Úvodní strana > Region

 Aktuality

 

 

 • V rámci programu INTERREG EUROPE se chystá 4. výzva programu. S největší pravděpodobností  bude vyhlášena v květnu 2018.  Více informací naleznete na stránkách prog​​ramu​

 • Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020
 • V rámci česko-saského programu se všichni projektoví partneři realizovaných projektů vyzývají pod mottem "Zapojit se a být při tom - to je Evropa v Česku a Sasku" k tomu, aby se zapojili a vyjádřili svůj pohled na Evropu natočením vlastních videí o podpořených projektech a evropských tématech související s Evropským rokem kulturního dědictví 2018. Podmínky soutěže najdete na na oficiálních stránkách programu ke dni 9.4.2018. Další informace jsou k dispozici na stránkách programu.

Hledáme další kvalitní projekty v oblasti:
a) Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce na podporu dalšího společného rozvoje pohraničí (PO 4)
- posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a příspívání k účinné veřejné správy.

 

 • Příjem žádostí do některých prioritních os programu Evropská územní spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko je zastaven. Jedná o prioritní osy č. 1 a dočasně osu č. 2. 
  Rozhodnutí bylo přijato, jelikož disponibilní prostředky ERDF jsou již v uvedených oblastech zcela vyčerpány a na Společném sekretariátu se nachází množství dalších žádostí ve zpracování.
  Své projektové záměry můžete konzultovat na Oddělení přeshraničních projektů na Krajském úřadě budova B, č. 421,420. Nadále je možné předkládat projektové žádosti do osy č. 4. V rámci osy č. 3 budou projekty schvalovány pouze jako náhradní (čekající na případné úspory z realizace v rámci programu).
  Další MV se uskuteční  21.3.2018 a 15. - 16.5.2018.

  Kontaktní osoby:
 • Program Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020
  Ing. Martina Fučíková, email: martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz tel. 354 222 596
  Mgr. Monika Brtková, email: monika.brtkova@kr-karlovarsky.cz​ tel. 354 222 547


  Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020
  Termíny monitorovacích výborů v roce 2018:
  7. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 13.- 14.6.2018 v Horní Falci. Žádosti k tomuto výboru je nutné předkládat nejpozději do 21.2.2018 do 23:59 hodin.

 • Kontaktní osoby:
  Bc. Jaroslav Sobotka email: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 166
  Mgr. Petra Banzetová, email: petra.banzetova@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 376


 • Karlovarský kraj již od roku 2012 poskytuje podnikatelům každoročně v rámci dotačního titulu Inovační vouchery - jednorázovou dotaci ze svého rozpočtu na spolupráci s poskytovateli znalostí, tedy s vědeckovýzkumnými institucemi. Cílem je podpora zvýšení konkurenceschopnosti místních firem. Vzhledem k době trvání dotačního titulu jsou v tuto chvíli již dostatečné podklady k tomu, aby bylo možné vyhodnotit předchozí 4 kola veřejné soutěže (2012 – 2015), efektivitu a dopady přidělených dotací pro firmy a pro Karlovarský kraj. K dispozici jsou výstupy z vyhodnocení

                                                      

 

 • Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3)
  Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. www.karp-kv.cz .
   

​ ​​​​

Za stránku zodpovídá: Ing. Pavla Gonová, Bc. Petr Křenek, Bc. Tomáš Picka
Datum poslední změny: 7.3.2018 13:24