Úvodní strana > Projekty KK > Rozšíření kapacity krajské knihovny Karlovy Vary

 Rozšíření kapacity krajské knihovny Karlovy Vary

Bez názvu.png
 
Název projektu:
 
 „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993
 
25. Výzva IROP – KNIHOVNY – SC 3.1
 
Specifický cíl 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 
Prioritní osa 06.3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 
Investiční priorita 6.3.33: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
 
 
Žadatel (příjemce podpory):  Karlovarský kraj
 
Cílová skupina projektu:                                                                                   
-    obyvatelé České republiky, Karlovarského kraje i návštěvníci regionu
podnikatelské subjekty, výzkumné organizace, orgány státní správy a samosprávy a jim podřízené či jimi zřízené organizace
    vlastníci a správci kulturního a přírodního dědictví
 
Krajská knihovna Karlovy Vary dlouhodobě uchovává a zpřístupňuje významnou část kulturního dědictví v psané, tištěné i digitální podobě. Projekt si klade za cíl zefektivnit správu, půjčování, uložení dokumentů, zpřístupnit a využívat knihovních fondů a zajistit ochranu stávajícího fondu knihovny. V rámci projektu bude vybudován nový objekt depozitáře, bude pořízeno jeho vybavení, včetně IT techniky a bude zefektivněn systém ukládání a uchovávání knihovních fondů. Projekt též počítá s vybudováním badatelny a dílny pro rekonstrukci knih a prostoru pro digitalizaci knihovního fondu (především historický fond a balneologický fond) s cílem zajistit dlouhodobé uchování těchto vzácných dokumentů.
 
Projekt je ve fázi „realizace“.
 
Zahájení stavby: 12/2019
 
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 12/2021
 
Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.
 
Celkové způsobilé plánované výdaje projektu:      116 604 673,00 Kč
 
Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:
85% Evropský fond pro regionální rozvoj                   99 113 972,05 Kč
-    5% státní rozpočet ČR                                                5 830 233,65 Kč
10% podíl Karlovarského kraje                                   11 660 467,30 Kč
 
Indikátory projektu:
počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů – 1 fond
-    podíl zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů – 100%
 
                  
Webové stránky – Krajská knihovna Karlovy Vary
Za stránku zodpovídá: Mgr. Dominika Kottová
Datum poslední změny: 10.12.2019 11:25