Úvodní strana > Projekty KK > Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově

 Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově 
 
Název projektu:

„Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ 

 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296
 
Výzva č. 36 - STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU – SC 1.3
 
Odkaz na stránky IROP.
 
Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
 
Žadatel (příjemce podpory):  Karlovarský kraj
 
Cílová skupina projektu:                                                                                   
  •   složky integrovaného záchranného systému
  •   obyvatelé České republiky, Karlovarského kraje i návštěvníci regionu
  •   orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu
 
Projekt řeší zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově. Hlavní aktivitou projektu je realizace stavebních úprav areálu výjezdové základny, která pracuje v režimu RZP (rychlá zdravotnická pomoc) a RLP (rychlá lékařská pomoc) v setkávacím systému RV (Randez-Vous) a zajišťuje nepřetržitý 24hodinový  provoz.
Hlavní budova bude zateplena na parametry podle platných předpisů o ochraně energií. V rámci zateplení objektu budou vyměněny výplně otvorů a plochy fasády z tzv. skleněné tvárnice, luxfery a bude řešena zemní vlhkost. Ve  3.NP budou vyměněny výplně dveřních otvorů, podlahové krytiny, rozvedeny nové sítě elektrického a datového vedení. Garáže zásahových vozidel ZZS budou zatepleny a zasanovány proti vzlínající vlhkosti. Vjezd do garáží bude rozšířen na požadovaných 4,7m. Součástí realizace bude nová posuvnou brána s el. pohonem a s bezpečnostními prvky. V areálu bude zbudována nová zpevněná manipulační plocha a nový sjezd na přilehlou komunikaci.
V rámci projektu bude provedena demolice a odstranění objektu bývalé mateřské školy, jež má narušenou statiku. Na místě vznikne zpevněná plocha.
 
Projekt je ve fázi realizace
Zahájení stavby: 07/2019
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 12/2020
 
Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu
Celkové způsobilé plánované výdaje projektu:      18 995 692Kč
Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:
  •   85% Evropský fond pro regionální rozvoj                16 146 338 Kč
  •   5%   státní rozpočet ČR                                           949 785 Kč
  •  10% podíl Karlovarského kraje                                 1 899 569 Kč
 
Indikátory projektu:
  •   počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS – 1 objekt
 

 
                  
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Pavla Paprskářová
Datum poslední změny: 23.7.2019 10:52