Úvodní strana > Region > Aktualizace PRKK a SRKK

 Aktualizace PRKK a SRKK

 

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE (PRKK) 
a
STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE (SRKK) 
 

 
PRKK je střednědobý strategický dokument, který na základě znalosti území, společenských podmínek a trendů vývoje na úrovni EU a ČR definuje základní strategické cíle rozvoje území Karlovarského kraje a formuluje opatření a aktivity pro jejich dosažení. PRKK je základním strategickým dokumentem, o který se samospráva kraje opírá při rozhodování o vhodnosti záměrů, projektů a aktivit ucházejících se o podporu kraje.
Povinnost zpracovat PRKK vyplývá ze zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje a ze zákona č. 129/2000 Sb. o krajích.
Na základě uvedených opatření a aktivit v PRKK pak vydává odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje tzv. vyjádření k souladu projektu se záměry kraje.
 
Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2021 – 2027 (PRKK 21+) a prodloužení platnosti Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020 do roku 2021.
 
Radou Karlovarského kraje dne 5.8.2019 usnesením č. RK 950/08/19 a Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 23.9.2019 usnesením č. ZK 346/09/19 bylo rozhodnuto o zpracování nového Programu rozvoje Karlovarského kraje na programové období EU 2021 – 2027 vlastními silami a prodloužení platnosti stávajícího znění do roku 2021. Tímto se jednotlivé odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje staly autory věcně příslušných kapitol PRKK 21+. Koordinátorem celého procesu byl pověřen odbor regionálního rozvoje Karlovarského kraje, oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje.
 
Základním podkladem pro zpracování PRKK 2021+ je Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020, který byl aktualizován v letech 2016 - 2017. PRKK 21+ bude dále vycházet jak z národních strategií (Strategie rozvoje ČR 2021+: https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/nova-srr-21, Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje: https://restartregionu.cz/content/uploads/2016/10/Strategicky_ramec.pdf), tak z evropských rozvojových dokumentů.
 
Za využití veřejných dat a analýz dalších tematických rozvojových dokumentů kraje a nižších územních celků již byla zpracována analytická část dokumentu – viz kapitoly níže. Tyto kapitoly budou případně ještě doplněny, pokud v rámci zpracování strategické části taková potřeba vyvstane. Jednotlivé kapitoly bylo možné připomínkovat do konce března. Nyní je zpracovávána část strategická, a to zpravidla v rámci pracovních skupin složených ze zástupců odborné veřejnosti. Obsahem strategické části jsou jednotlivá opatření pro dosažení vytyčených cílů, monitorovací indikátory a způsob implementace. Strategická část bude rovněž uveřejněna k připomínkování ze strany široké veřejnosti a oslovených subjektů. Zároveň bude dle zákona zahájen proces SEA a Natura. Po jejich dokončení bude dokument schvalován všemi orgány kraje a Regionální stálou konferencí.
 
Analytická část – tematické kapitoly (průběžně doplňované dle připomínek):

 

AKTUALIZACE Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020 (PRKK)  
Program rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020 (dále jen „PRKK“) představuje základní programový dokument kraje. V souladu s platnou legislativou a na základě závěrů evaluace a monitorovací zprávy o plnění PRKK bylo v polovině programového období Radou a Zastupitelstvem Karlovarského kraje rozhodnuto o potřebě jeho aktualizace (usnesení RKK ze dne 22.2.2016 č. RK145/02/16, usnesení ZKK ze dne 7.4.2016 č. ZK 120/04/16). Aktualizovaný PRKK byl schválen Radou Karlovarského kraje dne 9.7.2018 usnesením č. RK 827/07/18 a Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 13.9.2018 usnesením č. ZK 332/09/18.
Monitorovací zpráva Programu rozvoje Karlovarského kraje za rok 2018 byla vzata na vědomí Radou Karlovarského kraje dne 20.5.2019 usnesením RK 634/05/19  a Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 24.6.2019 usnesením ZK 247/06/19.
 
 
Monitorovací zpráva Programu rozvoje Karlovarského kraje za roky 2016 a 2017 byla vzata na vědomí Radou Karlovarského kraje dne 3.12.2018 usnesením RK 1433/12/18  a Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 13.12.2018 usnesením ZK 444/12/18.
 
__________________________________________________________________________________________
Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020 (PRKK)  
 
- Program rozvoje Karlovarského kraje  - strategická část (DOC, 1,1MB)
 
Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020 byl schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 22.11.2013 usnesení č. ZK 306/11/13
 

-26042016_zaverecna_zprava.docxPrůběžná Evaluace Programu rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020

 

- Monitorovací zpráva Programu rozvoje Karlovarského kraje za období 2014 – 2015

 

-26042016_priloha_1.xlsxPříloha č. 1 Monitorovací zprávy

 

-26042016_priloha_2.xlsxPříloha č. 2 Monitorovací zprávy

 

-26042016_priloha_3.xlsxPříloha č. 3 Monitorovací zprávy

 

Průběžná Evaluace PRKK pro období 2014 – 2020 a Monitorovací zprávy PRKK za období 2014 – 2015 vzalo dne 7. 4. 2016 Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 120/04/16 na vědomí a pověřilo odbor regionálního rozvoje aktualizací PRKK 2014 – 2020.

 

Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 2013 - 2020 (SRKK)  
 

 

- Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - implementační část (doc,1,1MB)
 
Aktualizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje byla schválena Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 22.11.2013 usnesení č. ZK 306/11/13.​

 

 

 

​​​​

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Bělohoubková
Datum poslední změny: 25.8.2020 14:23