Úvodní strana > Region > Dotace > Programové období 2007 - 2013

 Programové období 2007 - 2013

V programovém období 2007–2013 bylo na politiku soudržnosti ve všech členských státech vyčleněno více než 347 miliard EUR, což je více než třetina evropského rozpočtu pro toto rozpočtové období. Česká republika může z těchto prostředků Evropské unie čerpat více než 26 miliard EUR.

Česká republika se prostřednictvím fondů Evropské unie snaží naplnit následující cíle:
 • ​konkurenceschopná česká ekonomika
 • otevřená, flexibilní a soudržná společnost
 • atraktivní prostředí
 • vyvážený rozvoj území

Tyto cíle jsou naplňovány prostřednictvím 26 jednotlivých operačních programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti:

Cíl Konvergence. V jeho centru stojí podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a členských států. V České republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy a je realizovaný prostřednictvím osmi tematických operačních programů a sedmi regionálních operačních programů. Na cíl Konvergence připadá v České republice 25,89 miliard eur. Sedm regionálních operačních programů (ROP) pro regiony soudržnosti (NUTS II) s celkovou přidělenou částkou 4,66 miliard eur:
 • ​​​ROP NUTS II Severozápad
 • ROP NUTS II Moravskoslezsko
 • ROP NUTS II Jihovýchod
 • ROP NUTS II Severovýchod
 • ROP NUTS II Střední Morava
 • ROP NUTS II Jihozápad
 • ROP NUTS II Střední Čechy

Osm tematických operačních programů s celkovou přidělenou částkou 21,23 miliard eur:
 • ​OP Doprava
 • OP Životní prostředí
 • OP Podnikání a inovace
 • OP Výzkum a vývoj pro inovace
 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost
 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Integrovaný operační program​
 • OP Technická pomoc

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Tento cíl podporuje regiony, které nečerpají z Konvergence. V České republice pod něj spadá Hl. m. Praha se dvěma operačními programy. Na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá v České republice 0,42 miliardy eur:
 • ​OP Praha Konkurenceschopnost
 • OP Praha Adaptabilita

Cíl Evropská územní spolupráce. Usiluje o podporu přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů​.
V České republice pod něj spadají všechny regiony a prostředky lze čerpat z devíti operačních programů. Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v České republice 0,39 miliard eur:

​​​​​​
Za stránku zodpovídá: Věra Frimlová
Datum poslední změny: 29.4.2016 12:42