Úvodní strana > Region > Dotace > Operační program Přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko

 Operační program Přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko

Logo Sasko  

Program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko vychází z předcházejícího programu přeshraniční spolupráce zabezpečované v rámci Iniciativy Společenství pomocí INTERREG III. Dokument předpokládá kontinuální pokračování v programovacím období 2007 - 2013 se zohledněním nových podmínek určených v nařízeních Evropské komise pro Evropskou územní spolupráci. V další práci se využijí zkušenosti z probíhajícího plánovacího období v zájmu racionalizace a zefektivnění jejich činnosti.

Celková alokace prostředků ERDF na program: 207,4 mil. €
- z toho na české straně 67,2 mil. € (cca 1,89 mld. Kč)
- na saské straně 140,2 mil. €

Výše dotace: Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) se na jednotlivých opatřeních podílí až 85% z celkových oprávněných a způsobilých výdajů. Příspěvek ze státního rozpočtu může činit nejvýše 5% z celkových způsobilých výdajů.

Oblasti podpory:

Prioritní osa 1 - Rozvoj společenských rámcových podmínek v dotačním území

Prioritní osa 2 - Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu

Prioritní osa 3 - Zlepšení situace přírody a životního prostředí

Prioritní osa 4 - Technická pomoc

Vhodní žadatelé

Na české straně: právnické osoby veřejnoprávní nebo ovládané veřejnoprávními právnickými osobami nebo založené nikoliv k dosažení zisku (neziskové).

Dotační území

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko je určen pro české kraje Karlovarský, Ústecký a Liberecký, z německé strany jde o regiony Vogtlandkreis, Aue-Schwarzenberg, Annaberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Freiberg, Weisseritzkreis, Sächsische Schweiz, Bautzen, Oberlausitzkreis, Saale-Orla-Kreis, Greiz a statutární města Zwickau, Chemnitz, Dresden, Görlitz, Hoyerswerda a Plauen.

Aktuálně

 • Cíl 3 ČR - Sasko
 • V současnosti není možné podávat nové projektové žádosti, alokace programu je vyčerpána. Připravuje se nové období evropské územní spolupráce.

 • Aktualizace příručky pro žadatele od 1.8.2012 (Cíl 3 ČR-SA)
  Formou metodického pokynu Národního orgánu bylo aktualizováno několik kapitol a příloh Příručky pro české kooperační partnery - podávání žádosti v programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013. Všem žadatelům doporučujeme se s provedenými úpravami důkladně seznámit. Více na Strukturálních fondech.

  UPOZORNĚNÍ: Od 1.4.2012 je v platnosti 8. vydání Příručky pro české žadatele Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce  ČR - Sasko 2007-2013 - podávání žádostí.  Příručka  (pdf)
 • UPOZORNĚNÍ: Od 1.4.2012 je v platnosti 5. vydání Příručky pro české žadatele Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce  ČR - Sasko 2007-2013 - realizace projektu.  Příručka   (pdf)

  Od 1. září 2011 platí pro všechny nově podané žádosti, že doba realizace projektů bude trvat zpravidla nejdéle 2 roky. S ohledem na pokrok a na přípravu úspěšného ukončení dotačního období byla mezi Řídícím orgánem a Národním orgánem dohodnuta maximální doba realizace projektů do 31. prosince 2014. Žádáme kooperační partnery, aby tuto novou úpravu zohlednili při plánování a přípravě svých projektů.

  Nové pravidlo, týkající se doby realizace projektu v rámci programu Cíl 3 ČR-Sasko 2007-2013
  S platností od 1. září 2011 platí pro všechny nové žádosti zpravidla maximální doba realizace projektu v délce 2 roky
  (s výjimkou projektů, předložených do 31. prosince 2011 v souvislosti s povodněmi v srpnu 2010). Tato změna byla dohodnuta mezi Řídícím a Národním orgánem s ohledem na pokrok a přípravu úspěšného ukončení programového období. Žádáme kooperační partnery, aby při přípravě svých projektů toto nové pravidlo zohlednili.

