Úvodní strana > Region > Dotace > Operační program Meziregionální spolupráce Interreg IVC

 Operační program Meziregionální spolupráce Interreg IVC

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 Interreg Europe

V současnosti se realizuje programovací období programu meziregionální spolupráce 2014-2020, který se nazývá Interreg EUROPE.  Došlo ke změnám implementační struktury programu a rozšíření územní programu (28 zemí + Chorvatsko). Národním koordinátorem programu jeMMR ČR.  Rozpočet programu na nové období je ve výši 359 mil. EUR.  Podporované aktivity jsoupodobné jako v minulém období.
Více informací v prezentaci.


Program INTERREG EUROPE
byl schválen EK a první výzva bude otevřena v pondělí 22. června
a potrvá do 31. července 2015.
Všechny již uveřejněné šablony ve verzi "draft" nebyly měněny, takže uchazeči, kteří již začali připravovat svou žádost pomocí šablon (případně z webu programu), je mohou použít pro předložení žádosti.
Balíček pro žadatele bude společně s on-line aplikačním systémem je přístupný na internetových stránkách programu
od 22. 6. 2015. Poté se chystá manuál programu a dvě přílohy co nejdříve k přeložení do českého jazyka a uveřejnění na stránkách. Žadatelé mají do 3. července možnost ještě požádat o zpětnou vazbu k jejich projektovému záměru.
Více na stránkách programu: www.interreg4c.eu

 

Operační program INTERREG IVC

je součástí Cíle 3 Evropská územní spolupráce politiky strukturálních fondů 2007 - 2013. Navazuje na operační program Interreg IIIC a je zaměřen na meziregionální spolupráci, a to v oblastech inovací, znalostní ekonomiky, životního prostředí a předcházení rizikům. Stejně tak má přispívat k ekonomické modernizaci a zvyšování konkurenceschopnosti Evropy. V rámci tohoto programu jsou realizovány neinvestiční projekty. Projektoví partneři spolupracují díky výměně, sdílení a přenosu zkušeností, znalostí a nejlepších postupů (tzv. good practices).

Aktuálně:

 • Dne 15. a 16.12. 2011 probíhalo ve Varšavě 10. zasedání monitorovacího výboru OP INTERREG IVC na jehož programu bylo schvalování projektů předložených v rámci 4. výzvy OP INTERREG IVC. V rámci 4. výzvy bylo celkem předloženo 355 projektových žádostí, z kterých 306 prošlo tzv. technickým hodnocením. Následně provedl sekretariát kvalitativní hodnocení a doporučil členům monitorovacího výboru OP INTERREG IVC 82 projektů ke schválení v celkové výši 124 mil Eur. Členové monitorovacího výboru následně schválili všech 82 doporučených projektů s požadavkem na 5% redukci rozpočtu u všech schválených projektů (aby byly finance dostupné pro všech 82 schválených projektů). Z 82 schválených projektů je 18 projektů s účastí českého partnera. Z České republiky se schválených projektů účastní celkem 20 projektových partnerů, včetně jednoho českého partnera, který plní roli vedoucího partnera.

 • Dne 1. prosince vyhlásil Společný technický sekretariát programu meziregionální spolupráce INTERREG IVC 4. výzvu pro předkládání projektových žádostí. Jedná se o poslední výzvu, která bude v rámci tohoto programu otevřena.Výzva bude otevřena od 1. prosince 2010 do 1. dubna 2011. Zájemci o účast, respektive vedoucí partneři projektu musí nejpozději k 1. dubnu 2011 předložit své projektové žádosti. V rámci 4. výzvy budou otevřeny obě priority programu a partneři budou moci předložit projektový záměr ve všech 10 podtématech. Více na stránkách Strukturálních fondů.

