Úvodní strana > Region > Dotace > Programové období 2004 - 2006

 Programové období 2004 - 2006

Tato sekce obsahuje informace o programech spolufinancovaných z fondů Evropské Unie v České republice v období 2004- 2006.
 • Fond soudržnosti
 • ​Iniciativy Společenství
 • Operační programy
 • Jednotné programové dokumenty

V programovém období 2004-2006 se v ČR v rámci Cílů 1, 2 a 3 politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie realizovalo 16 programů podpory fondů EU s celkovou alokací zhruba 80 mld. Kč.

Operační programy Cíle 1 jsou financovány ze strukturálních fondů a jsou realizovány ve všech regionech ČR kromě Prahy, protože Cíl 1 směřuje k podpoře růstu regionů s hrubým domácím produktem na obyvatele pod 75 % průměru EU:
 • OP Infrastruktura
 • ​OP Průmysl a podnikání
 • OP Rozvoj lidských zdrojů
 • OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
 • Společný regionální operační program

Programy Cíle 2 a 3 jsou financovány také ze strukturálních fondů, ale jsou realizovány v regionech nespadajících pod Cíl 1, v České republice se proto týkají jen Prahy:
 • ​Jednotný programový dokument pro Cíl 2
 • Jednotný programový dokument pro Cíl 3

Fond soudržnosti je určený pro celé členské státy, ne pro regiony. Česká republika je mezi státy, které mohou z Fondu soudržnosti čerpat, jelikož její hrubý národní důchod na obyvatele je pod úrovní 90 % průměru EU. Fond soudržnosti, který nepatří mezi strukturální fondy, poskytuje prostředky na velké investiční projekty v sektorech životního prostředí a dopravy (transevropské dopravní sítě) v členských státech Unie, jejichž HND je nižší než 90 % průměru EU.

Iniciativy Společenství jsou řízeny přímo Evropskou komisí a jsou zaměřeny na spolupráci subjektů napříč Evropskou unií. Iniciativy Společenství jsou zvláštní programy zřízené Evropskou komisí k řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU, které doplňují jiné programy Evropského Společenství nebo usnadňují jejich realizaci.
 • ​EQUAL
 • ESPON​
 • INTERACT
 • Interreg IIIA ČR-Bavorsko
 • Interreg IIIA ČR-Polsko
 • ​Interreg IIIA ČR-Rakousko
 • Interreg IIIA ČR-Sasko
 • Interreg IIIA ČR-Slovensko
 • ​Interreg IIIB CADSES
 • Interreg IIIC
 • LEADER+
 • URBACT
​​​​​
Za stránku zodpovídá: Věra Frimlová
Datum poslední změny: 29.4.2016 12:02