  Změna společného realizačního dokumentu. Společný realizační dokument ve verzi z 16.5.2011 vstoupil v platnost dne 07.07.2011. Více ke změnám najdete na oficiálních stránkách programu Ziel3/Cíl 3: www.ziel3-cil3.eu  Dokument (pdf)

  UPOZORNĚNÍ: Od 1.7.2011 je v platnosti 7. vydání Příručky pro české žadatele Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce  ČR - Sasko 2007-2013 - podávání žádostí.  Příručka (pdf)


  UPOZORNĚNÍ: Od 1.7.2011 je v platnosti 4. vydání Příručky pro české žadatele Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce  ČR - Sasko 2007-2013 - realizace projektu.  Příručka  (pdf)

   
 • UPOZORNĚNÍ: Od 10.1.2011 je v platnosti 6. vydání Příručky pro české kooperační partnery Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce  ČR - Sasko 2007-2013 - podávání žádostí.  Příručka (pdf)

 • Oznámení Národního orgánu programu Ziel3/Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným sátem Sasko ve věci provádění zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ( oznámení - pdf)

 • Aktuální termíny odevzdávání žádostí a konání Monitorovacích výborů  Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko v roce 2011.
 • UPOZORNĚNÍ: Od 10.1.2011 je v platnosti 3. vydání Příručky pro české žadatele Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce  ČR - Sasko 2007-2013 - realizace projektu.  Příručka (pdf)

 • UPOZORNĚNÍ! Po dohodě Řídícího a Národního orgánu nebude příští Monitorovací výbor Programu Cíle 3 ČR-Sasko zasedat 22.02.2011, ale 08.03.2011.

 • Podávání projektových žádostí v prioritní ose 1 programu Cíl 3 ČR - Sasko je opět možné!
  Předkládání projektových žádostí je od této chvíle znovu možné také v prioritní ose 1. Z předkládání žádostí je vyňata oblast regionálních a místních komunikací a oblast záchranných služeb, ochrany před katastrofami, protipožární ochrany a bezpečnosti (s výjimkou opatření na opravy z důvodu srpnových povodní). Zde není možné až do dalšího rozhodnutí předkládat žádosti.
  Do 31. prosince 2011 mohou být kromě toho předkládány žádosti na "Opatření na odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010 a podpora preventivních opatření souvisejících s povodněmi." Více na stránkách programu Cíl 3.

 • Od 1.10.2010 je obnoven příjem žádostí do Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko a to pro 2. a 3. prioritní osu.

  Termíny odevzdávání žádostí a konání Monitorovacích výborů  Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko v roce 2010. Upozornění - změna termínu jednání Monitorovacího výboru Cíl 3 ČR - Sasko. MV se neuskuteční 2. listopadu, nový termín: 2.12.2010.

 • UPOZORNĚNÍ: Od 6.5.2010 je v platnosti 5. vydání Příručky pro české kooperační partnery Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce  ČR - Sasko 2007-2013 - podávání žádostí.  Příručka (pdf)

 • UPOZORNĚNÍ: Od 6.5.2010 je v platnosti 2. vydání Příručky pro české žadatele Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce  ČR - Sasko 2007-2013 - realizace projektu.  Příručka (pdf)


  Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013
  Podávání projektových žádostí - důležité upozornění!
  Řídící orgán po dohodě s Národním orgánem rozhodl, že z důvodu revize rozpočtu programu bude příjem projektových žádostí od 05.05.2010 přechodně pozastaven. Pozastavení přijímání projektů v oblasti silničních staveb, protipožární ochrany a kulturní infrastruktury nadále trvá.


  Program Cíl 3 ČR - Sasko - Důležité upozornění z JTS Dráždany
  ! V prvních oblastech podpory jsou prostředky navázány Dotační prostředky naplánované v Programovém dokumentu pro oblasti podpory týkající se silničních staveb a protipožární ochrany již byly navázány. Po zasedání Monitorovacího výboru dne 23./24.02.2010 již nejsou k dispozici prostředky v intervenční oblasti kulturní infrastruktura. Žádosti v těchto oblastech prozatím nebudou přijímány a schvalovány.
  Sledujte aktuální informace na oficiálních stránkách programu: www.ziel3-cil3.eu

  Dne 27.1.2010 byla v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko zveřejněna aktuální verze (4. vydání) Příručky pro české kooperační partnery - podávání žádostí ( příručka)

  Termíny odevzdávání žádostí a konání Monitorovacích výborů  Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko v roce 2010. Upozornění - změna termínu jednání Monitorovacího výboru Cíl 3 ČR - Sasko v září. Nový termín: 22.9.2010.


