ESPON

ESPON 2014-2020

V současnosti probíhá realizace programovacího období. PS ESPON 2020 je zaměřen na výzkumnou činnost v oblasti územního a regionálního rozvoje.  Rozpočet ve výši 41,377 mil. EUR pro 28 členských a 4 partnerské státy (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko). Více informací v prezentaci.


Program ESPON 2013
(Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost) je jedním z programů Cíle 3 nazvaného Evropská územní spolupráce v letech 2007 - 2013. Tento program navazuje na program ESPON 2006. Jedná se o výzkumný program, který je zaměřen na podporu výzkumu v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje, bude podporovat politiku územní soudržnosti a harmonického rozvoje evropského území. Zajistí srovnatelné informace, doklady, anylýzy a scénáře týkající se rámcových podmínek pro rozvoj regionů a větších územních celků. Program je unikátní svým tématickým obsahem i celoevropským zaměřením výzkumu.

 Z důvodu nenaplnění některých témat z plánované poslední 9. výzvy, se operační program rozhodl vyhlásit dodatečnou 10. výzvu. K dispozici je rozpočet 1.148.000 €. Oficiálně byla výzva otevřena 18. dubna a trvala
do 13. června 2012.
Více informací k aktuální 10. výzvě získáte na webových stránkách Strukturálních fondů.

V souvislosti s aktuální výzvou programu ESPON (24. ledna 2011 – 21. března 2011) pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje Informační den, který se uskutečnil 21. února 2011 v Praze. Program  Přihláška
Plánované výzvy 2011  - předvýzva 23.11.2010, výzva 24.1. - 11.3.2011, další výzva v září 2011.
P1 - Výzva pro podání návrhů na 4-6 projektů Aplikovaného výzkumu
P2 - Výzva pro vyjádření zájmu o Cílené analýzy
P3 - Výzva pro podávání návhu na 4-5 Cílených analýz
P4 - Výzva pro podávání návrhu na Územní monitoring
P5   Výzva pro podávání návrhů na Činnosti nadnárodních sítí 

Monitorovací výbor programu proběhne 15. - 16.11.2010.
Otevřený seminář ESPON se uskuteční 17.- 18.11.2010 v Liége.

6. výzva - proběhla  28.6. - 19.10.2010
5. výzva - proběhla 5.4. - 28.6.2010
Operační program ESPON 2013 se zaměřuje na podporu výzkumu v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje. V současnosti jsou již známy témata vyhlašovaných projektů. Nově se můžou zapojit i soukromé subjekty (spolu veřejnými a veřejnoprávními). Operační program ESPON 2013 plánuje na 16. září 2009 vyhlášení třetí výzvy. Konečný termín na předkládání návrhů projektů je 11. listopadu 2009.
Více informací na webových stránkách strukturálních fondů.
3. výzva: Bylo podáno 69 projektů - z toho 24 projektů schváleno (9. mil. EUR).

Začátkem června se v Praze uskutečnil Seminář ESPON pod názvem „Příležitosti územního rozvoje v podmínkách globální ekonomické recese“. Seminář byl přístupný pro odbornou veřejnost a zvláště vítaná je účast politiků a vědeckých pracovníků. Seminář ESPON se konal ve dnech 3. a 4. června 2009 v Praze a byl organizován při příležitosti předsednictví České republiky v EU. Místo konání je TOP Hotel Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov . (více na stránkách programu)

3. výzva bude pravděpodobně vyhlášena v začátku roku 2009.
Odsouhlasení vyhodnocených projektů cca 3. - 4. června 2009 (?).
Mezinárodní konference ESPON 2013 proběhne 1. - 2.6.09.

POZOR! Došlo ke opravě termínu pro odevzdávání žádostí do 2. výzvy. Termín odevzdání je do 15. října 2008!
2. výzva - oblast systému znalostní podpory, vyhlášení 19.12.08, ukončení do 12.2.09

Operační program ESPON 2013 plánoval na 20. srpna 2008 vyhlášení druhé výzvy na předkládání návrhu projektů. Výzva po vyhlášení měla být otevřena do 15. září 2008.
Odsouhlasení vyhodnocených projektů proběhne pravděpodobně 8.- 9. prosince 2008 (Řídící výbor).
Veškeré podmínky a dokumenty spojené s výběrovým řízením budou zveřejněny v době vyhlášení výzvy.
Témata projektů, která budou vypsána:

Priorita 1.

