Úvodní strana > Region > Pohřebnictví a válečné hroby

 Pohřebnictví a válečné hroby

Pohřebnictví

Od 1.1.2003 zajišťuje oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje výkon přenesené působnosti na úseku pohřebnictví v rozsahu zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Agendu pohřebnictví zajišťuje Bc. Romana Špindlerová, DiS., tel. 354 222 312, mail romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz .
 
Bližší informace je možno získat na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj pod odkazem Pohřebnictví.
 
 
V souvislosti se změnou zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví, resp.  novelou č. 193/2017 Sb., která je účinná od 1. 9. 2017 má provozovatel pohřebiště povinnost upravit řád veřejného pohřebiště tak, aby byl v souladu s uvedeným zákonem o pohřebnictví a to nejpozději do 3 let ode dne účinnosti zákona, tj. nejpozději do 31.8.2020 (pokud nevyvstala potřeba změny řádu dříve). Řád veřejného pohřebiště schvaluje zastupitelstvo či rada obce po předchozím souhlasu krajského úřadu. Souhlas s řádem veřejného pohřebiště vystaví na základě písemné žádosti pověřená pracovnice Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje,  Bc. Romana Špindlerová, DiS.. Vzorový řád Ministerstva pro místní rozvoj je volně ke stažení na https://www.mmr.cz/getmedia/14dcd0f5-1f55-4f19-9811-de2182eeace6/Vzor_Rad-verejneho-pohrebiste-pdf.pdf.aspx .
 
 Postup obce při tzv. "sociálním pohřbu":
 

Válečné hroby a pietní místa


Od 1.7.2004 zajišťuje oddělení regionálního rozvoje, odboru regionálního rozvoje, Krajského úřadu Karlovarského kraje, výkon přenesené působnosti na úseku válečných hrobů a pietních míst v rozsahu zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.
Tuto agendu zajišťuje Mgr. Martin Biša, tel. 354 222 163, mail martin.bisa@kr-karlovarsky.cz
Kontakty na pracovníky obcí s rozšířenou působností, kteří vedou evidenci válečných hrobů.

Válečný hrob Dolní Paseky         Památník Cheb Nižní Tagil         Válečný hrob Bečov


Vlastníci válečných hrobů mohou na péči o válečné hroby získat dotaci:

- z rozpočtu Ministerstva obrany České republiky - http://valecnehroby.army.cz/dotace

- z rozpočtu Karlovarského kraje: 
       Program obnovy venkova 
       Program na podporu úhrady nákladů spojených s obnovou a využitím kulturních památek a památkově hodnotných    objektů

Na internetových stránkách Ministerstva obrany je přístupná evidence válečných hrobů

V evidenci lze vyhledávat údaje o válečných hrobech v české republice ( Hledání VH v ČR) i o českých válečných hrobech v zahraničí ( Hledání VH v zahraničí).

Údaje lze vyhledávat jednak podle údajů o osobách pohřbených ve válečných hrobech nebo připomenutých na pietních místech (záložka - Hledání podle osobních údajů) a také podle údajů o válečných hrobech (záložka - Hledání podle údajů o VH).

K  zobrazení všech válečných hrobů v terénu prostřednictvím mapy slouží odkaz " Mapa lokalit VH". Pro zobrazení jednotlivých válečných hrobů v ČR prostřednictvím tohoto odkazu je nutné provést přiblížení (větší detail mapy) vybrané oblasti. Válečné hroby v zahraničí se na mapě zobrazují i v základním náhledu.

Kliknutím myši na symbol válečného hrobu zobrazeného v mapě lze zobrazit další související informace.

Součástí informací o válečném hrobu je jeho zobrazení na mapovém podkladu, související fotodokumentace a e-mailový kontakt na osobu zodpovědnou za správnost a úplnost zobrazených údajů.

​ ​

Za stránku zodpovídá: Bc. Romana Špindlerová, DiS., Mgr. Martin Biša
Datum poslední změny: 6.10.2022 11:27