámili. Změny jsou platné i pro žádosti předkládané k projednání na 12. zasedání Monitorovacího výboru.   Více na Strukturálních fondech
 • UPOZORNĚNÍ: Od 1.4.2012 je v platnosti 8. vydání Příručky pro české žadatele Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce  ČR - Sasko 2007-2013 - podávání žádostí.  Příručka  (pdf)
 • UPOZORNĚNÍ: Od 1.4.2012 je v platnosti 5. vydání Příručky pro české žadatele Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce  ČR - Sasko 2007-2013 - realizace projektu.  Příručka   (pdf)

 • Od 1. září 2011 platí pro všechny nově podané žádosti, že doba realizace projektů bude trvat zpravidla nejdéle 2 roky. S ohledem na pokrok a na přípravu úspěšného ukončení dotačního období byla mezi Řídícím orgánem a Národním orgánem dohodnuta maximální doba realizace projektů do 31. prosince 2014. Žádáme kooperační partnery, aby tuto novou úpravu zohlednili při plánování a přípravě svých projektů.

 • Příští zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 ČR-Bavorsko je plánováno na 10. a 11. května 2012.
  Na tomto zasedání budou projednány stávající projektové žádosti, o kterých ještě nebylo rozhodnuto, a žádosti o změnu projektu.
  Nejbližší zasedání Monitorovacího výboru, na kterém se bude rozhodovat o nových žádostech, se uskuteční 14. a 15. listopadu 2012. Projektové žádosti pro toto zasedání je nutné předložit nejpozději do 1. září 2012.

  Žádosti je však možné předkládat průběžně, proto potenciálním žadatelům důrazně doporučujeme nečekat s podáním žádosti na poslední chvíli. Ani u včasně podaných projektových žádostí neexistuje právní nárok na jejich projednání na tomto zasedání Monitorovacího výboru, protože hodnocení žádostí a jeho časová náročnost závisí na druhu projektu a na kvalitě a úplnosti podkladů – především na tom, zda je nutné provádět doplnění nebo úpravy. Pro české partnery, kteří chtějí realizovat projekt v Karlovarském kraji je konzultačním místem a místem zpracovávajícím žádost oddělení přeshraničních projektů KÚ KK (kanceláře 421 a 422 budovy B krajského úřadu). Více informací pro potenciální žadatele naleznete v aktuálním vydání Příručky pro české žadatele.

 • Nové pravidlo, týkající se doby realizace projektu v rámci programu Cíl 3 ČR-Sasko 2007-2013
  S platností od 1. září 2011 platí pro všechny nové žádosti zpravidla maximální doba realizace projektu v délce 2 roky
  (s výjimkou projektů, předložených do 31. prosince 2011 v souvislosti s povodněmi v srpnu 2010). Tato změna byla dohodnuta mezi Řídícím a Národním orgánem s ohledem na pokrok a přípravu úspěšného ukončení programového období. Žádáme kooperační partnery, aby při přípravě svých projektů toto nové pravidlo zohlednili.

  Změna společného realizačního dokumentu. Společný realizační dokument ve verzi z 16.5.2011 vstoupil v platnost dne 07.07.2011. Více ke změnám najdete na oficiálních stránkách programu Ziel3/Cíl 3: www.ziel3-cil3.eu  Dokument (pdf)

 • UPOZORNĚNÍ: Od 1.7.2011 je v platnosti 7. vydání Příručky pro české žadatele Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce  ČR - Sasko 2007-2013 - podávání žádostí.  Příručka (pdf)

 • UPOZORNĚNÍ: Od 1.7.2011 je v platnosti 4. vydání Příručky pro české žadatele Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce  ČR - Sasko 2007-2013 - realizace projektu.  Příručka  (pdf)

 • Loga programů přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko, Cíl 3 ČR - Sasko; Projekt CROSS DATA; Projekt Clara II v barevné i černobílé verzi ( soubor winzip)

 • Oznámení Národního orgánu programu Ziel3/Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným sátem Sasko ve věci provádění zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ( oznámení - pdf)

 • Aktuální informace k Cíl 3 ČR- Bavorsko 2007-2013

  Příští jednání Monitorovacího výboru
  Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 bylo naplánováno na 7.12. 2011, termín pro předkládání projektů k tomuto výboru končí 1.9. 2011 (žádosti ale lze odevzdávat průběžně).
  Vzhledem k velmi omezené disponibilitě prostředků v prioritní ose 1 programu doporučujeme zaměřit se při přípravě projektů na prioritní osu 2 - Rozvoj území a životního prostředí. Druhá prioritní osa se dělí na oblasti podpory Životní prostředí a ochrana přírody, Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru, Doprava, Komunikační a informační systémy (ICT). Bližší informace získáte z aktuálního vydání Příručky pro české žadatele nebo od pracovníků oddělení přeshraničních projektů krajského úřadu.