 • Změny klimatu a územní vlivy na regiony a lokální ekonomiky
  (Rozpočet 1 mil EUR)

Priorita 2.

 • Problematika ekonomiky aglomerací v Evropě
 • Rozvoj ostrovních oblastí - evropské ostrovní oblasti a kohezní politika
 • Přeshraniční polycentrické metropolitní regiony
 • Postup při sbližování regionálních ekonomik
 • Potenciál venkovských regionů
 • Územní scénáře: Nové nástroje pro lokální a regionální území
 • Metoda nadnárodní podpory evropské spolupráce
 • Územní diverzita
  (Rozpočet 1,850 mil EUR)

Priorita 3.

 • Územní indikátory a ukazatele (fáze1)
  (Rozpočet 100 tis. EUR)


Historie programu:

 

 • operační program byl EK schválen 7.11.2007
 • vyhlášení první výzvy proběhlo dne 21.1. 2008 a týkalo se priorit 1 a 3
 • aktuální informace naleznete na oficiální webové stránce programu  ESPON 2013 a na stránkách strukturálních fondů 


1. výzva

Byla vyhlášena 21. ledna 2008, ukončena 22.března 2008 (týkala se priorit 1-3)
Schválení vybraných projektů proběhlo 29. - 30. dubna 2008
Příklady budoucích realizovaných projektů:
1. pritorita - města a struktura měst, rozvoj venkovských oblastí, demografie a migrace, ceny energií, nástroje hodnocení územních vlivů
2. priorita - potenciál venkovských oblastí, enviromentální dimenze evropského územního rozvoje
3. priorita - ESPON - Databáze a rozvoj dat
Celkem bylo podáno 109 žáfostí, z toho vyhovovalo 77 žádostí, vybráno k podpoře bylo 21 žádostí.

Celkový rozpočet programu pro období 2007 - 2013 je více než 45 mil. €. Projektovým partnerům z vybrané nadnárodní projektové skupiny je hrazeno 100% uznatelných nákladů na projekt. Přidělené dotace zahrnují příspěvky ERDF, členských států EU a partnerských států EU.

Pro toto období byl zřízen nový poradní orgán: Concertation Committee (CC):
Předjednává témata v rámci všech priorit a předkládá je ke schválení.


Priority programu:

Priorita 1 - Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti

Priorita 2 - Cílená analýza založená na poptávce uživatelů

Priorita 3 - Vědecká základna a nástroje: Databáze ESPON a vývoj dat

Priorita 4 - Kapitalizace, vlastnictví a spolupráce

Priorita 5 - Technická pomoc a komunikace

Projektoví partneři:

Projektovými partnery mohou být veřejné a veřejnoprávní subjekty, například univerzity či výzkumné ústavy. Soukromé subjekty se mohou účastnit pouze jako subkontraktoři veřejných institucí. Více o potenciálních partnerech na http://www.strukturalni-fondy.cz/

Účastníci programu:

Programu se účastní všechny členské státy EU, včetně nových členských států EU Rumunska a Bulharska a dále Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island jako partnerské státy. Ke spolupráci byly přizvány také kandidátské země EU, které se programu účastní jako pozorovatelé.

Kontakty:

Národní koordinátor MMR ČR
Odbor evropské územní spolupráce
Oddělení mezinárodních územních vazeb
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: + 420 234 154 410
fax: + 420 234 154 007
email: espon@mmr.cz

http://www.espon.eu/      http://www.strukturalni-fondy.cz/

 

 

Bližší informace o programu je možné získat na Oddělení přeshraničních projektů:

Bc. Jaroslav Sobotka, tel.: 354 222 166, jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz
Ing. Martina Fučíková, tel. 354 222 596, martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz

Za stránku zodpovídá: Ing. Martina Fučíková
Datum poslední změny: 3.1.2018 7:48