  Dne 8.6.2009 byla v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko zveřejněna Příručka pro české kooperační partnery - realizace projektu
  ( příručka, přílohy)


  K 2.3.09 vstoupila v platnost nová Příručka pro české kooperační partnery. Pro zpracování projektových žádostí do Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko, podaných po tomto datu, použijte tuto aktuální verzi příručky.
  (příručka a přílohy  na stránkách strukturálních fondů).

  Termíny odevzdávání žádostí a konání Monitorovacích výborů  Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko v roce 2009

  Monitorovací výbor Cíl 3 Česká republika - Sasko proběhl 9.- 10.12. 08 na Božím Daru. Další Monitorovací výbor se uskutečnil 24.2.2009 .


  K 1.10. vstoupila v platnost nová verze Příručky pro Kooperační partnery Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko a v souvislosti s tím, došlo i ke změně příloh č. 18,19,20 a nově jsou zařazeny přílohy č. 21,22.

  Výzva

  Řídící orgán (Saské ministersvo hospodářství a práce) ve spolupráci s Národním orgánem (Ministerstvo pro místní rozvoj) dne 31.7.2008 vyhlásil výzvu pro předkládání žádostí do Programu na podporu přeshraniční spolupráce Cíl 3 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na období 2007-2013. Žádosti, se předkládaly do 10.9.2008. Jednání Monitorovacího výboru proběhne 9. - 10.12.2008 na Božím Daru.
  Projekty, které budou předloženy později nebo je bude nutné v průběhu kontroly doplňovat, budou moci být projednány až na dalším zasedání Monitorovacím výboru, tj. v roce 2009.

  Žádosti žadatelů z Karlovarského kraje se přijímají na oddělení přeshraničních projektů. Příjem žádostí je průběžný po celé období 2007-2013 a byl zahájen 31.7. 2008.
  Žádosti musí být vyplněny ve webové aplikaci, která je dostupná na adrese https://bfit.ziel3-cil3.eu.
  Další informace je možné získat na stránkách programu http://www.ziel3-cil3.eu nebo na http://www.strukturalni-fondy.cz pod odkazem Evropská územní spolupráce - ČR - Sasko - Dokumenty.

  Příručka pro kooperační partnery (verze 2.3.09)
  Přílohy k příručce  (2.3.09)
  Veřejné zakázky

  3.7. 2008
  Na webových stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/ byl zveřejněn Realizační dokument ČR - Sasko  na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou (verze z 29.5.2008)

  Operační program byl dne 20.12.2007 schválen Evropskou komisí. V současné době se čeká na vyhlášení programu Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

  Na  oficiálních stránkách programu byla spuštěna prezentace "Program Cíle 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko", jenž zajišťuje aktuální informace o tomto programu.

 • Kontakty a konzultace

  Bližší informace o připravovaném programu je možné získat na Oddělení přeshraničních projektů, které poskytuje již v současné době ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem (JTS) v Drážďanech konzultace ke konkrétním projektovým záměrům.

  V roce 2012 se společné konzultace s JTS Drážďany uskuteční zpravidla každý druhý pátek v měsíci.
  V případě zájmu nás kontaktujete na níže uvedených číslech a domluvte si konzultaci.

  Mimo tyto termíny je možné si kdykoliv sjednat konzultaci s pracovníky Oddělení přeshraničních projektů.

  Bc. Jaroslav Sobotka, tel.: 354 222 166, jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz
  - pověřený zastupováním vedoucí oddělení
  , tel. 354 222 3anzetová, tel. 354 222 376, petra.banzetova@kr-karlovarsky.cz

  Kontakty na Společných technický sekretariát v Drážďanech
  Sachsische Aufbaubank - Förderbank (Saská rozvojová banka - dotační banka)
  Pirnaische Strasse 9
  D - 01069 Dresden

  Manuela Prchalová, tel.: +49 (0)351 4910 3956

  Další informace

  OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko - FONDY EVROPSKÉ UNIE
  Oficiální stránky programu

  Za stránku zodpovídá: Ing. Martina Fučíková
  Datum poslední změny: 12.11.2019 9:05