 • Na 7. zasedání monitorovacího výboru programu INTERREG IVC byl stanoven termín otevření 4. výzvy pro předkládání projektů.  Termín vyhlášení 4. výzvy byl stanoven na 1. prosince 2010 a možnost předkládat projektové žádosti potrvá až do 1. dubna 2011. Více na stránkách programu Interreg IVC.
 • Informační místo Východ programu Interreg IVC v polských Katovicích ve spolupráci s Pardubickým krajem pořádá 15. listopadu informační seminář pro zájemce o program meziregionální spolupráce.
  Více na stránkách programu Interreg IVC.
 • Ve dnech 25. - 26.10.2010 proběhne 7. zasedání Monitorovacího výboru OP Interreg IVC.
 • 3. výzva vyhlášena 9.12.2009 (do 5.3.2010) - přijato celkem 29 žádostí.
 • Informační místo v Katowicích vydalo propagační brožuru zaměřenou na regiony východní a střední Evropy a jejich účast v programu meziregionální spolupráce. Brožura je volně ke stažení na stránkách programu (pouze v anglickém jazyce). http://www.interreg4c.net/news.html#_222
 • Ve dnech 14. – 15. 5. 2009 probíhalo v Praze v Novoměstské radnici čtvrté zasedání monitorovacího výboru (dále jen „MV“) programu meziregionální spolupráce INTERREG IVC. Zasedání se zúčastnili zástupci z 27 evropských států (zástupci dvou států se z účasti omluvili), zástupci Evropské komise, Řídícího orgánu, Společného technického sekretariátu a Certifikačního orgánu. (více na stránkách programu)
 • 27.10. 2008 byla vyhlášena 2. výzva pro předkládání projektů, projekty bylo možné předkládat do 30. ledna 2009 
  Dne 27. - 28.10. 2008 se konalo fórum pro vyhledávání partnerů společně s Evropským fórem pro meziregionální spolupráci  v Grand Palais v Lille. Více informací nahttp://www.interreg4c.net/
 • Čeští partneři získali v rámci 1. výzvy OP INTERREG IVC celkem 1,6 mil EUR.
 • 18.9.- 19.9. 2008 se konalo zasedání monitorovacího výboru v Marseille, kde mezi regionálními partnery bylo schváleno i 5 kapitalizačních projektů s projektovými partnery z ČR za 1,2 mil EUR.
 • 11. září proběhl Výbor České republiky pro nadnárodní, meziregionální spolupráci a ESPON 2013
 • Monitorovací výbor na svém 2. zasedání dne 24.dubna 2008 v Lublani vybral 6 kapitalizačních projektů, z toho 3 projekty s českou účastí za 382 291 EUR.
 • Mezi 21.9. 2007 a 15.1.2008 proběhla první výzva pro podávání žádostí o dotace
 • Operační program byl schválen EK dne 11.9.2007
 • Aktuální informace na webové stránce programu  Interreg IVC a na stránce strukturálních fondů http://www.strukturalni-fondy.cz/

Celkový rozpočet ERDF pro INTERREG IVC je 321,32 mil. €, které mají být z národních zdrojů zúčastněných států doplněny o 83,77mil. € a z českých veřejných zdrojů o 0,17 mil. €.

Míra spolufinancování z ERDF je z uznatelných nákladů až 75% nebo 85%, a to podle členské země EU, ve které má partner fyzicky své sídlo, pro českého žadatele je to 85%. Žadatelé musí zajistit ze svých zdrojů dofinancování ve výši zbývajících 15 - 25%.

1. výzva:

Dle typu projektů bylo z 492 přijatých žádostí - 479 regionálních projektů a 13 kapitalizačních projektů. Dle priorit bylo rozdělení: 276 projektů v rámci 1. priority, 216 projektů v rámci 2. priority. Celkem bylo požádáno o 893.258.134 mil. €.
Z 492 přijatých žádostí jich bylo 94 shledáno nezpůsobilými, z toho 11 s českou účastí.
Z České republiky je 61 způsobilých projektů - zapojeno je 69 projektových partnerů. Z 6 schválených kapitalizačních projektů jsou čeští projektoví partneři zapojeni do 3 projektů. Jedná se o projekty RAPIDE, PIKE, ICHNOS PLUS.
Míra spolufinancování je u partnerů z nových členských států 85%, u starých členských zemí 75%.

2. výzva:
             
             Vyhlášena 27.10.2008 (do 30.1.2009) - přijato celkem 481 žádostí, schváleno 74 projektů.

Priority programu:

Priorita 1 - Inovace a znalostní ekonomika (55%)

 • inovace, rozvoj výzkumu a technologie
 • podnikání a SME
 • informační společnost
 • zaměstnanost, lidský kapitál a vzdělávání

Priorita 2 - Životní prostředí a ochrana před riziky (39%)

 • přírodní a technologická rizika
 • vodní hospodářství
 • odpadové hospodářství
 • biodiverzita a uchování přírodního dědictví
 • energie a udržitelná veřejná doprava
 • kulturní dědictví

Priorita 3 - Technická asistence (6%)

Vhodní žadatelé a partneři:

Veřejné orgány nebo tzv. veřejnoprávní orgány a subjekty.

Program je určen pro 27 členských zemí EU plus Norsko a Švýcarsko   

Dokumenty:

Programový dokument

Programový manuál

Kontakty:

Národní kontaktní místo:
Ministerstvo pro místní rozvoj
odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské náměstí 6
pracoviště Na Příkopech 3
telefon: + 420 234 154 415
email: pavel.lukes@mmr.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://interreg4c.net/

 

Bližší informace o programu je možné získat na Oddělení přeshraničních projektů.


Bc. Jaroslav Sobotka,
tel.: 354 222 166, jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz
Ing. Martina Fučíková, tel. 354 222 596, martina.fucikova@kra-karlovarsky.cz

Za stránku zodpovídá: Ing. Martina Fučíková
Datum poslední změny: 3.1.2018 7:52