Úvodní strana > Region > Dotace > Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa + DANUBE

 Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa + DANUBE

 

Program spolupráce CENTRAL EUROPE 2020

 V současnosti probíhá realizace dalšího programovacího období. Program OP Central Europe 2020 má financovat EÚS v 9 členských státech EU. Cílem programu je posílení národní spolupráce, která povede ke zkvalitnění podmínek pro život a práci v naších městech a regionech. Program byl odsouhlasen komisí 16.12.2014. Více informací k programu v prezentaci.

 

Program nadnárodní spolupráce DANUBE

Česká republika byla zahrnuta do nového programu v rámci Dunajského regionu. Více informací v prezentaci.

 

Program Střední Evropa v rámci nadnárodní spolupráce

je jedním z programů Cíle 3 nazvaného Evropská územní spolupráce v letech 2007 - 2013. Tento program navazuje na iniciativu ES Interreg IIIB CADSES a proto je často pracovně nazýván "Interreg IVB". Jeho cílem je napomoci ekonomickému, ekologickému a sociálnímu rozvoji ve Střední Evropě. Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů s cílem výměny a přenosu zkušeností především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů. Účelem spolupráce je zajištění dostupnosti znalostí a nástrojů pro vytváření partnerství, aby se předešlo zbytečnému opakování činností a objevování již objeveného. Podporováno bude vytváření partnerství a sítí podporujících dosahování konkrétních výstupů a výsledků, které přímo vedou ke konkrétním budoucím iniciativám a investicím.

Aktuálně
 • Byla vyhlášena 4. výzva OP Central Europe 10.6. – 14.10 2011 Řídící orgán programu OP Central Europe vybízí veřejné a soukromé organizace se sídlem v regionu Střední Evropy k předložení návrhů do 4. kola žádostí vymezeného na osy intervence č. 1.3, 2.4, 3.4, 4.1 a 4.3.
 • Plánovaná další standartní výzva - rok 2011. Ukončení "strategických projektů" - konec roku 2013.
 • Vyhlášení tzv. " Vyjádření zájmu o zapojení v Strategické projekty" - 12. července 2010 (formulář "Eol"). 
  Odevzdání formuláře - 17.9.2010 (na MMR ČR)
  Schvalování partnerství strat. projektů Monitorovacím výborem 28. - 29.10.2010
  2. - 3.12.2010. Monitorovací výbor - schvalování projektů 3. výzvy
  Schvalování strat. projektů - únor 2011
 • POZVÁNKA na Národní informační den programu CENTRAL EUROPE, který se bude konat dne 12. dubna 2010 v Brně v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje (jednací sál zastupitelstva, III. Patro, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno)
  Více informací o programu dne a registraci naleznete na stránkách Strukturálních fondů EU, v části „Programy 2007 – 2013 / Evropská územní spolupráce / OP Nadnárodní spolupráce / Novinky“ - přímý link
 • Nejbližší zasedání Monitorovacího výboru se předpokládá v srpnu 2009.
 • 2. výzva vyhlášena 8.1. 2009, ukončení výzvy 18.3.2009.
 • Seminář pro potenciální partnery proběhl 1.12. 2008 v Praze.
 • Dne 16.- 17. prosince 2008 se konala konference Partner Search Forum"
  v Poznani (Polsko), kterou organizuje Město Vídeň jako Řídící orgán OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem programu. Akce je zajímavou příležitostí pro získání aktuálních informací o financování projektů .  Registrace na konferenci je možná od 24.10.08 na webových stránkách programu  www.central2013.eu, kde bude k dispozici i program konference.
 • Vyhlášení 2. výzvy se předpokládá ve 4. čtvrtletí 2008
 • Ministerstvo pro místní rozvoj oznámilo, že Monitorovací výbor OP Nadnárodní spolupráce schválil na svém posledním zasedání celkem 22 projektů s účastí českých partnerů a s podporou z Evropských fondů ve výši 9,5 mil. Euro.
 • Monitorovací výbor na svém 3. zasedání 22. - 23.7.2008 schválil celkem 30 nadnárodních projektů s žádostí o podporu ve výši 70 mil. Euro. Celkem bylo v 1. výzvě přijato 96 žádostí.
 • Vyhlášení první výzvy proběhlo 3. března 2008 a byla ukončena 14. dubna 2008
 • operační program byl EK schválen 3.12.2007
 • aktuální informace na webových stránkách programu  Interreg IVB a na stránkách  strukturální fondy
 • Celkový rozpočet ERDF na období 2007 - 2013 pro OP Střední Evropa je 246 mil. €

  Míra spolufinancování z ERDF
  je z uznatelných projektových nákladů pro ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko až 85%. Pro Itálii, Německo a Rakousko je to max. 75%. Žadatelé musí zajistit ze svých zdrojů dofinancování ve výši zbývajících 15 - 25%.

1. výzva

Alokace pro první výzvu byla přibližně 67 mil. €. Z 95 přijatých žádostí jich 20 bylo shledáno nezpůsobilými - neprošly hodnocením dle formálních náležitostí. Ze 75 způsobilých projektů jich 26 bylo doporučeno k podpoře, z toho 19 s českou účastí. Celková průměrná míra spolufinancování je cca 80%, což lze interpretovat jako vyvážené rozložení mezi partnery ze starých a z nových členských zemí.

Priority programu:

Priorita 1 - Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě (20%)

Priorita 2 - Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámcí ní (26%)

Priorita 3 - Odpovědné užívání životního prostředí (26%)

Priorita 4 - Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů (22%)

Priorita 5 - Technická pomoc (6%)

Vhodní žadatelé:

Veřejné úřady, instituce svým charakterem rovnocenné veřejným orgánům a soukromé subjekty.

Země a regiony účastnící se programu

Kontakty:

Národní kontaktní místo
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské nám. 6
pracoviště Na Příkopě 3-5
tel: +420 234 154 016
email: nadnarodni@mmr.cz
internet: http://www.strukturalni-fondy.cz
             http://www.central2013.eu

 

Bližší informace o programu je možné získat na Oddělení přeshraničních projektů:

Bc. Jaroslav Sobotka, tel.: 354 222 166, jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz
Ing. Martina Fučíková, tel. 354 222 596, martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz

Za stránku zodpovídá: Ing. Martina Fučíková
Datum poslední změny: 28.6.2017 14:44