 • Aktuální termíny odevzdávání žádostí a konání Monitorovacích výborů  Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko v roce 2011.

 • UPOZORNĚNÍ: Od 10.1.2011 je v platnosti 6. vydání Příručky pro české kooperační partnery Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce  ČR - Sasko 2007-2013 - podávání žádostí.  Příručka (pdf)

 • UPOZORNĚNÍ: Od 10.1.2011 je v platnosti 3. vydání Příručky pro české žadatele Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce  ČR - Sasko 2007-2013 - realizace projektu.  Příručka (pdf)

 • UPOZORNĚNÍ! Po dohodě Řídícího a Národního orgánu nebude příští Monitorovací výbor Programu Cíle 3 ČR-Sasko zasedat 22.02.2011, ale 08.03.2011.

 • Podávání projektových žádostí v prioritní ose 1 programu Cíl 3 ČR - Sasko je opět možné!
  Předkládání projektových žádostí je od této chvíle znovu možné také v prioritní ose 1. Z předkládání žádostí je vyňata oblast regionálních a místních komunikací a oblast záchranných služeb, ochrany před katastrofami, protipožární ochrany a bezpečnosti (s výjimkou opatření na opravy z důvodu srpnových povodní). Zde není možné až do dalšího rozhodnutí předkládat žádosti.
  Do 31. prosince 2011 mohou být kromě toho předkládány žádosti na "Opatření na odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010 a podpora preventivních opatření souvisejících s povodněmi." Více na stránkách programu Cíl 3.

 • Od 1.10.2010 je obnoven příjem žádostí do Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko a to pro 2. a 3. prioritní osu.

  Termíny odevzdávání žádostí a konání Monitorovacích výborů  Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko v roce 2010. Upozornění - změna termínu jednání Monitorovacího výboru Cíl 3 ČR - Sasko. MV se neuskuteční 2. listopadu, nový termín: 2.12.2010.

 • Termín dalšího Monitorovacího výboru Cíl 3 ČR - Bavorsko se uskuteční 16. - 17.3. 2011. Žádosti k tomuto výboru musí být předloženy do 1.12.2010.

 • UPOZORNĚNÍ: Od 6.5.2010 je v platnosti 5. vydání Příručky pro české kooperační partnery Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce  ČR - Sasko 2007-2013 - podávání žádostí.  Příručka (pdf)

 • UPOZORNĚNÍ: Od 6.5.2010 je v platnosti 2. vydání Příručky pro české žadatele Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce  ČR - Sasko 2007-2013 - realizace projektu.  Příručka (pdf)

 • UPOZORNĚNÍ: Od 1.5.2010 je v platnosti 4. vydání Příručky pro české žadatele Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko 2007-2013 ( pro všechny projekty předložené na 8. zasedání MV a dále). Příručka (doc)

 • Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013
  Podávání projektových žádostí - důležité upozornění!
  Řídící orgán po dohodě s Národním orgánem rozhodl, že z důvodu revize rozpočtu programu bude příjem projektových žádostí od 05.05.2010 přechodně pozastaven. Pozastavení přijímání projektů v oblasti silničních staveb, protipožární ochrany a kulturní infrastruktury nadále trvá.

 • Program Cíl 3 ČR - Sasko - Důležité upozornění z JTS Dráždany! V prvních oblastech podpory jsou prostředky navázány Dotační prostředky naplánované v Programovém dokumentu pro oblasti podpory týkající se silničních staveb a protipožární ochrany již byly navázány. Po zasedání Monitorovacího výboru dne 23./24.02.2010 již nejsou k dispozici prostředky v intervenční oblasti kulturní infrastruktura. Žádosti v těchto oblastech prozatím nebudou přijímány a schvalovány.
  Sledujte aktuální informace na oficiálních stránkách programu: www.ziel3-cil3.eu

 • Dne 27.1.2010 byla v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko zveřejněna aktuální verze (4. vydání) Příručky pro české kooperační partnery - podávání žádostí ( příručka)

 • Další jednání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko se uskuteční ve dnech 15. - 16.6. 2010. Termín přijetí žádostí k tomuto výboru bude do 9.3. 2010.

 • Termíny odevzdávání žádostí a konání Monitorovacích výborů  Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko v roce 2010. Upozornění - změna termínu jednání Monitorovacího výboru Cíl 3 ČR - Sasko v září. Nový termín: 22.9.2010.

 • Dne 8.6.2009 byla v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko zveřejněna Příručka pro české kooperační partnery - realizace projektu
  ( příručka, přílohy)

 • Seznam podpořených projektů v rámci Programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Sasko
  seznam projektů

 • Seznam podpořených projektů v rámci Programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
  seznam projektů

 • Oddělení přeshraničních projektů KÚ Karlovarského kraje pořádalo v průběhu dubna a května 2009 čtyři semináře pro potencionální žadatele z Programů přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko, Cíl 3 ČR - Bavorsko 2007-2013.
  ( Pozvánka)

 • Další jednání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko se uskuteční ve dnech 8. - 9.12. 2009. Indikativní termín přijetí žádostí k tomuto výboru je do 1.9. 2009.

 • K 2.3.09 vstoupila v platnost nová Příručka pro české kooperační partnery. Pro zpracování projektových žádostí do Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko, podaných po tomto datu, použijte tuto aktuální verzi příručky.
  (příručka a přílohy  na stránkách strukturálních fondů).

 • Pro projektové žádosti, které budou předloženy k projednání na 6. zasedání Monitorovacího výboru Přeshraničního programu Cíl 3 ČR - Bavorsko (léto 2009) platí třetí vydání příručky pro české žadatele.
  ( Příručka pro české žadatele - 3. verze, Přílohy k příručce - 3. verze)

  Pro projektové žádosti předložené k projednání na 5. zasedání MV dne 18. - 19. března 2009 (odevzdávání žádostí do 10.12.08) bylo platné druhé vydání Příručky pro české žadatele.

 • Termíny odevzdávání žádostí a konání Monitorovacích výborů  Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko v roce 2009

 • Monitorovací výbor Cíl 3 Česká republika - Sasko proběhl 9.- 10.12. 08 na Božím Daru. Další Monitorovací výbor se uskutečnil 24.2.2009 .

 • Dne 15.10. 2008 proběhl Monitorovací výbor Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko.
  Další Monitorovací výbor Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko proběhne 18. - 19.3. 2009. POZOR ZMĚNA! Odevzdávání projektových žádostí do tohoto výboru bylo možné do 10.12. 2008na příslušná kontaktní místa v krajích.

 • K 1.10. 2008 vstoupila v platnost nová verze Příručky pro Kooperační partnery Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko a v souvislosti s tím, došlo i ke změně příloh č. 18,19,20 a nově jsou zařazeny přílohy č. 21,22.

 • Oddělení přeshraničních projektů pořádalo řadu šesti seminářů pro potenciální žadatele z Karlovarského kraje na téma "Čerpání z fondů Evropské unie - Programy přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko, Cíl 3 ČR - Bavorsko 2007-2013"   (Pozvánka na semináře)

 • Řídící orgán (Saské ministersvo hospodářství a práce) ve spolupráci s Národním orgánem (Ministerstvo pro místní rozvoj) dne 31.7.2008 vyhlásil výzvu pro předkládání žádostí do Programu na podporu přeshraniční spolupráce Cíl 3 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na období 2007-2013. Žádosti, které byly předloženy nejpozději do 10.9.2008, byly projednány na Monitorovacím výboru, jehož zasedání bylo plánováno na prosinec tohoto roku.

 • Dne 15.10. 2008 proběhl Monitorovací výbor Cíl 3 ČR-Bavorsko.
  Žádosti do tohoto výboru bylo možné předkládat  na KÚ Karlovarského kraje (kontaktní místo) do 9.7. 2008.

 • Dne 6. února se v Chebu uskutečnil seminář pro žadatele v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 .

 

 • Dne 20.12.2007 byly Evropskou komisí schváleny Operační programy přeshraniční spolupráce Cíle 3 ČR - Bavorsko a ČR - Sasko. Cíl 3 ČR - Bavorsko byl vyhlášen 24. ledna 2008 v Regensburgu.

 

 • 1. (ustavující) Monitorovací výbor - 23.01.2008
 • termín vyhlášení programu - 24.01.2008
 • zahájení příjmu žádostí - 24.01.2008
 • termín pro doručení žádosti - 20.03.2008
 • termín konání 2. Monitorovacího výboru - 26. - 27.06.2008
​​
Za stránku zodpovídá: Mgr. Věra Kořánová Frimlová
Datum poslední změny: 12.11.2019 9:04